دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، تابستان 1391 
8. بررسی رضایت بهره‌برداران از بیمه مراتع در استان فارس

صفحه 155-170

ساره راسخی؛ علی اکبر مهرابی؛ سیداکبر جوادی


9. بررسی کتاب

صفحه 171-173

اسماعیل شهبازی