دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1390 
اثر مخارج تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی ایران

صفحه 53-71

سمیرا سرایلو؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ کوهسار خالدی


بررسی کتاب

صفحه 203-211

مهدی ابراهیمی