دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، تابستان 1392 
9. بررسی کتاب

صفحه 179-185

مهدی ابراهیمی