دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، پاییز 1390 
1. مقایسه نقاط روستایی کشور براساس شاخص‌های توسعه انسانی

صفحه 1-18

علیرضا افشانی؛ صدیقه ابراهیم پور؛ عباس عسکری ندوشن


3. مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی

صفحه 51-68

آرزو مختاری حصاری؛ حسین شعبانعلی فمی؛ علی اسدی؛ زهرا زارعی دستگردی


4. مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی

صفحه 69-91

سیدعلی بدری؛ مجتبی قدیری معصوم؛ صامت فرهادی؛ حافظ اسکندری


9. بررسی کتاب

صفحه 165-172

مهدی ابراهیمی