دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، زمستان 1392 
6. نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان خلیل­آباد خراسان رضوی

صفحه 101-120

مریم تاجری مقدم؛ غلامرضا پزشکی راد؛ حسین شعبانعلی فمی؛ مهدی فتحی مقدم


9. بررسی کتاب

صفحه 163-167

مهدی ابراهیمی