دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، زمستان 1390 
7. متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصول گندم در میان گندم‌کاران شهرستان دزفول

صفحه 127-146

بهمن خسروی پور؛ احمدرضا عمانی؛ ناهید فروشانی؛ علی ایسپره


8. ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه‌های زنان خوداشتغال روستای کندوان

صفحه 147-164

پیمان پوررجب میاندوآب؛ محمدرضا محمدی؛ هدایت تاجیک


9. بررسی کتاب

صفحه 165-170

مهدی ابراهیمی