دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1390 
3. اثر مخارج تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی ایران

صفحه 53-71

سمیرا سرایلو؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ کوهسار خالدی


10. بررسی کتاب

صفحه 203-211

مهدی ابراهیمی