نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم پور، محسن تبیین رابطه بین اندازه واحد های بهره برداری کشاورزی و شاخص عمقی شدن کشت در ایران با تاکید بر جامعه روستایی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 21-50]
 • احمدی، غلامرضا بررسی بازارهای محلی روستاهای استان مازندران از دیدگاه خریداران و فروشندگان [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 105-126]
 • ایروانی، هوشنگ تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 153-170]
 • اسدی، علی نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسائل و رهیافت ها [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 99-130]
 • اسدی، علی تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 153-170]
 • اسماعیلی، عبدالکریم استفاده از سه روش پیش بینی در ارزیابی تاثیر خشکسالی برصید از دریاچه هامون [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]

ج

 • جلالی، محمد عدم تداوم فناوری آبیاری بارانی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 131-152]

ح

 • حسینی، سیدمحمود نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسائل و رهیافت ها [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 99-130]

د

 • دری، بهروز مهارت های مورد نیاز برای انتخاب مدیران مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر جهادسازندگی [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 177-200]
 • دهقانپور، مجتبی تبیین پایداری توسعه روستایی به کمک نمادها [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-76]

ر

 • رضوانفر، احمد گروه بندی استان های مختلف کشور از نظر ظرفیت های دامپروری به منظور منطقی کردن ارائه خدمات پشتیبانی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 1-21]
 • رضوی زاده، سیدنورالدین تفاوت های نسلی در روستاهای ایران [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 19-46]
 • روشندل اربطانی، طاهر نهادهای رسانه ای توسعه محور، محور توسعه روستایی، بررسی و تبیین ارتباط بین سازگاری برنامه های تلویزیونی شبکه استانی و توسعه روستایی در استان اردبیل [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 137-176]

ش

 • شاه شجاعی، علی نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1385 [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 255-261]
 • شاه ولی، منصور تبیین پایداری توسعه روستایی به کمک نمادها [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-76]
 • شریعتی، محمدتقی مهارت های مورد نیاز برای انتخاب مدیران مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر جهادسازندگی [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 177-200]
 • شریفی، محمدعلی بررسی بازارهای محلی روستاهای استان مازندران از دیدگاه خریداران و فروشندگان [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 105-126]
 • شریف زاده، ابوالقاسم نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسائل و رهیافت ها [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 99-130]
 • شیروانیان، عبدالرسول بررسی موانع مشارکت آب بران در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 53-72]
 • شفیعی، فاطمه گروه بندی استان های مختلف کشور از نظر ظرفیت های دامپروری به منظور منطقی کردن ارائه خدمات پشتیبانی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 1-21]
 • شهابی، سیامک تحلیل عوامل موثر بر ارزش های خانوادگی جوانان روستایی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 171-200]

ط

 • طالب، مهدی بررسی جایگاه و نقش مطالعات بین رشته ای در مطالعه جوامع روستایی با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 35-52]

ع

 • عابدی سروستانی، احمد جایگاه ترویج در توسعه با تاکید بر مشارکت [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 137-166]
 • عربیون، ابوالقاسم دانش بومی: ضرورتی در فرآیند توسعه و ترویج [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 81-136]
 • عمرانی، محمد استفاده از سه روش پیش بینی در ارزیابی تاثیر خشکسالی برصید از دریاچه هامون [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]
 • عنبری، موسی بررسی جایگاه و نقش مطالعات بین رشته ای در مطالعه جوامع روستایی با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 35-52]

غ

 • غفاری، سیدرامین جایگاه زنان روستایی در فرآیند توسعه پایدار [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 73-98]

ق

 • قاسمی اردهایی، علی بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فراتحلیل پایان نامه های تحصیلی(مقطع زمانی 83-1359) [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 51-80]
 • قلی پور، آرین نهادهای رسانه ای توسعه محور، محور توسعه روستایی، بررسی و تبیین ارتباط بین سازگاری برنامه های تلویزیونی شبکه استانی و توسعه روستایی در استان اردبیل [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 137-176]

ک

 • کاشانی، علیرضا تحقیق مزرعه ای: ویژگی ها و کارکردها [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 55-90]
 • کرمی، عزت اله عدم تداوم فناوری آبیاری بارانی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 131-152]
 • کلانتری، خلیل نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسائل و رهیافت ها [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 99-130]
 • کمالی، محمدباقر تحقیقات مشارکتی:رهیافت ها،تجربیات و پیشنهادها [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 217-248]

م

 • مرسلی، ادریس بررسی نابرابری اشتغال شهری- روستایی استان آذربایجان غربی در فاصله سال های 75-1345 [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 77-104]
 • مقصودی، طهماسب تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 153-170]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین بررسی تخصیص بهینه عوامل تولید در محصولات زراعی استان کرمان [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 201-216]
 • موحدمحمدی، حمید تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 153-170]

ن

 • نامجویان شیرازی، زهرا تبیین پایداری توسعه روستایی به کمک نمادها [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-76]
 • نجفی، بهاالدین بررسی موانع مشارکت آب بران در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 53-72]
 • نوری، سیدهدایت الله جایگاه زنان روستایی در فرآیند توسعه پایدار [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 73-98]
 • نوروزی، شعبانعلی بررسی بازارهای محلی روستاهای استان مازندران از دیدگاه خریداران و فروشندگان [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 105-126]

و

 • ویسی، هادی گروه بندی استان های مختلف کشور از نظر ظرفیت های دامپروری به منظور منطقی کردن ارائه خدمات پشتیبانی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 1-21]