دوره و شماره: دوره 15، شماره 1، خرداد 1391 
الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران

صفحه 43-63

سیروس نصیری؛ سیدعلی اکبر احمدی؛ غلامرضا یاوری؛ امیرحسین امیرخانی؛ احمد مهدیان


بررسی کتاب

صفحه 177-183

مهدی ابراهیمی