نمایه نویسندگان

آ

 • آهون منش، علی نظام شالیزاری کشور- موردپژوهی در دشت هراز [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 1-18]

ا

 • ایروانی، محمدرضا سنجش نگرش خانوارهای عشایری در زمینه اسکان و مشکلات موجود: بررسی موردی عشایر عرب جرقویه [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 81-108]
 • اکبری، احمد بررسی ارتباط وام با کارایی فنی زارعان در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 29-54]

ب

 • بادسار، محمد بررسی عوامل م ؤ ثر بر نقش اجتماعی زنان در فعالیت‌های روستایی : مطالعه موردی استان کردستان [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 19-42]

پ

 • پاداریامچی، سارا بررسی نگرش و نیازهای آموزشی دامداران در زمینه تلقیح مصنوعی در گاوهای شیری:مطالعه موردی مزارع گاوهای شیری شهرستان مرند [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 33-50]

ت

 • ترکان، جواد سنجش نگرش خانوارهای عشایری در زمینه اسکان و مشکلات موجود: بررسی موردی عشایر عرب جرقویه [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 81-108]

ج

 • جمعه پور، محمود نگرش سیستمی به روستا وتوسعه روستایی [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 55-80]

ح

 • حسینی، سیدمحمود ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با استفاده از تجارب کشورهای اروپای شرقی [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 67-104]
 • حسینی، سیدمحمود نقش رهیافت های تلفیقی"مدارس مزرعه کشاورز" و "ترویج نوآوری های کشاورز"(FFS-PFI)در اشاعه نوآوری ها در بستر توسعه پایدار کشاورزی [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 105-134]

د

 • دانشورکاخکی، محمود بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362 [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 1-18]
 • دانشورکاخکی، محمود برآورد توابع تقاضای نهادهای تولید و عرضه سیب زمینی:مطالعه موردی استان خراسان [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 51-66]
 • دانشورکاخکی، محمود تعیین سودآوری و سطح بهینه استفاده از نهادها در واحدهای صنعتی تولید شیر-مطالعه موردی:واحد دامپروری کنبیست آستان قدس رضوی [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 19-42]
 • دهقانیان، سیاوش بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362 [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 1-18]

ر

 • رضوانی، محمدرضا سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی با استفاده از روش منطق فازی: مطالعه موردی دهستان های شهرستان آق قلا و بندرترکمن [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 1-32]

ز

س

 • سام آرام، عزت جغرافیای تاریخی روستای طیس(چابهار) [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 1-28]
 • سروری، علی اکبر برآورد توابع تقاضای نهادهای تولید و عرضه سیب زمینی:مطالعه موردی استان خراسان [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 51-66]
 • سروری، علی اکبر تعیین سودآوری و سطح بهینه استفاده از نهادها در واحدهای صنعتی تولید شیر-مطالعه موردی:واحد دامپروری کنبیست آستان قدس رضوی [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 19-42]
 • سلطانی، سحر بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362 [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 1-18]

ش

 • شاه شجاعی، علی بررسی کتاب [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 147-154]
 • شاه ولی، منصور تحقق رویکردهای جهانی آتی ترویج کشاورزی با کمک نظریه مدیریتی سازمان‌های فراگیر [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 113-145]
 • شاه ولی، منصور تبیین مدیریت سازمان ترویج کشاورزی با کمک خدایان اسطوره ای مدیریت [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 109-152]
 • شریف زاده، مریم تبیین مدیریت سازمان ترویج کشاورزی با کمک خدایان اسطوره ای مدیریت [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 109-152]

ص

 • صحنه، بهمن سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی با استفاده از روش منطق فازی: مطالعه موردی دهستان های شهرستان آق قلا و بندرترکمن [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 1-32]

ع

 • عابدی سروستانی، احمد تحقق رویکردهای جهانی آتی ترویج کشاورزی با کمک نظریه مدیریتی سازمان‌های فراگیر [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 113-145]
 • عبداله زاده، غلامحسین ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با استفاده از تجارب کشورهای اروپای شرقی [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 67-104]
 • عمرانیان خراسانی، مهدی برآورد توابع تقاضای نهادهای تولید و عرضه سیب زمینی:مطالعه موردی استان خراسان [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 51-66]
 • عمرانیان خراسانی، مهدی تعیین سودآوری و سطح بهینه استفاده از نهادها در واحدهای صنعتی تولید شیر-مطالعه موردی:واحد دامپروری کنبیست آستان قدس رضوی [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 19-42]

ف

 • فراهانی، طیبه بررسی تقاضای شیر و انواع تخمپرندگان در مناطق شهری ایران [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 65-84]
 • فروزانی، معصومه تبیین مدیریت سازمان ترویج کشاورزی با کمک خدایان اسطوره ای مدیریت [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 109-152]

ق

 • قاسمی، محمدعلی بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر میزان مشارکت روستاییان در طرح‌های عمرانی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشان [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 79-112]

ک

 • کرباسی، علیرضا بررسی ارتباط وام با کارایی فنی زارعان در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 29-54]
 • کریم، محمدحسین بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362 [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 1-18]
 • کلانتری، خلیل ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با استفاده از تجارب کشورهای اروپای شرقی [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 67-104]
 • کمالی، محمدباقر جنبش سمائول آندونگ: تسهیل توسعه یا توسعه عمودی [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 43-64]

گ

ل

 • لشگرآرا، فرهاد نقش رهیافت های تلفیقی"مدارس مزرعه کشاورز" و "ترویج نوآوری های کشاورز"(FFS-PFI)در اشاعه نوآوری ها در بستر توسعه پایدار کشاورزی [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 105-134]

م

 • مجتهد، احمد نظام شالیزاری کشور- موردپژوهی در دشت هراز [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 1-18]
 • منصورآبادی، افسانه تبیین مدیریت سازمان ترویج کشاورزی با کمک خدایان اسطوره ای مدیریت [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 109-152]

ن

 • نجفی، غلامعلی نظام شالیزاری کشور- موردپژوهی در دشت هراز [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 1-18]

و

 • ویسی، هادی بررسی عوامل م ؤ ثر بر نقش اجتماعی زنان در فعالیت‌های روستایی : مطالعه موردی استان کردستان [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 19-42]
 • وصالی، سیدسعید توسعه روستایی از درون: رویکرد قالیبافان در روستاهای کاشان؛ کامیابی‌ها و ناکامی‌ها [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 44-77]

ه

 • هاتف، حکیمه برآورد توابع تقاضای نهادهای تولید و عرضه سیب زمینی:مطالعه موردی استان خراسان [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 51-66]
 • هاشمی تبار، محمود بررسی ارتباط وام با کارایی فنی زارعان در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 29-54]

ی

 • یزدان پناه، مسعود تبیین مدیریت سازمان ترویج کشاورزی با کمک خدایان اسطوره ای مدیریت [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 109-152]