نمایه نویسندگان

آ

 • آنامرادنژاد، رحیم بردی جایگاه توسعه یافتگی استان های کشور در شاخص های عمده بخش کشاورزی [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 173-194]

ا

 • ابدی، بیژن چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکردمداری و ارباب رجوع گرایی [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 61-90]
 • ابراهیم پور، محسن پیامدهای اجتماعی زلزله بم در روستاهای آسیب دیده [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 175-202]
 • ازکیا، مصطفی نقش انجمن های زادگاهی در توسعه روستایی: مطالعه موردی دریانی های تهران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 147-174]
 • اسدی، علی عوامل موثر بر موفقعیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 21-38]
 • افقه، سیدمرتضی آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 27-50]
 • اکبری، سعید اکوتوریسم روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستای کندوان [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 131-150]
 • اکبری مقدم، حسین تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 71-88]
 • امین آقایی، مهرناز بررسی عوامل موثر بر عملکرد صنایع کوچک از دیدگاه کارشناسان توسعه روستایی [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 125-146]
 • امینی نژاد، غلامرضا تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 143-172]

ب

 • بخشی زاده، حسن مبانی نظری مشارکت اجتماع روستایی در برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 25-52]
 • بقایی، مسیب عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 123-141]
 • بیک محمدی، حسن تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 143-172]
 • بمانیان، محمدرضا اکوتوریسم روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستای کندوان [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 131-150]
 • بهرامی، رحمت اله تحلیلی بر آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر زلزله: مطالعه موردی استان کردستان [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 163-182]

پ

 • پزشکی، ویدا کاربرد منطق فازی در ارائه مدل ارزیابی سطوح توسعه کشاورزی دهستان های شهرستان کرمانشاه [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 53-70]
 • پزشکی راد، غلامرضا عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 123-141]
 • پهلوانی، مصیب بررسی و نظر سنجی در باره مشکلات و توانمندی های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 101-130]

ت

 • تاجبخش، کاظم بررسی و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی مرزی سیستان [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 143-162]
 • ترکمانی، جواد بررسی اثرات مستقیم وغیرمستقیم سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر رشد بهره وری کل و فقرزدایی در منطق روستایی ایران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 1-24]
 • توکلی، مرتضی بررسی و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی مرزی سیستان [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 143-162]
 • توکلی بغدادآباد، محمدرضا ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با استفاده از روش های ناپارامتری [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 97-122]

ج

 • جمالی مقدم، الهام بررسی اثرات مستقیم وغیرمستقیم سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر رشد بهره وری کل و فقرزدایی در منطق روستایی ایران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 1-24]

چ

 • چیذری، محمد عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 123-141]

ح

 • حاجیلو، فتانه بررسی تاثیر نگرش مردان بر ایجاد گروه های مستقل زنان روستایی: مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 151-172]
 • حیدرپورتوتکله، زینب عوامل موثر بر موفقعیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 21-38]
 • حسنی، الهام پیشنهاد فرآیند تطبیقی ارزیابی و برنامه ریزی محیطزیست جهت توسعه پایدارروستایی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 77-100]
 • حسینی ابری، سیدحسن تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 143-172]

خ

 • خاتون آبادی، سیداحمد بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385 [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 51-67]
 • خانی، فضیله بررسی تاثیر نگرش مردان بر ایجاد گروه های مستقل زنان روستایی: مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 151-172]
 • خلیل مقدم، بیژن بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385 [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 51-67]

د

 • دیانی، لیلا زمینه یابی اسکان مجدد مهاجران روستایی: مطالعه موردی مهاجران زیر پوشش کمیته امام خمینی شهرستان پاکدشت [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 119-142]
 • دریکوندی، فیروز ارزیابی آثار و پیامدهای اقتصادی- اجتمتعی طرح توسعه ریمله [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 173-198]
 • دغاغله، عقیل آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 27-50]

ر

 • رحیمی، عباس روش ارزیابی مشارکتی روستایی: مطالعه موردی چهار روستا در منطقه [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 91-118]
 • رستمی، حسن تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 71-88]
 • رستمعلی زاده، ولی الله نقش انجمن های زادگاهی در توسعه روستایی: مطالعه موردی دریانی های تهران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 147-174]
 • رضایی، جواد ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با استفاده از روش های ناپارامتری [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 97-122]
 • رضوانی، محمدرضا سنجش کیفیت زندگی :بررسی مفاهیم،شاخص ها ، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 1-26]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا زمینه یابی اسکان مجدد مهاجران روستایی: مطالعه موردی مهاجران زیر پوشش کمیته امام خمینی شهرستان پاکدشت [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 119-142]

ز

 • زرافشانی، کیومرث کاربرد منطق فازی در ارائه مدل ارزیابی سطوح توسعه کشاورزی دهستان های شهرستان کرمانشاه [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 53-70]

س

 • سالم، جلال تاثیر خشکسالی بر فرآیند زندگی عشایری طایفه طاهری در حوزه شهرستان طبس استان یزد [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 89-124]
 • سام آرام، عزت الله آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 27-50]
 • سیف الهی، محمود اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهر اژیه در پایاب زاینده رود [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 77-96]

ش

 • شاه ولی، منصور چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکردمداری و ارباب رجوع گرایی [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 61-90]
 • شعبانعلی فمی، حسین عوامل موثر بر موفقعیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 21-38]
 • شهابی، سیامک اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهر اژیه در پایاب زاینده رود [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 77-96]

ص

 • صالحی، اصغر اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهر اژیه در پایاب زاینده رود [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 77-96]

ط

 • طالب، مهدی مبانی نظری مشارکت اجتماع روستایی در برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 25-52]
 • طاهرخانی، مهدی زمینه یابی اسکان مجدد مهاجران روستایی: مطالعه موردی مهاجران زیر پوشش کمیته امام خمینی شهرستان پاکدشت [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 119-142]

ع

 • عزیزی خالخیلی، طاهر چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکردمداری و ارباب رجوع گرایی [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 61-90]
 • علی بیگی، امیرحسین جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه و چالش انتخاب شغل کشاورزی [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 59-76]
 • عنبری، موسی تحلیل مسائل و کاستی های پژوهش های نوین در جامعه شناسی توسعه روستایی ایران [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 1-34]

ف

 • فیروزآبادی، سیداحمد نقش انجمن های زادگاهی در توسعه روستایی: مطالعه موردی دریانی های تهران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 147-174]
 • فعلی، سعید عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 123-141]
 • فقیه نصیری، مرجان ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با استفاده از روش های ناپارامتری [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 97-122]

ق

 • قاسمی اردهایی، علی بررسی تطبیق وضعیت رفاه در خانوارهای شهری و روستایی [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 1-20]
 • قدیری معصوم، مجتبی اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان دره کن و سولقان [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 39-60]
 • قربانی، حسین بررسی و نظر سنجی در باره مشکلات و توانمندی های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 101-130]
 • قهرمانی، نسرین اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان دره کن و سولقان [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 39-60]

ک

 • کردونی، روزبه آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 27-50]
 • کریم، محمدحسین بررسی و نظر سنجی در باره مشکلات و توانمندی های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 101-130]
 • کلانتری، خلیل بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385 [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 51-67]
 • کوهکن، شیرعلی تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 71-88]

گ

 • گلی محمودی، حبیب اله تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 71-88]

ل

 • لاچینی، زهرا چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکردمداری و ارباب رجوع گرایی [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 61-90]

م

 • محمدی آشنانی، علی پیشنهاد فرآیند تطبیقی ارزیابی و برنامه ریزی محیطزیست جهت توسعه پایدارروستایی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 77-100]
 • محمدی آشنانی، محمدحسین پیشنهاد فرآیند تطبیقی ارزیابی و برنامه ریزی محیطزیست جهت توسعه پایدارروستایی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 77-100]
 • محمدقاسمی، محمود تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 71-88]
 • میرزایی، حسین مبانی نظری مشارکت اجتماع روستایی در برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 25-52]
 • مسرور، اعظم چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکردمداری و ارباب رجوع گرایی [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 61-90]
 • مقصودی، منیژه روش ارزیابی مشارکتی روستایی: مطالعه موردی چهار روستا در منطقه [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 91-118]
 • ملک محمدی، ایرج عوامل موثر بر موفقعیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 21-38]
 • منصوریان، حسین سنجش کیفیت زندگی :بررسی مفاهیم،شاخص ها ، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 1-26]
 • مهدوی، مسعود اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان دره کن و سولقان [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 39-60]

ن

 • نصیری، اسماعیل صنایع روستایی،عاملی تاثیرگذار بر فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی: نمونه تجربی روستاهای بومهن [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 35-58]