نمایه نویسندگان

آ

 • آیت، سیدسعید تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی زنان روستایی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 151-164]
 • آدینه وند، اسماعیل تحلیل مشکلات انارکاران با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چندشاخصه: مطالعه موردی دهستان زیرتنگ سیاب [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 87-103]
 • آذری، لطفعلی سنجش رضایتمندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 87-111]
 • آذرباد، نسرین پیامدهای استقرار نواحی صنعتی در مناطق روستایی : مطالعه موردی روستای کمرد در دهستان سیاهرود، شهرستان تهران [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 181-203]
 • آذرباد، نسرین تحلیل مدل ناحیه‌ای پیوندهای مکانی- فضایی در شهرستان فیروزکوه [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 73-88]
 • آرایش، محمدباقر محرک‌ها و بازدارنده‌های توسعه گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای کُلْم شهرستان بدره [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • آرایش، محمدباقر طراحی الگوی امنیت غذایی خانواده‌های روستایی استان ایلام: کاربرد نظریه زمینه‌ای [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 61-88]
 • آرایش، محمد باقر سازوکارهای توسعه گردشگری روستایی در حوزه طبیعی: مطالعه موردی روستای حیدرآباد، شهرستان ایلام [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 121-141]
 • آریانپور، آذر کاربست رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه صنایع دستی در روستاهای استان خوزستان [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 29-62]
 • آرین‌فر، وجیهه ارزیابی تأثیر خشکسالی بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای روستایی در واحدهای بهره‌برداری مشاع: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 69-91]
 • آگهی، حسین عوامل مؤثر بر پیشبرد سیاست‌های اصل 44 در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • آگهی، حسین عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌ها: مطالعه موردی تعاونی‌های تولیدی محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 31-60]
 • آگهی، حسین ارزشیابی طرح آموزش، حمایت و سازمان دهی زنان روستایی استان کرمانشاه به منظور تولید قارچ دکمه ای [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 127-153]
 • آماده، حمید شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • آنامرادنژاد، رحیم بردی جایگاه توسعه یافتگی استان های کشور در شاخص های عمده بخش کشاورزی [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 173-194]
 • آهون منش، علی نظام شالیزاری کشور- موردپژوهی در دشت هراز [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 1-18]

ا

 • ابدی، بیژن رویکردهای نوین ایستاری و رفتاری درآموزهای و مطالعات ترویج کشاورزی و توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 115-136]
 • ابدی، بیژن چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکردمداری و ارباب رجوع گرایی [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 61-90]
 • ابراهیمی، پیام سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 17-41]
 • ابراهیمی، محمدصادق میزان رضایت ­ مندی ساکنان از کیفیت محیط سکونتی: مطالعه موردی روستا شهر عاشق­آباد [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 83-99]
 • ابراهیمی، محمدصادق درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 65-88]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 177-183]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 151-157]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 177-183]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 165-170]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 165-172]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 203-211]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 195-202]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 205-212]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 189-192]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 193-213]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 179-185]
 • ابراهیمی، مهدی بررسی کتاب [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 163-167]
 • ابراهیم پور، صدیقه مقایسه نقاط روستایی کشور براساس شاخص‌های توسعه انسانی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • ابراهیم پور، محسن پیامدهای اجتماعی زلزله بم در روستاهای آسیب دیده [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 175-202]
 • ابراهیم پور، محسن تبیین رابطه بین اندازه واحد های بهره برداری کشاورزی و شاخص عمقی شدن کشت در ایران با تاکید بر جامعه روستایی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 21-50]
 • ابراهیم زاده، عیسی بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در روستاهای ادغام­شده در شهر و روستاهای مستقل: موردشناسی روستای ادغام­شده تربقان و روستای مستقل رزق­آباد کاشمر [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 43-62]
 • ابراهیم نژاد مغانلو، مهدی عوامل مؤثر بر گرایش دانش­آموختگان رشته‌های کشاورزی به خدمت در مراکز جهاد کشاورزی به­عنوان سربازان سازندگی [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 111-133]
 • ابریشمی، حمید امکان ‏سنجی توسعه پایدار روستایی از طریق توسعه صنایع خلاق: نمونه موردی صنایع دستی روستاهای منتخب استان اصفهان [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 51-69]
 • ابوالحسنی، لیلی بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‌های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 111-134]
 • ابوالحسنی، لیلی تأمین مالی روستاییان در فضای تأمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 135-172]
 • احمدی، حسن شناسایی و ارزیابی چرخه فرسودگی بافتهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان تهران [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 123-156]
 • احمدی، سیدعلی اکبر الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 43-63]
 • احمدی، سروه عوامل مؤثر بر گرایش دانش­آموختگان رشته‌های کشاورزی به خدمت در مراکز جهاد کشاورزی به­عنوان سربازان سازندگی [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 111-133]
 • احمدی، غلامرضا بررسی بازارهای محلی روستاهای استان مازندران از دیدگاه خریداران و فروشندگان [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 105-126]
 • احمدی، منیژه تأثیر تبدیل روستا به شهر بر توسعه نواحی روستایی: مطالعه موردی شهر سلطان‌آباد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 157-184]
 • احمدپور، امیر عوامل مؤثر بر استفاده زنان شالی‌کار مازندران از منابع اطلاعاتی [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 147-164]
 • احمدپور، امیر عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه‌سازی اراضی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • احمدپور، امیر بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر موفقیت زنان کارآفرین قالی‌باف استان مازندران [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • احمد پور، امیر شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی در استان ایلام [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 105-122]
 • احمدی شادمهری، محمدطاهر بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 125-145]
 • احمدی شریف، احمد تأثیر دستگاه‌های سیار روغن‌کشی زیتون بر توسعه روستایی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 29-47]
 • احمدی کلیجی، سینا کاربرد شاخص‌ تنوع غذایی در بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی ایران [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 25-43]
 • احمدوند، مصطفی بررسی تأثیر دهیاری‌ها بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان بویراحمد [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 23-42]
 • ادیبی، مهدی اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 51-83]
 • ارحامی، فریده توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستاهای کلان شهر مشهد [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 1-16]
 • ایروانی، سمانه بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 89-111]
 • ایروانی، محمدرضا سنجش نگرش خانوارهای عشایری در زمینه اسکان و مشکلات موجود: بررسی موردی عشایر عرب جرقویه [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 81-108]
 • ایروانی، هوشنگ عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق­های اعتبارات خرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 15-33]
 • ایروانی، هوشنگ تحلیل زمینه های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آب رسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 73-92]
 • ایروانی، هوشنگ عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم : مطالعه موردی گندم‌کاران استان تهران [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 109-136]
 • ایروانی، هوشنگ تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 153-170]
 • ایروانی، هوشنگ عملکرد مؤثر دهیاری‌ها در توسعه روستایی از دیدگاه دهیاران؛ چالش‌های پیش رو: مطالعه موردی استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 93-111]
 • ازکیا، مصطفی نقش انجمن های زادگاهی در توسعه روستایی: مطالعه موردی دریانی های تهران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 147-174]
 • ایسپره، علی متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصول گندم در میان گندم‌کاران شهرستان دزفول [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 127-146]
 • استعلاجی، علی رضا تحلیل و سطح­بندی توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتی با تأکید بر رویکرد فازی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 95-114]
 • اسدی، علی بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در روند بازسازی روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 43-62]
 • اسدی، علی مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 51-68]
 • اسدی، علی تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات‌کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات‌رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 85-104]
 • اسدی، علی تحلیل محتوای میزان مطابقت سیلست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 1-25]
 • اسدی، علی عوامل موثر بر موفقعیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 21-38]
 • اسدی، علی نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسائل و رهیافت ها [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 99-130]
 • اسدی، علی تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 153-170]
 • اسدی، علی تحلیل اثرات اجرای طرح صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی در استان لرستان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 111-126]
 • اسدی، علی واکاوی میزان نیاز به سیاست‌های کشاورزی پایدار : مطالعه موردی دیدگاه‌ متخصصان و کارشناسان استان همدان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 127-156]
 • اسدی، علی بررسی نگرش روستاییان نسبت به کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 21-43]
 • اسدی، علی تحلیل موانع اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 151-173]
 • اسدپور، حسن بررسی اقتصادی و اجتماعی توسعه کشت کم‌نهاده برنج در استان مازندران [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 21-52]
 • اسدپوریان، زینب تحلیل چرایی توسعه‌نیافتگی گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از رویکرد نظریه بنیانی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • اسفندیاری، ساسان بررسی رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 71-89]
 • اسفندیاری، مهدی کارآیی شالی‌کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 65-84]
 • اسکندری، آذر بررسی آثار بوم‌گردی کشاورزی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مناطق روستایی سیستان [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 65-86]
 • اسکندری، حافظ مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 69-91]
 • اسکندری ثانی، محمد بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در روستاهای ادغام­شده در شهر و روستاهای مستقل: موردشناسی روستای ادغام­شده تربقان و روستای مستقل رزق­آباد کاشمر [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 43-62]
 • اسکندری ثانی، محمد نقش قالیبافی در توسعه روستایی: مطالعه موردی کارگاه قالی بافی دهستان بالاولایت کاشمر [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 1-28]
 • اسکندری دامنه، حامد عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 23-46]
 • اسماعیلی، عبدالکریم استفاده از سه روش پیش بینی در ارزیابی تاثیر خشکسالی برصید از دریاچه هامون [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]
 • اسماعیل‌زاده پاداری، سیامک بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 147-169]
 • اسمعیل نژاد، مرتضی نقش قالیبافی در توسعه روستایی: مطالعه موردی کارگاه قالی بافی دهستان بالاولایت کاشمر [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 1-28]
 • اشراقی، فرشید عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مقابله­ای استفاده از غذاهای کمترمرجح و ارزان‌قیمت در شرایط عدم امنیت غذایی: مطالعه موردی مناطق روستایی گرگان [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 123-142]
 • اشراقی، فرشید کاربرد رهیافت فازی در تعیین الگوی بهینه کشت در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار روستایی: زیربخش زراعت، شهرستان آمل [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 109-129]
 • اشراقی سامانی، رویا بررسی رابطه استرس مالی با کیفیت زندگی کاری روستاییان: مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 113-133]
 • اشنویی، امیر تبیین پیامدهای فضایی احداث شهرک‌های عشایری برای روستاهای پیرامونی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 133-150]
 • اصلانی سنگده، بیتا نقش تعاونی‌های تولید در توسعه روستایی با تأکید بر ابعاد کیفیت زندگی: مطالعه موردی دهستان رحمت بخش سیدان، شهرستان مرودشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 145-167]
 • اطهری، زهرا آسیب­شناسی شرکت­های تعاونی محصولات گلخانه­ای استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • اعتضاد، سید خسرو اعتبارات مالی و نقش آن در مهاجرت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • اعظمی، موسی بررسی نوع و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی: مطالعه موردی روستای سنگستان همدان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 47-73]
 • اعظمی، موسی سنجش ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان خوزستان: مطالعه موردی دهستان بستان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 73-94]
 • اعظمیان، الهه تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر توانمندسازی زنان روستایی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 151-164]
 • اعظم‌رحمتی، الهه تأمین مالی روستاییان در فضای تأمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 135-172]
 • افتخاری، عبدالرضا رکن الدین شناسایی و ارزیابی چرخه فرسودگی بافتهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان تهران [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 123-156]
 • افراخته، حسن جایگاه اقتصادی-اجتماعی زنان روستایی و تأثیر باورهای اجتماعی بر آن: مطالعه موردی روستاهای کوهپایه­ای فومنات * [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 173-193]
 • افراخته، حسن نقش قالیبافی در توسعه روستایی: مطالعه موردی کارگاه قالی بافی دهستان بالاولایت کاشمر [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 1-28]
 • افراخته، حسن نقش برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش روش‌های کشاورزی پایدار: مطالعه موردی شالی­کاران شهرستان رشت [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 155-178]
 • افراخته، حسن تبیین تحولات نظام زراعی، عوامل و نتایج آن: مطالعه موردی شهرستان ترکمن، استان گلستان، 90-1370 [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 153-172]
 • افراخته، حسن سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان اصفهان [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 143-167]
 • افراخته، حسن نقش سیاست‌های دولت در پایداری/ ناپایداری فعالیت‌های مولد زراعی: مطالعه موردی شهرستان‌های ترکمن و گمیشان از 1360 تا 1390 [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 155-180]
 • افشاری، زهرا تعامل با اقتصاد جهانی و آثار کاهش نرخ تعرفه بر بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 83-109]
 • افشارزاده، نشمیل دانش بومی شناسایی، تولید مثل و به‌گزینی دام در میان زنان عشایر کوچنده ایل کلهر [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 161-180]
 • افشانی، علیرضا مقایسه نقاط روستایی کشور براساس شاخص‌های توسعه انسانی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • افقه، سیدمرتضی آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 27-50]
 • اقبالی، جمشید تحلیل عملکرد دهیاری‌ها با رویکرد جنسیتی از دیدگاه مردم و شوراهای اسلامی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بوئین‌میاندشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 123-143]
 • اقبالی، جمشید تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل مالکان کسب وکارهای روستایی به توسعه فعالیت اقتصادی در روستا [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • اقتداری، نیوشا عوامل مؤثر بر پیشبرد سیاست‌های اصل 44 در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • اکبری، احمد بررسی ارتباط وام با کارایی فنی زارعان در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 29-54]
 • اکبری، سعید اکوتوریسم روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستای کندوان [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 131-150]
 • اکبری، مجید کاربرد شیوه تحلیل پوششی داده‌ها در تحلیل پایداری سکونتگاه‌های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بناب [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 93-121]
 • اکبری، محمدحسن تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان جهرم [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 85-108]
 • اکبری، مرتضی بررسی نیازهای آموزشی و ترویجی روحانیون برای مشارکت در برنامه‌های ترویج کشاورزی و منابع طبیعی [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 85-104]
 • اکبری مقدم، حسین تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 71-88]
 • الله پناه، مریم بررسی اثر تعاونی دهیاری‌ها در ارتقای خدمات ­ رسانی به مناطق روستایی از دیدگاه مردم و مدیران محلی: مطالعه موردی تعاونی دهیاری‌های دهستان دشت­سر شهرستان آمل [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 115-140]
 • امامی، سیده فاطمه سنجش پایداری زیست ‏محیطی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان سراوان شهرستان رشت [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 85-110]
 • امانی، فریده تحلیل موانع اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 151-173]
 • ایمانی، بابک تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل مالکان کسب وکارهای روستایی به توسعه فعالیت اقتصادی در روستا [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • ایمانی، بهرام واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی روستایی با استفاده از مدل ارزیابی متوازن: مطالعه موردی شرکت تعاونی روستایی پیراقوم شهرستان اردبیل [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 27-44]
 • امجدی، افشین تحلیل سبد مصرفی مواد غذایی خانوارهای روستایی ایران [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 127-151]
 • امیدی، رضا بررسی کتاب [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 165-169]
 • امیدی نجف‌آبادی، مریم بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 147-169]
 • امیدی نجف‌آبادی، مریم امکان‌سنجی به‌کارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 91-113]
 • امیری، فاطمه تحلیل اثرات گردشگری روستایی در بهبود رفاه اجتماعی روستاییان (مطالعه موردی: روستای برفجین شهرستان همدان) [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 45-68]
 • امیرخانی، امیرحسین الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 43-63]
 • امیرخانی، ستاره عوامل مؤثر بر پذیرش و سرمایه‌گذاری گندم‌کاران در روش‌ها و فناوری‌های مدیریت خشکسالی: مطالعه موردی شهرستان ورامین [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 83-103]
 • امیرنژاد، حمید ارزیابی اقتصادی و مالی یکپارچه سازی اراضی روستایی دشت هزار در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 99-123]
 • ایمنی، سیاوش توسعه روستایی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلام [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 35-58]
 • امین آقایی، مهرناز بررسی عوامل موثر بر عملکرد صنایع کوچک از دیدگاه کارشناسان توسعه روستایی [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 125-146]
 • امینی‌ فسخودی، عباس تأثیر کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی بخش دشمن‌زیاری شهرستان نورآباد ممسنی [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 25-45]
 • امینی نژاد، غلامرضا تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 143-172]
 • امینی‌نژاد، غلامرضا ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار روستایی در استان بوشهر: مطالعه موردی شهرستان تنگستان [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]

ب

 • بابایی امین، مجتبی ارزیابی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 135-156]
 • بادسار، محمد بررسی عوامل م ؤ ثر بر نقش اجتماعی زنان در فعالیت‌های روستایی : مطالعه موردی استان کردستان [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 19-42]
 • بادسار، محمد تحلیل تحولات سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی شهرستان زنجان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 75-106]
 • بارانی، حسین تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی مراتع ییلاقی سهند، شهرستان مراغه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 151-171]
 • بارانی، نادر بررسی آثار بوم‌گردی کشاورزی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مناطق روستایی سیستان [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 65-86]
 • باریکانی، الهام تحلیل سبد مصرفی مواد غذایی خانوارهای روستایی ایران [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 127-151]
 • باسامی، احمد عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به یکپارچه‌سازی اراضی: [دوره 16، شماره 1، 1392]
 • باسامی، احمد تحلیل اثرات طرح یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی پایین­دست سد گلبلاغ، شهرستان بیجار [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 143-164]
 • باقری، اصغر بررسی نگرش جوانان ‌روستایی شهرستان گنبدکاووس نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 115-136]
 • باقری، اصغر نگرش روستاییان اردبیل نسبت به اثرات طرح هادی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستایی [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 25-48]
 • باقری، فاطمه‌سادات ارائه مدلی برای بهبود توسعه کارآفرینی روستا: مطالعه موردی شهرستان شازند [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • باقری، مهرداد بررسی رابطه امنیت غذایی و فقر درآمدی در مناطق روستایی استان گیلان: مطالعه موردی شهرستان املش [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 157-180]
 • بخشایش، الهام امکان ‏سنجی توسعه پایدار روستایی از طریق توسعه صنایع خلاق: نمونه موردی صنایع دستی روستاهای منتخب استان اصفهان [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 51-69]
 • بخشی زاده، حسن مبانی نظری مشارکت اجتماع روستایی در برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 25-52]
 • بدخشان، زینب گروه بندی روستاهای استان‌های کشور بر اساس شاخص ‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 29-46]
 • بدری، سیدعلی مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 69-91]
 • بدری، سیدعلی سطح بندی و ارزیابی تخصیص بهینه تجهیزات عمرانی- خدماتی به دهیاری های کشور [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 87-107]
 • بدری، سیدعلی نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان نوشهر [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 1-22]
 • بدری، سید علی بررسی اثر تعاونی دهیاری‌ها در ارتقای خدمات ­ رسانی به مناطق روستایی از دیدگاه مردم و مدیران محلی: مطالعه موردی تعاونی دهیاری‌های دهستان دشت­سر شهرستان آمل [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 115-140]
 • بیدرام، رسول امکان ‏سنجی توسعه پایدار روستایی از طریق توسعه صنایع خلاق: نمونه موردی صنایع دستی روستاهای منتخب استان اصفهان [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 51-69]
 • براتی طرقی، ابوالقاسم نقش بازارچه های هفتگی روستایی در تحولات اقتصادی روستاهای استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 29-52]
 • براخاص، امین تحلیل اثرات طرح خروج دام از جنگل بر مردم محلی: مطالعه موردی روستای سیاه‌دره نهاوند [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 1-24]
 • برادران، مسعود کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در تحلیل نظام‌های کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان شوشتر [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • برادران، مسعود ارزیابی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 135-156]
 • بیرانوند زاده، مریم کاربرد شیوه تحلیل پوششی داده‌ها در تحلیل پایداری سکونتگاه‌های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بناب [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 93-121]
 • بردبار گلوی، اعظم بررسی تأثیر روانی مهاجرت بر ناپایداری اجتماعی– اقتصادی مناطق روستایی: مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 47-64]
 • برقی، حمید اثرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دهاقان [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 55-72]
 • برقی، حمید تحلیل سطوح برخورداری دهستان‌های شهرستان اصفهان [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 93-112]
 • برقی، حمید نقش تعاونی‌های مشاع در توسعه مناطق روستایی تحت پوشش: مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 81-101]
 • برقی، حمید بررسی و نظرسنجی درباره مؤلفه­های توانمندسازی زنان روستایی و تبیین عوامل مؤثر بر آنها: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 37-53]
 • برقی، حمید اصلاح سازمانی بخش توسعه روستایی بر مبنای هوش سیاسی مروجان [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 55-75]
 • برقی، حمید بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی جامعه روستایی بر موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 121-138]
 • برقی، حمید بررسی مؤلفه­ های تأثیرگذار بر عملکرد دهیاران نواحی روستایی شهرستان اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 103-122]
 • برقی، حمید نقش تعاونی‌های تولید در توسعه روستایی با تأکید بر ابعاد کیفیت زندگی: مطالعه موردی دهستان رحمت بخش سیدان، شهرستان مرودشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 145-167]
 • بریمانی، فرامز بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در روستاهای ادغام­شده در شهر و روستاهای مستقل: موردشناسی روستای ادغام­شده تربقان و روستای مستقل رزق­آباد کاشمر [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 43-62]
 • بروجردی، وحیده نقش مهندسین ناظر در کاهش ضایعات گندم در استان قزوین [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 129-146]
 • بزی، خدارحم روند تحولات مدیریت روستا در ایران با تأکید بر عملکرد شوراهای اسلامی: مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 105-126]
 • بشیری منظم، فاطمه نقش مؤلفه‌های دانش در رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 105-125]
 • بقایی، مسیب عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 123-141]
 • بیک محمدی، حسن اولویت‌بندی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 61-79]
 • بیک محمدی، حسن تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 143-172]
 • بیگی، زهره تحلیل راهبردی نقش مرکز محله‌ها در توسعه پایدار گردشگری روستایی: مطالعه موردی ‌روستای میان‌رز فومن [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 27-56]
 • بلاغی، رسول سطح‌بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 145-170]
 • بلالی، حمید امکان‌سنجی تشکیل انجمن‌های آب‌بران بر اساس الگوی IAD: مطالعه موردی دهستان مهربان سفلی در شهرستان کبودرآهنگ [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 91-120]
 • بمانیان، محمدرضا اکوتوریسم روستایی و نقش آن در توسعه پایدار روستای کندوان [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 131-150]
 • بنی اسدی، مصطفی بررسی فرضیه توزیع درآمد کوزنتس در نواحی روستایی ایران در دوره 86-1350 [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • بنی اسدی، مصطفی بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار کشاورزی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 1-23]
 • بینائیان، اکرم عوامل مؤثر بر پیشبرد سیاست‌های اصل 44 در تعاونی‌های تولیدی کشاورزی شهرستان کرمانشاه [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 1-16]
 • بندانی، میثم بررسی تأثیر روانی مهاجرت بر ناپایداری اجتماعی– اقتصادی مناطق روستایی: مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 47-64]
 • بنی عامریان، لیلا ارتباط میان موفقیت طرح «تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی» و ویژگی­های کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 143-164]
 • بهرامی، رحمت‌الله بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی خشکسالی بر مناطق روستایی استان کردستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]
 • بهرامی، رحمت اله تحلیلی بر آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر زلزله: مطالعه موردی استان کردستان [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 163-182]
 • بهرامی، عبدالعلی عوامل مؤثر بر اعتماد و مؤلفه­های آن در تعاونی تولید کشاورزی وینسار قروه [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 43-58]
 • بهرامی چالشتری، فرزانه سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ راهکاری برای توسعه روستایی: مطالعه موردی روستای آزادگان، شهرستان بن [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 29-44]
 • بهرمند، سلیمان تحلیل فضایی الگوی اشتغال زنان روستایی و شهری ایران در بخش‌های عمده فعالیت با استفاده از ضریب FLQ [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 139-159]
 • بهروزی خورگو، سینا ترسیم و تحلیل شبکه‌های ارتباطی میان ذی‌نفعان صیادی و نقش آن در توسعه گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای سلخ، جزیره قشم [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • بهزادنسب، جانعلی تحلیل و تعیین فرایند مطلوب انجام برنامه‌ریزی توسعه روستایی در کشور بر اساس رویکرد برنامه‌ریزی ارتباطی [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 51-74]
 • بوذرجمهری، خدیجه تحلیل ابعاد اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی بحران خشکسالی و آثار آن بر خانوارهای روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زرین‌دشت [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 161-183]

پ

 • پاپ زن، عبدالحمید تحلیل پایداری نظام بهره‌برداری خانوادگی در روستای خانم‌آباد، شهرستان کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 95-114]
 • پاپ زن، عبدالحمید دانش بومی شناسایی، تولید مثل و به‌گزینی دام در میان زنان عشایر کوچنده ایل کلهر [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 161-180]
 • پاپ زن، عبدالحمید ارزشیابی طرح آموزش، حمایت و سازمان دهی زنان روستایی استان کرمانشاه به منظور تولید قارچ دکمه ای [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 127-153]
 • پاپ زن، عبدالحمید چشم­انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 199-230]
 • پاپ زن، عبدالحمید بررسی قابلیت­های دورکاری در ترویج و توسعه روستایی با استفاده از الگوی تحلیل سوات [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 37-54]
 • پایدار، مریم بررسی رابطه استرس مالی با کیفیت زندگی کاری روستاییان: مطالعه موردی شهرستان ایلام [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 113-133]
 • پاداریامچی، سارا بررسی نگرش و نیازهای آموزشی دامداران در زمینه تلقیح مصنوعی در گاوهای شیری:مطالعه موردی مزارع گاوهای شیری شهرستان مرند [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 33-50]
 • پاسبان، فاطمه تعامل با اقتصاد جهانی و آثار کاهش نرخ تعرفه بر بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 83-109]
 • پاسبان، فاطمه سنجش سطوح پایداری توسعه روستایی در شهرستان کرج [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 69-86]
 • پالوج، مجبتی مؤلفه­های اقتصادی شرکت­های تعاونی تولید کشاورزی از دیدگاه دست­اندرکاران: چالش­ها و راهکارها [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 135-154]
 • پالوج، مجتبی اولویت ­ بندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی سوات ـ تاپسیس ـ فازی: مطالعه موردی شهرستان خدابنده [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 85-110]
 • پالوج، مجتبی توان‌سنجی توسعه کشاورزی در حوضه آبخیز دشت الشتر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 123-146]
 • پیرایی، خسرو محاسبه خط فقر خانوارهای روستایی ایران بر اساس بعد خانوار، 1390-1385 [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 155-172]
 • پریشان، مجید ارائه الگوی مطلوب مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی (زلزله) در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای استان قزوین [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 23-60]
 • پرهیزکار برزلی، فاطمه شناسایی پیشایندهای ورود موفق زنان روستایی به حوزه کارآفرینی: مطالعه موردی استان خراسان شمالی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 89-114]
 • پزشکی، ویدا کاربرد منطق فازی در ارائه مدل ارزیابی سطوح توسعه کشاورزی دهستان های شهرستان کرمانشاه [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 53-70]
 • پزشکی راد، غلامرضا تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 21-39]
 • پزشکی راد، غلامرضا چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 97-128]
 • پزشکی راد، غلامرضا تحلیل مشارکت تشکل های مردمی در برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان میاندوآب و شاهین دژ [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 27-42]
 • پزشکی راد، غلامرضا عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 123-141]
 • پزشکی راد، غلامرضا عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های کاهش‌دهنده ضایعات گندم در دوره­های کم­آبی و خشکسالی سال‌های 1380 تا 1384 : مطالعه موردی کشاورزان گندم­کار استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 113-134]
 • پزشکی راد، غلامرضا نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان خلیل­آباد خراسان رضوی [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 101-120]
 • پیشگر، الهه سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی دهستان‌های استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • پناهی، فاطمه تحلیل موانع به‌کارگیری مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 23-41]
 • پناهی، فاطمه اثرات مدیریت منابع آب کشاورزی بر فقرزدایی معیشتی در مناطق روستایی ایران [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 1-17]
 • پهلوانی، مصیب بررسی و نظر سنجی در باره مشکلات و توانمندی های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 101-130]
 • پوراقبالی، میلاد سنجش پیامدهای خشکسالی و تأثیر آنها بر نیت مهاجرت جوانان روستایی شهرستان همدان [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 51-77]
 • پور انجنار، گل‏بهار شناسایی و رتبه‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در استان گلستان با رویکرد تلفیقی فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و روش سوات [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 107-129]
 • پورجوان، عبدالله حکمرانی و عملکرد کشاورزی [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 181-204]
 • پورجوان، عبداله بررسی تعیین‌کننده‌های قیمتی و غیرقیمتی بهره‌وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 1-22]
 • پوررجب میاندوآب، پیمان ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه‌های زنان خوداشتغال روستای کندوان [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 147-164]
 • پورسعید، علیرضا شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی در استان ایلام [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 105-122]
 • پورسینا، مهرناز بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 31-49]
 • پورطاهری، مهدی ارزیابی و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خرم‌بید استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 19-49]
 • پورطاهری، مهدی تحلیل مشکلات انارکاران با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چندشاخصه: مطالعه موردی دهستان زیرتنگ سیاب [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 87-103]
 • پورطاهری، مهدی تحلیل چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان کردستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 85-107]
 • پورطاهری، مهدی شناسایی و ارزیابی چرخه فرسودگی بافتهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان تهران [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 123-156]
 • پورقاسم، فاطمه بررسی مدیریت ضایعات و بقایای محصولات باغی : مطالعه موردی روستای منصورآقایی شهرستان روانسر [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 45-67]
 • پور محمدی، محمد رضا ارزیابی و مقایسه سطح توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی و شهری از دیدگاه ساکنان محلی: مطالعه موردی شهرستان مینودشت [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]
 • پورمرادی، نیلوفر بررسی رابطه ویژگی‌های روان‌شناختی و جمعیت‌شناختی با تنبلی اجتماعی جوانان روستایی در استان ایلام [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]
 • پورمقدم، امین تأثیر تغییرات بهره‌وری عوامل تولید بر شاخص فقر روستایی در ایران [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 19-36]
 • پورمقیم، جواد تعامل با اقتصاد جهانی و آثار کاهش نرخ تعرفه بر بخش کشاورزی ایران: رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 83-109]

ت

 • تاجبخش، کاظم بررسی و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی مرزی سیستان [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 143-162]
 • تاجری مقدم، مریم نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان خلیل­آباد خراسان رضوی [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 101-120]
 • تاجری مقدم، مریم تحلیل مشارکت اعضای شوراهای اسلامی در مدیریت روستا: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشمر [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 17-35]
 • تاجری مقدم، مریم عوامل مؤثر بر رضایت‏مندی دانشجویان روستایی از زندگی در روستا [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 49-69]
 • تاجیک، هدایت ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه‌های زنان خوداشتغال روستای کندوان [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 147-164]
 • تاجوک، زهرا تحلیل اثرات گردشگری روستایی در بهبود رفاه اجتماعی روستاییان (مطالعه موردی: روستای برفجین شهرستان همدان) [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 45-68]
 • تازه، مهدی تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان : مطالعه موردی بخش گندمان، شهرستان بروجن [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 147-167]
 • تباوار، علی‌اصغر شناسایی و رتبه‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در استان گلستان با رویکرد تلفیقی فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و روش سوات [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 107-129]
 • ترابی، ذبیح‏اله تحلیل فضایی الگوی اشتغال زنان روستایی و شهری ایران در بخش‌های عمده فعالیت با استفاده از ضریب FLQ [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 139-159]
 • ترامشلو، محسن نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در توسعه کشاورزی استان قم [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 111-127]
 • ترکان، جواد سنجش نگرش خانوارهای عشایری در زمینه اسکان و مشکلات موجود: بررسی موردی عشایر عرب جرقویه [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 81-108]
 • ترکمانی، جواد بررسی اثرات مستقیم وغیرمستقیم سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر رشد بهره وری کل و فقرزدایی در منطق روستایی ایران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 1-24]
 • ترکمانی، جواد نقش بیمه محصولات زراعی در توسعه روستایی مطالعه موردی در استان فارس [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 15-38]
 • ترکی هرچگانی، معصومه نقش گردشگری در توسعه اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری: مطالعه موردی بخش سامان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 113-126]
 • تقدیسی، احمد اثرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دهاقان [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 55-72]
 • تقدیسی، احمد اولویت‌بندی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 61-79]
 • تقیلو، علی اکبر تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان جهرم [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 85-108]
 • تقیلو، علی اکبر ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی: مطالعه موردی شهرستان کمیجان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 155-179]
 • تقیلو، علی اکبر بررسی عوامل مؤثر بر الگوی رفتار نیروی انسانی در فعالیت‌های کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان میاندوآب [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 21-45]
 • تقیلو، علی اکبر ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری روستاها در برابر مخاطرات محیطی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان سردشت [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 63-90]
 • تقوی، نعمت اله بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تسهیلگران زن در ایجاد گروه‌های مستقل زنان روستایی: مطالعه موردی آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 113-138]
 • تمرتاش، رضا بررسی تأثیر نوع بهره‌برداری بر وضعیت مراتع شهرستان سوادکوه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 69-82]
 • تمیمی، مونا بررسی ایجاد شهر کوچک و تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های روستاهای حریم: مطالعه موردی شهر فردوسیه، بخش مرکزی شهرستان شهریار [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 49-71]
 • تیموری، مصطفی عوامل مرتبط با پراکنش اراضی زراعی: مطالعه موردی شهرستان خمینی­شهر استان اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 63-81]
 • تیموری، مصطفی عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی استان ایلام: مطالعه موردی شهرستان شیروان و چرداول [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 109-127]
 • توکلی، جعفر پیامدهای فضایی اسکان عشایر در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 53-86]
 • توکلی، جعفر پایداری سکونتگاه­های روستایی شهرستان تکاب [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 63-83]
 • توکلی، جعفر اسکان عشایر و تخریب مراتع در استان چهارمحال و بختیاری: مطالعه موردی شهرک‌های عشایری شَرمک، چِلگرد و لُشتر [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 31-62]
 • توکلی، مرتضی ارزیابی برخی شاخص­های ابعاد نابرابری منطقه­ای در ایران [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 101-117]
 • توکلی، مرتضی کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین اولویت بخش های اقتصادی: مطالعه موردی شهرستان نیشابور [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 77-98]
 • توکلی، مرتضی بررسی و تحلیل میزان سرمایه اجتماعی در مناطق شهری و روستایی مرزی سیستان [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 143-162]
 • توکلی بغدادآباد، محمدرضا ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با استفاده از روش های ناپارامتری [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 97-122]

ث

 • ثانی حیدری، علیرضا نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 125-154]

ج

 • جانسوز، پریناز تحلیل انتخاب سیاست­های مختلف یارانه کود بر اساس دید­گاه گندم­کاران منطقه سیستان [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 123-142]
 • جبله، براتعلی نقش فناوری‌های سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به روستاییان: مطالعه موردی استان زنجان [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 129-145]
 • جعفری، حمید عوامل اقتصادی مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه­های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان دماوند [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 141-161]
 • جعفری، روح الله کاربست مکتب آنال در مطالعات روستایی ایران [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 133-153]
 • جلایی، سید عبدالمجید پیش‌بینی اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در جامعه روستایی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • جلالی، محمد عدم تداوم فناوری آبیاری بارانی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 131-152]
 • جلالی، محمد تحلیل چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان کردستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 85-107]
 • جلالیان، حمید سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان اصفهان [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 143-167]
 • جلیلی، میلاد برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشک [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 135-154]
 • جمالی مقدم، الهام بررسی اثرات مستقیم وغیرمستقیم سرمایه گذاری های عمرانی دولت بر رشد بهره وری کل و فقرزدایی در منطق روستایی ایران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 1-24]
 • جمشیدی، علی‏رضا درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 65-88]
 • جمشیدی، علی رضا ارائه روش نظریه زمینه­ای برای مدل­سازی مفهومی پیامدهای تغییرات اقتصادی در روستاهای شهرستان چرداول: مطالعه موردی روستاهای مسیر راه کربلا در دهستان شباب [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 163-184]
 • جمشیدی، علیرضا شناسایی علل و عوامل تله محرومیت در جوامع روستایی استان ایلام: مطالعه موردی مناطق برنج‌کاری شهرستان شیروان و چرداول [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 79-108]
 • جمشیدی، علیرضا عوامل مرتبط با پراکنش اراضی زراعی: مطالعه موردی شهرستان خمینی­شهر استان اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 63-81]
 • جمشیدی، علیرضا عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی استان ایلام: مطالعه موردی شهرستان شیروان و چرداول [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 109-127]
 • جمشیدی، معصومه ارائه روش نظریه زمینه­ای برای مدل­سازی مفهومی پیامدهای تغییرات اقتصادی در روستاهای شهرستان چرداول: مطالعه موردی روستاهای مسیر راه کربلا در دهستان شباب [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 163-184]
 • جمشیدی کوهساری، احمد عوامل موثر بر راه‌اندازی کسب و کارهای مستقل در نواحی روستایی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 113-134]
 • جمعه پور، محمود رابطه بین سطح توسعه‌یافتگی روستا‌های استان تهران و مهاجرت به شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 27-58]
 • جمعه پور، محمود نگرش سیستمی به روستا وتوسعه روستایی [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 55-80]
 • جهانی، مهدی عوامل اقتصادی مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه­های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان دماوند [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 141-161]
 • جهانسوزی، مهری تأثیر تبدیل روستا به شهر بر توسعه نواحی روستایی: مطالعه موردی شهر سلطان‌آباد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 157-184]
 • جهانگرد، حلیمه بررسی عوامل مؤثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • جوادی، سیداکبر بررسی رضایت بهره‌برداران از بیمه مراتع در استان فارس [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 155-170]
 • جوانشیری، مهدی بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دشتستان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • جولایی، رامتین شبیه­سازی رفتار کشاورزان با اعمال سیاست کاهش مقدار آب بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی مثبت ( PMP ) [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 71-92]
 • جولایی، رامتین کاربرد رهیافت فازی در تعیین الگوی بهینه کشت در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار روستایی: زیربخش زراعت، شهرستان آمل [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 109-129]
 • جولایی، رامتین تعیین سبد بهینه غذایی گروه‏های مختلف درآمدی در مناطق روستایی با استفاده از مدل برنامه‏ریزی آرمانی وزنی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 77-101]

چ

 • چابکرو، غلام‏رضا بررسی فقر اقتصادی عشایر اسکان‌یافته استان فارس و تعیین عوامل مؤثر بر آن [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 101-119]
 • چیت‏سازیان، امیرحسین عوامل مؤثر بر کاهش تمایل زنان روستایی به حرفه قالی‏بافی در شهرستان شیراز [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 115-131]
 • چیذری، محمد تحلیل موانع به‌کارگیری مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 23-41]
 • چیذری، محمد جهت‌گیری ­ های آتی نقش ­ های ترویج در توسعه کشاورزی از منظر کنشگران نظام دانش واطلاعات کشاورزی [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 1-26]
 • چیذری، محمد بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 31-49]
 • چیذری، محمد تحلیل مشارکت تشکل های مردمی در برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان میاندوآب و شاهین دژ [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 27-42]
 • چیذری، محمد عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 123-141]
 • چیذری، محمد عوامل مؤثر بر پذیرش و سرمایه‌گذاری گندم‌کاران در روش‌ها و فناوری‌های مدیریت خشکسالی: مطالعه موردی شهرستان ورامین [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 83-103]
 • چیذری، محمد دیدگاه اعضای تعاونی­های مرتع­داری درباره موفقیت طرح­های مرتع­داری در استان گلستان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 89-110]
 • چراغی، مهدی تحلیل عوامل مؤثر بر انحراف اعتبارات کشاورزی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]
 • چراغی، مهدی سطح‌بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 145-170]
 • چهارسوقی امین، حامد عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی: مطالعه موردی پروژه بین‌المللی ترسیب کربن [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 49-65]
 • چوبچیان، شهلا عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 87-108]

ح

 • حیاتی، داریوش رویکردهای نوین ایستاری و رفتاری درآموزهای و مطالعات ترویج کشاورزی و توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 115-136]
 • حیاتی، داریوش مقایسه ویژگی‌های پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه محصول انار در مناطق روستایی شهرستان نطنز [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 155-176]
 • حیات غیبی، فاطمه بهره‌گیری از فرایند تحلیل شبکه‌ای در اولویت‌بندی راهبردهای مؤثر بر موفقیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 59-82]
 • حاتمی­نژاد، حسین سنجش میزان توسعه‌پذیری سکونتگاه‌های انسانی در شهرستان شهرکرد در سطح دهستان [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 175-198]
 • حاجی حسینی، سمیرا نقش طراحی کالبدی در احساس امنیت روستاییان: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بوئین زهرا [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]
 • حاجیلو، فتانه بررسی تاثیر نگرش مردان بر ایجاد گروه های مستقل زنان روستایی: مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 151-172]
 • حاجیلو، فتانه بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تسهیلگران زن در ایجاد گروه‌های مستقل زنان روستایی: مطالعه موردی آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 113-138]
 • حاصلی، محمد توان‌سنجی توسعه کشاورزی در حوضه آبخیز دشت الشتر با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 123-146]
 • حاضری، محمد عوامل مرتبط با پراکنش اراضی زراعی: مطالعه موردی شهرستان خمینی­شهر استان اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 63-81]
 • حاضری، محمد عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی استان ایلام: مطالعه موردی شهرستان شیروان و چرداول [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 109-127]
 • حافظی، فرشته عوامل اثرگذار بر گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی: مطالعه موردی بیران‌شهر، استان لرستان [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 57-78]
 • حبیب نژاد، سمیرا واکاوی مشکلات مردم روستای رودبار شهرستان بهشهر در اثر جابه جایی ناشی از احداث سد [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 87-103]
 • حجاریان، احمد تحلیل سطوح برخورداری دهستان‌های شهرستان اصفهان [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 93-112]
 • حجازی، یوسف تحلیل چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان کردستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 85-107]
 • حجت، عیسی بازار عشایری چند­کارکردی: گامی در راستای پایداری زندگی عشایر کوچنده [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 149-172]
 • حداد، حنانه بررسی رابطه امنیت غذایی و فقر درآمدی در مناطق روستایی استان گیلان: مطالعه موردی شهرستان املش [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 157-180]
 • حیدری، فاطمه شناسایی و رتبه­بندی عوامل حیاتی موفقیت اجرای طرح دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 53-72]
 • حیدری، قدرت‌اله سنجش پایداری بوم‌شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‌شهر [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 69-88]
 • حیدری، مریم رویکردهای نوین ایستاری و رفتاری درآموزهای و مطالعات ترویج کشاورزی و توسعه روستایی [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 115-136]
 • حیدرپورتوتکله، زینب عوامل موثر بر موفقعیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 21-38]
 • حیدری ساربان، وکیل نقش تعاونی‌های تولید روستایی در ارتقای توانمندی‌های فنی و اقتصادی کشاورزان گندم‌کار: مطالعه موردی گندم‌کاران شهرستان مشگین‌شهر [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 109-133]
 • حیدری ساربان، وکیل سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی دهستان‌های استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • حیدری ساربان، وکیل بررسی نقش منطقه آزاد تجاری در بهبود شاخص‌های اقتصادی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهرستان ماکو [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 111-133]
 • حیدری ساربان، وکیل سنجش و اولویت‌بندی نواحی روستایی بر حسب سطوح پایداری اقتصادی؛ مطالعه موردی شهرستان مشگین‌شهر [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 1-23]
 • حسنی، الهام پیشنهاد فرآیند تطبیقی ارزیابی و برنامه ریزی محیطزیست جهت توسعه پایدارروستایی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 77-100]
 • حسینی، سیدمحمود بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در روند بازسازی روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 43-62]
 • حسینی، سیدمحمود عوامل تعیین‌کننده سطح توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان کردستان* [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 75-95]
 • حسینی، سیدمحمود تحلیل محتوای میزان مطابقت سیلست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 1-25]
 • حسینی، سیدمحمود عوامل موثر بر پذیرش بیمه اجتماعی در میان کشاورزان:مطالعه موردی شهرستان قروه و دهگلان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 37-67]
 • حسینی، سیدمحمود عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 87-116]
 • حسینی، سیدمحمود نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسائل و رهیافت ها [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 99-130]
 • حسینی، سیدمحمود ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با استفاده از تجارب کشورهای اروپای شرقی [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 67-104]
 • حسینی، سیدمحمود نقش رهیافت های تلفیقی"مدارس مزرعه کشاورز" و "ترویج نوآوری های کشاورز"(FFS-PFI)در اشاعه نوآوری ها در بستر توسعه پایدار کشاورزی [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 105-134]
 • حسینی، سیدمحمود عوامل مؤثر بر پذیرش و سرمایه‌گذاری گندم‌کاران در روش‌ها و فناوری‌های مدیریت خشکسالی: مطالعه موردی شهرستان ورامین [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 83-103]
 • حسینی، سیدمحمود واکاوی میزان نیاز به سیاست‌های کشاورزی پایدار : مطالعه موردی دیدگاه‌ متخصصان و کارشناسان استان همدان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 127-156]
 • حسینی، سید محمود جهت‌گیری ­ های آتی نقش ­ های ترویج در توسعه کشاورزی از منظر کنشگران نظام دانش واطلاعات کشاورزی [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 1-26]
 • حسینی، سید محمود بررسی نقش اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی در توسعه روستایی: مطالعه موردی استان تهران [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 147-169]
 • حسینی، سید مهدی بررسی کارآیی فنی تعاونی‌های روستایی استان سیستان و بلوچستان با روش تحلیل پوششی داده‌های فازی (FDEA) [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 79-94]
 • حسینی، محمود تأثیر دستگاه‌های سیار روغن‌کشی زیتون بر توسعه روستایی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 29-47]
 • حسن‏پور، بهروز اولویت‌بندی دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان جیرفت بر مبنای معیارهای توسعه روستایی [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 93-120]
 • حسین‏ نژاد میر، نسرین واکاوی راهکارهای توسعه بیمه کشاورزی کشور [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 71-86]
 • حسینی ابری، سیدحسن تحلیل درجه توسعه یافتگی دهستان های حوزه تاسیسات پارس جنوبی در استان بوشهر [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 143-172]
 • حسینی المدنی، سیدحسن عوامل موثر بر راه‌اندازی کسب و کارهای مستقل در نواحی روستایی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 113-134]
 • حسین زاده، اکبر تحلیل عوامل مؤثر بر انحراف اعتبارات کشاورزی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]
 • حسین‌زاده، عسگر سنجش پایداری بوم‌شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‌شهر [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 69-88]
 • حسین‌زاده سورشجانی، نسیم نقش تعاونی‌های تولید در توسعه روستایی با تأکید بر ابعاد کیفیت زندگی: مطالعه موردی دهستان رحمت بخش سیدان، شهرستان مرودشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 145-167]
 • حسینی شه پریان، نبی الله بررسی تغییرات الگوی مسکن روستایی و ارزیابی اثرات اقتصادی آن: مطالعه موردی دهستان‌های آجی‏چای و میدان‏چای شهرستان تبریز [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 25-49]
 • حسینی نیا، غلامحسین نظرسنجی در باره برخی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تعاونی‌های مرتع‌داری و جنگل‌داری از لحاظ میزان اشتغال‌زایی برای دستیابی به توسعه روستایی در استان گلستان [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 27-50]
 • حسن نژاد، مریم عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی: مطالعه موردی پروژه بین­المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 73-91]
 • حسنوند، احسان تجربه دهیاری‌ها، موانع توفیق و کارکردهای آنها: مطالعه موردی دهیاری‌های شهرستان سلسله در استان لرستان [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 139-164]
 • حسنوند، احسان رابطه فرهنگ پدرسالاری و مشارکت سازمان‌یافته زنان درمدیریت روستایی: مطالعه موردی زنان روستایی دهستان فیروزآباد در استان لرستان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 131-153]
 • حسنوند، اسماعیل تجربه دهیاری‌ها، موانع توفیق و کارکردهای آنها: مطالعه موردی دهیاری‌های شهرستان سلسله در استان لرستان [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 139-164]
 • حسنوند، مریم شبیه­سازی رفتار کشاورزان با اعمال سیاست کاهش مقدار آب بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی مثبت ( PMP ) [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 71-92]
 • حسنوند، وحید شبیه­سازی رفتار کشاورزان با اعمال سیاست کاهش مقدار آب بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی مثبت ( PMP ) [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 71-92]
 • حشمت کبودوند، بیژن سنجش سطوح پایداری توسعه روستایی در شهرستان کرج [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 69-86]
 • حفاری، فاطمه مقایسه ویژگی‌های پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه محصول انار در مناطق روستایی شهرستان نطنز [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 155-176]
 • حق‌شناس کاشانی، فریده تبیین الگوی ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر توسعه روستایی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 105-134]
 • حقیقت، علی محاسبه خط فقر خانوارهای روستایی ایران بر اساس بعد خانوار، 1390-1385 [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 155-172]
 • حکیمی، محمدحسین نقش محصولات فرعی جنگلی و مرتعی در معیشت روستاییان: مطالعه موردی بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران، استان ایلام [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 17-28]
 • حکیم دوست، سید یاسر تحلیل شاخص مخاطره خشکسالی و تأثیر آن بر مکان­گزینی روستایی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • حکیم دوست، سیدیاسر خشکسالی اقلیمی و پیامدهای مکانی و فضایی آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان قره‌پشتلوی بالا، شهرستان زنجان [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 57-72]

خ

 • خاتون آبادی، سیداحمد شناسایی علل و عوامل تله محرومیت در جوامع روستایی استان ایلام: مطالعه موردی مناطق برنج‌کاری شهرستان شیروان و چرداول [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 79-108]
 • خاتون آبادی، سیداحمد میزان رضایت ­ مندی ساکنان از کیفیت محیط سکونتی: مطالعه موردی روستا شهر عاشق­آباد [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 83-99]
 • خاتون آبادی، سیداحمد تعیین رابطه عوامل درون خانوار و مهاجرت اعضای خانوارهای روستایی شهرستان مرند به شهرها در سال 1383 [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 93-114]
 • خاتون آبادی، سیداحمد بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385 [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 51-67]
 • خادمی، حسین تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان : مطالعه موردی بخش گندمان، شهرستان بروجن [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 147-167]
 • خادمی، حسین تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه روستایی با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکتی: مطالعه موردی روستای صدرآباد دهستان رستاق استان یزد [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 89-110]
 • خاکسار آستانه، حمیده بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 137-154]
 • خالدی، کوهسار اثر مخارج تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی ایران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 53-71]
 • خالقی، باقر تحلیل عملکرد دهیاری‌ها با رویکرد جنسیتی از دیدگاه مردم و شوراهای اسلامی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بوئین‌میاندشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 123-143]
 • خانی، فضیله سنجش نگرش عشایر اسکان یافته نسبت به اسکان در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 137-162]
 • خانی، فضیله بررسی تاثیر نگرش مردان بر ایجاد گروه های مستقل زنان روستایی: مطالعه موردی استان آذربایجان شرقی [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 151-172]
 • خانی، فضیله بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تسهیلگران زن در ایجاد گروه‌های مستقل زنان روستایی: مطالعه موردی آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 113-138]
 • خدایی استیار، حسن تحلیل موانع اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 151-173]
 • خدادادکاشی، فرهاد سنجش شدت فقر در خانوارهای روستایی و مقایسه آن با خانوارهای شهری در ایران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 41-55]
 • خداوردی زاده، محمد کاربرد روش­ هکمن دومرحله­ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 111-130]
 • خراسانی، محمدامین پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی- فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • خراسانی، محمد امین بررسی تحولات برنامه‌ریزی توسعه روستایی اتحادیه اروپا در قرن بیست و یکم: درس‏هایی برای ایران [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 49-76]
 • خیرالدین، رضا پایش تحولات فضایی سکونتگاه­های روستایی مناطق مرزی؛ چالش­ها و ظرفیت­ها در کارکرد جامعه روستایی شهرستان مرزی بانه [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 25-48]
 • خرمی، شهروز کاربرد روش­ هکمن دومرحله­ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 111-130]
 • خرم‌بخت، احمدعلی تعیین راهبردهای توسعه کارآفرینی در روستاهای پیراشهری: مطالعه موردی روستاهای پیرامون شهر لار [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 65-83]
 • خرمشاد، محمدباقر کاربست مکتب آنال در مطالعات روستایی ایران [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 133-153]
 • خسروانی، فرهاد نقش شرکت‌های سهامی زراعی در بهبود شاخص‌های توانمندسازی کشاورزان عضو: مطالعه موردی جنوب استان خراسان جنوبی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 39-63]
 • خسروانی، فرهاد بررسی اثرات مختلف گردشگری در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان رامسر [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 27-52]
 • خسروبیگی، رضا تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان جهرم [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 85-108]
 • خسروبیگی، رضا ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی: مطالعه موردی شهرستان کمیجان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 155-179]
 • خسروی پور، بهمن متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصول گندم در میان گندم‌کاران شهرستان دزفول [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 127-146]
 • خلیل مقدم، بیژن بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385 [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 51-67]
 • خواجه شاهکوهی، علیرضا عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی روستاییان نسبت به عملکرد دهیاران: مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 23-41]
 • خوشبخت، حسین عملکرد مؤثر دهیاری‌ها در توسعه روستایی از دیدگاه دهیاران؛ چالش‌های پیش رو: مطالعه موردی استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 93-111]

د

 • داداشی، محمدعلی برآورد ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین، و طول عمر گله در گاوهای بومی گیلان [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 165-190]
 • دیانی، لیلا راهبرد برتر واگذاری اراضی مسکونی روستایی* [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 1-22]
 • دیانی، لیلا زمینه یابی اسکان مجدد مهاجران روستایی: مطالعه موردی مهاجران زیر پوشش کمیته امام خمینی شهرستان پاکدشت [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 119-142]
 • دیانی، لیلا شناسایی و ارزیابی چرخه فرسودگی بافتهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان تهران [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 123-156]
 • دیانی، لیلا ارائه الگوی مطلوب مدیریت ریسک مخاطرات طبیعی (زلزله) در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای استان قزوین [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 23-60]
 • دانیالی، تهمینه رابطه مشارکت محلی و توسعه روستایی در شهرستان میاندوآب: مطالعه موردی بخش مرحمت‌آباد [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 117-137]
 • دانائی نیا، احمد تحلیل راهبردی نقش مرکز محله‌ها در توسعه پایدار گردشگری روستایی: مطالعه موردی ‌روستای میان‌رز فومن [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 27-56]
 • دانشورکاخکی، محمود نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 23-37]
 • دانشورکاخکی، محمود برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشک [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 135-154]
 • دانشورکاخکی، محمود بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362 [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 1-18]
 • دانشورکاخکی، محمود برآورد توابع تقاضای نهادهای تولید و عرضه سیب زمینی:مطالعه موردی استان خراسان [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 51-66]
 • دانشورکاخکی، محمود تعیین سودآوری و سطح بهینه استفاده از نهادها در واحدهای صنعتی تولید شیر-مطالعه موردی:واحد دامپروری کنبیست آستان قدس رضوی [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 19-42]
 • دانشورکاخکی، محمود نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 125-154]
 • دانشورکاخکی، محمود بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 89-111]
 • دانشورکاخکی، محمود شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • دانشورکاخکی، محمود اعتبارات مالی و نقش آن در مهاجرت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • داوری سرخه لیژه، مهرداد عوامل مؤثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان کرمانشاه [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 165-183]
 • دری، بهروز مهارت های مورد نیاز برای انتخاب مدیران مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر جهادسازندگی [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 177-200]
 • دریایی، نجمه عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار: مطالعه موردی­ شالیکاران استان مازندران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 185-201]
 • دربان آستانه، علی رضا بررسی اثر تعاونی دهیاری‌ها در ارتقای خدمات ­ رسانی به مناطق روستایی از دیدگاه مردم و مدیران محلی: مطالعه موردی تعاونی دهیاری‌های دهستان دشت­سر شهرستان آمل [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 115-140]
 • دربان آستانه، علیرضا سطح بندی و ارزیابی تخصیص بهینه تجهیزات عمرانی- خدماتی به دهیاری های کشور [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 87-107]
 • دربان آستانه، علیرضا عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصول گندم : مطالعه موردی گندم‌کاران استان تهران [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 109-136]
 • دربان آستانه، علیرضا تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی مراتع ییلاقی سهند، شهرستان مراغه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 151-171]
 • دربان آستانه، علیرضا تحلیل فضایی سرمایه‌های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 47-67]
 • دربان آستانه، علیرضا نقش طراحی کالبدی در احساس امنیت روستاییان: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بوئین زهرا [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 1-26]
 • دریکوندی، فیروز ارزیابی آثار و پیامدهای اقتصادی- اجتمتعی طرح توسعه ریمله [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 173-198]
 • دریکوندی، فیروز بررسی اثرات ­اقتصادی- اجتماعی اسکان عشایر بر خانوارهای اسکان‏یافته در استان لرستان [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • درویشی، محسن واکاوی نقش شرکت‌های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعه پایدار: رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 43-64]
 • درویشی، هدایت اله کاربرد شیوه تحلیل پوششی داده‌ها در تحلیل پایداری سکونتگاه‌های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بناب [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 93-121]
 • دشوارپسند، محمد عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان بهره‌بردار در حفظ و نگهداری کانال‌های آب پوشش‌دار روستاهای استان گیلان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 95-120]
 • دشوارپسند، محمد تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‌داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 89-111]
 • دغاغله، عقیل آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 27-50]
 • دهقانی، امین تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر مؤلفه ‏های فرهنگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 71-90]
 • دهقانی، ندا تأثیر تبدیل روستا به شهر بر توسعه نواحی روستایی: مطالعه موردی شهر سلطان‌آباد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 157-184]
 • دهقانیان، سیاوش بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362 [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 1-18]
 • دهقانپور، مجتبی تبیین پایداری توسعه روستایی به کمک نمادها [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-76]
 • دهقانی دشتابی، مریم بررسی رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 71-89]
 • دهمرده، نظر تحلیل و ارزیابی کارآیی فنی تعاونی های صید و صیادی با استفاده از تابع مرزی تصادفی: مطالعه موردی منطقه چابهار [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 169-188]
 • دوراندیش، آرش شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]

ر

 • ریاحی، وحید سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان اصفهان [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 143-167]
 • راحلی، حسین کاربرد روش­ هکمن دومرحله­ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 111-130]
 • رازپور، مهدی پایش تحولات فضایی سکونتگاه­های روستایی مناطق مرزی؛ چالش­ها و ظرفیت­ها در کارکرد جامعه روستایی شهرستان مرزی بانه [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 25-48]
 • راسخی، بهروز چشم­انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 199-230]
 • راسخی، ساره بررسی رضایت بهره‌برداران از بیمه مراتع در استان فارس [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 155-170]
 • راعی، سمانه بررسی عوامل مؤثر بر نگرش بهره ­ برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری : مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 151-168]
 • ربانی، علی اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 51-83]
 • رجایی، سیدعباس مهاجران و نقش آنها در توسعه و عمران روستایی: مطالعه موردی دهستان رامشه در شهرستان اصفهان [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 155-180]
 • رجایی، مسعود خشکسالی اقلیمی و پیامدهای مکانی و فضایی آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان قره‌پشتلوی بالا، شهرستان زنجان [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 57-72]
 • رحیمی، راضیه اصلاح سازمانی بخش توسعه روستایی بر مبنای هوش سیاسی مروجان [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 55-75]
 • رحیمی، عباس روش ارزیابی مشارکتی روستایی: مطالعه موردی چهار روستا در منطقه [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 91-118]
 • رحیمی، عباس پس‌انداز روستایی و نقش عوامل مؤثر بر آن: مطالعه موردی در سه استان کشور [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 85-112]
 • رحمانی، بیژن بررسی ایجاد شهر کوچک و تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های روستاهای حریم: مطالعه موردی شهر فردوسیه، بخش مرکزی شهرستان شهریار [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 49-71]
 • رحمانی، مریم اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 51-83]
 • رحمانی، مژده نقش معادن طلا در توسعه اقتصادی - اجتماعی روستاهای همجوار [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 63-84]
 • رحیمیان، مهدی تحلیل اثرات طرح خروج دام از جنگل بر مردم محلی: مطالعه موردی روستای سیاه‌دره نهاوند [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 1-24]
 • رحیمیان، مهدی واکاوی راهکارهای توسعه بیمه کشاورزی کشور [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 71-86]
 • رحیمیان، مهدی عوامل اثرگذار بر گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی: مطالعه موردی بیران‌شهر، استان لرستان [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 57-78]
 • رحیمیان، مهدی تحلیل چرایی توسعه‌نیافتگی گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از رویکرد نظریه بنیانی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • رحمانی اندلیبی، صفت اله ارزیابی طرح سربازان سازندگی از دیدگاه بهره‌برداران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 131-150]
 • رحمانی کرچگانی، محمد واکاوی راهکارهای توسعه بیمه کشاورزی کشور [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 71-86]
 • رحیم پور، شهدخت عوامل مؤثر بر کاهش تمایل زنان روستایی به حرفه قالی‏بافی در شهرستان شیراز [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 115-131]
 • رحیمی‌پور، بهاره خانه‌های دوم و نقش آنها در دگرگونی ساختار کارکردی روستاهای حوزه نفوذ کلان شهرها: مطالعه موردی روستاهای هروی، حاج عبدال و دیزج لیلی‌خانی، دره لیقوان استان آذربایجان شرقی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 1-15]
 • رحیمی راد، زهره محاسبه حداقل معیشت خانوارهای روستایی ایران: 1392-1368 [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 121-141]
 • رحیمی سوره، صمد بررسی نتایج طرح‌های مرتع‌داری واگذارشده در استان لرستان [دوره 15، شماره 2، 1391]
 • رزاقی، محمدحسین دیدگاه اعضای تعاونی­های مرتع­داری درباره موفقیت طرح­های مرتع­داری در استان گلستان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 89-110]
 • رستمی، بهزاد پایداری سکونتگاه­های روستایی شهرستان تکاب [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 63-83]
 • رستمی، حسن تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 71-88]
 • رستمی، رحمان ارزیابی و تحلیل میزان تاب‌آوری روستاها در برابر مخاطرات محیطی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان سردشت [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 63-90]
 • رستمی، شاه بختی عوامل مؤثر بر عملکرد شوراهای اسلامی روستایی در شهرستان کرمانشاه [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 165-183]
 • رستمی، منا تحلیل ظرفیت‌های محلی برای توسعۀ بوم‏گردی در روستای بنگلایان بندرعباس [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 45-70]
 • رستمعلی زاده، ولی الله نقش انجمن های زادگاهی در توسعه روستایی: مطالعه موردی دریانی های تهران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 147-174]
 • رسول زاده، مریم بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 137-154]
 • رشید کلویر، حجت‏الله نگرش روستاییان اردبیل نسبت به اثرات طرح هادی در توسعه زیرساخت‌های گردشگری روستایی [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 25-48]
 • رضایی، پژمان سنجش نگرش عشایر اسکان یافته نسبت به اسکان در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 137-162]
 • رضایی، پژمان روستاهای برآمده از اسکان عشایر و چالش‌های آن [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 41-62]
 • رضایی، پژمان ارزیابی میزان پایداری گردشگری روستایی: مطالعه موردی دهستان هوره، استان چهارمحال و بختیاری [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 135-159]
 • رضایی، پژمان ارزیابی مکان‏یابی کانون های اسکان عشایر با استفاده از مدل تاپسیس: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 1-28]
 • رضایی، جعفر عوامل مؤثر بر درآمد عشایر اسکان­یافته در استان ایلام [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 143-162]
 • رضایی، جعفر مقایسه وضع درآمدی عشایر اسکان‌یافته و شناسایی عوامل ایجادکننده تفاوت‌های درآمدی در دو وضعیت کوچندگی و اسکان در استان ایلام [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 77-100]
 • رضایی، جعفر شناسایی چالش‌ها و تدوین راهبرد‌های مدیریت مشارکتی جنگل‌های زاگرس با استفاده از تحلیل شبکه‏ ای- سوات (ANP-SWOT): مطالعه موردی منطقه جنگلی بانکول، ایلام [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 23-43]
 • رضایی، جواد ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با استفاده از روش های ناپارامتری [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 97-122]
 • رضایی، روح اله تحلیل تحولات سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی شهرستان زنجان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 75-106]
 • رضایی، روح اله تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 25-49]
 • رضازاده، علی کاربرد روش­ هکمن دومرحله­ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 111-130]
 • رضایی مقدم، کورش عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار: مطالعه موردی­ شالیکاران استان مازندران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 185-201]
 • رضایی مقدم، کورش فعالیت در تشکل­های تولید ورمی­کمپوست، راهکاری برای توانمندسازی زنان روستایی: مطالعه موردی استان فارس [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 83-103]
 • رضوی، سیدحسن راهبرد‌های توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 1-29]
 • رضوانی، محمدرضا سنجش و تحلیل سطح سلامت در نواحی روستایی بر اساس رویکرد روستای سالم: مطالعه موردی شهرستان خنداب، استان مرکزی* [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 109-138]
 • رضوانی، محمدرضا سنجش کیفیت زندگی :بررسی مفاهیم،شاخص ها ، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 1-26]
 • رضوانی، محمدرضا مهاجران و نقش آنها در توسعه و عمران روستایی: مطالعه موردی دهستان رامشه در شهرستان اصفهان [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 155-180]
 • رضوانی، محمدرضا سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی با استفاده از روش منطق فازی: مطالعه موردی دهستان های شهرستان آق قلا و بندرترکمن [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 1-32]
 • رضوانفر، احمد گروه بندی استان های مختلف کشور از نظر ظرفیت های دامپروری به منظور منطقی کردن ارائه خدمات پشتیبانی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 1-21]
 • رضوانفر، احمد تحلیل چالش‌های فراروی سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی استان کردستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 85-107]
 • رضوی زاده، سیدنورالدین تفاوت های نسلی در روستاهای ایران [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 19-46]
 • رضوی زاده، سید نورالدین نگرش روستاییان به زندگی شهری و روستایی [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 59-86]
 • رفیعی، حامد ارزیابی اقتصادی و مالی یکپارچه سازی اراضی روستایی دشت هزار در استان مازندران [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 99-123]
 • رفیع پورگاوگانی، سعید اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 51-83]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا نقش دانش بومی در حفاظت از منابع آب و خاک از دید روستاییان: مطالعه موردی بخش خورش‌رستم، شهرستان خلخال [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 91-114]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا ارزیابی و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خرم‌بید استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 19-49]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا راهبرد‌های توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 1-29]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 43-72]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا زمینه یابی اسکان مجدد مهاجران روستایی: مطالعه موردی مهاجران زیر پوشش کمیته امام خمینی شهرستان پاکدشت [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 119-142]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهاد‌های تأثیرگذار [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 1-30]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا تحلیل‌ نگرشی آثار و پیامدهای گسترش ویلاسازی در روستاها ی دهستان تاررود شهرستان دماوند [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 77-99]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا تحلیل مدل ناحیه‌ای پیوندهای مکانی- فضایی در شهرستان فیروزکوه [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 73-88]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا تحلیل مشکلات انارکاران با استفاده از روش­های تصمیم­گیری چندشاخصه: مطالعه موردی دهستان زیرتنگ سیاب [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 87-103]
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه روستایی با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکتی: مطالعه موردی روستای صدرآباد دهستان رستاق استان یزد [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 89-110]
 • رمضان پور، صغری بررسی تطبیقی سرمایه اجتماعی در روستاهای ادغام­شده در شهر و روستاهای مستقل: موردشناسی روستای ادغام­شده تربقان و روستای مستقل رزق­آباد کاشمر [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 43-62]
 • رمضان زاده لسبویی، مهدی سنجش میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و آثار آن بر امنیت مناطق مرزی: مطالعه موردی بخش نوسود استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 163-184]
 • رنجبر، زهرا سنجش انتظارات کشاورزان از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان اسلام‌آباد غرب [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 67-83]
 • روحی، منیره تأثیر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات بر تغییر سبک زندگی زنان روستایی: مطالعه موردی روستای قرن‌آباد شهرستان گرگان [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 135-158]
 • روستا، کورش عوامل مرتبط با پراکنش اراضی زراعی: مطالعه موردی شهرستان خمینی­شهر استان اصفهان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 63-81]
 • روستا، کورش عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان در اجرای طرح یکپارچه سازی اراضی استان ایلام: مطالعه موردی شهرستان شیروان و چرداول [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 109-127]
 • روشندل اربطانی، طاهر نهادهای رسانه ای توسعه محور، محور توسعه روستایی، بررسی و تبیین ارتباط بین سازگاری برنامه های تلویزیونی شبکه استانی و توسعه روستایی در استان اردبیل [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 137-176]
 • رئیسی، ابوبکر تحلیل راهبردی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 153-186]

ز

 • زیارتی، مریم تحلیل عاملی راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی: مطالعه موردی شهرستان شیروان [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 77-92]
 • زارع، ابراهیم بررسی عوامل مؤثر بر نگرش بهره ­ برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری : مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 151-168]
 • زارعی، صمد تأمین مالی خرد و اشتغال‌زایی در تعاونی‌های استان فارس با تأکید بر تعاونی‌های روستایی: ارزیابی دیدگاه اعضای تعاونی و عوامل تعیین‌کننده [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 177-201]
 • زارعی، یعقوب ارزیابی برخی شاخص­های ابعاد نابرابری منطقه­ای در ایران [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 101-117]
 • زارعی، یعقوب تحلیل و سطح­بندی توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتی با تأکید بر رویکرد فازی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 95-114]
 • زارعی، یعقوب تبیین عدالت اجتماعی در تخصیص خدمات مناطق روستایی: مطالعه موردی استان‏های غرب کشور [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 23-48]
 • زارعی، یعقوب الگوی سامان‏دهی فضایی سکونتگاه‌های روستایی بر مبنای نظام جمعیتی و توزیع خدماتی: مطالعه موردی شهرستان اسفراین [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 149-171]
 • زارعی، یعقوب تحلیل خاکستری- فازی شاخص‌های توسعه در سکونتگاه‌های روستایی مناطق مرزی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان بانه [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 135-162]
 • زارعی دستگردی، زهرا مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 51-68]
 • زارعی دستگردی، زهرا تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات‌کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات‌رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 85-104]
 • زارعی دستگردی، زهرا تحلیل زمینه های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آب رسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 73-92]
 • زارع شاه‌آبادی، اکبر بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مهاجرت شهری: مطالعه موردی بخش روستایی گاریزات استان یزد [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 55-74]
 • زارع یکتا، محمد جواد دیدگاه اعضای تعاونی­های مرتع­داری درباره موفقیت طرح­های مرتع­داری در استان گلستان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 89-110]
 • زارع مهرجردی، محمدرضا اثر مخارج تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی ایران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 53-71]
 • زال، ابوذر ارزیابی و اولویت‌بندی پایداری اجتماعی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خرم‌بید استان فارس [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 19-49]
 • زاهدی، شمس السادات نظام شالیزاری کشور- موردپژوهی در دشت هراز [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 1-18]
 • زبیدی، طاهره عوامل مؤثر بر رضایت‏مندی دانشجویان روستایی از زندگی در روستا [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 49-69]
 • زرافشانی، کیومرث سنجش انتظارات کشاورزان از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان اسلام‌آباد غرب [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 67-83]
 • زرافشانی، کیومرث واکاوی عوامل موثر برموفقیت تعاونی های روستایی شهرستان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 1-22]
 • زرافشانی، کیومرث کاربرد منطق فازی در ارائه مدل ارزیابی سطوح توسعه کشاورزی دهستان های شهرستان کرمانشاه [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 53-70]
 • زرافشانی، کیومرث چشم­انداز گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مناطق روستایی شهرستان کرمانشاه [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 199-230]
 • زرافشانی، کیومرث بررسی مدیریت ضایعات و بقایای محصولات باغی : مطالعه موردی روستای منصورآقایی شهرستان روانسر [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 45-67]
 • زرافشانی، کیومرث بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • زرافشانی، کیومرث بررسی نگرش کشاورزان نسبت به راه‌اندازی شرکت‌های سهامی زراعی: مطالعه موردی دهستان میاندربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 65-83]
 • زمانیان، غلامرضا وضعیت توزیع درآمد درمناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان طی سال­های 80- 1376 [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 87-111]
 • زمانیان، غلامرضا مقایسه روش­های اقتصادی در برآورد ارزش تفریحی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی روستای اخلمد، خراسان رضوی [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]
 • زمانی شبخانه، صابر نقش سرمایه اجتماعی در توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 129-148]
 • زنجانی، حبیب اله عوامل کلیدی در توسعه روستایی از دیدگاه جمعیت‌شناختی [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 1-26]
 • زند رضوی، سیامک اثر اعتبارات خرد بر مدیریت بحران: مطالعه موردی صندوق اعتبارات خرد زنان روستای پشت‌رود بم [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 51-83]
 • زندیه، شهنام الگوی توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر توانمندسازی شناختی و تبیین نقش محیط نهادی در آن: مطالعه موردی کسب‌و‏کارهای روستایی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 63-87]
 • زنده بودی، یاسر ارزیابی شاخص‌های توسعه پایدار روستایی در استان بوشهر: مطالعه موردی شهرستان تنگستان [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 1-28]

س

 • سادات موسوی، سهیلا موانع کاربرد رهیافت مدیریت تلفیقی محصول در کشاورزی پایدار [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 37-54]
 • سادات همراز، سمانه برآورد ارزش وجودی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی منطقه روستایی زشک [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 135-154]
 • سالار پور، سارا تحلیل شاخص مخاطره خشکسالی و تأثیر آن بر مکان­گزینی روستایی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • سالارزهی، حبیب‌الله تحلیل راهبردی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 153-186]
 • سالارزهی، حبیب‌اله شناسایی و رتبه‌بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در استان گلستان با رویکرد تلفیقی فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی و روش سوات [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 107-129]
 • سالم، جلال تاثیر خشکسالی بر فرآیند زندگی عشایری طایفه طاهری در حوزه شهرستان طبس استان یزد [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 89-124]
 • سالم، جلال نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان یزد [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 33-40]
 • سام آرام، عزت جغرافیای تاریخی روستای طیس(چابهار) [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 1-28]
 • سام آرام، عزت الله نقش قنات در توسعه پایدار روستایی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 167-191]
 • سام آرام، عزت الله آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 27-50]
 • سام آرام، عزت الله بهره‌مندی روستاییان از مطبوعات و نقش آن در توسعه روستایی [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 177-216]
 • سبحانی، سیدمحمدجواد بررسی رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود شهرستان جیرفت با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 97-121]
 • سبحانی، نوبخت کاربرد شیوه تحلیل پوششی داده‌ها در تحلیل پایداری سکونتگاه‌های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بناب [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 93-121]
 • سپری، محمدفرید بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی خشکسالی بر مناطق روستایی استان کردستان [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 173-194]
 • سپهردوست، حمید نقش سرمایه اجتماعی در توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 129-148]
 • سپهردوست، حمید بررسی عملکرد دولت در توسعه اقتصادی- اجتماعی روستاهای همدان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 69-85]
 • سپهوند، فاطمه راهکارهای توسعه مناطق روستایی در شهرستان نهاوند با تأکید بر متنوع‌سازی اقتصاد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 1-32]
 • ستاری، امید پیش‌بینی اثر جهانی شدن اقتصاد بر توزیع درآمد در جامعه روستایی ایران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 1-20]
 • سجادیان، مهیار سیستم پشتیبانی تصمیم­گیری فضایی مدیریت ریسک بحران­های طبیعی در روستاها با بهره­گیری از جی. آی. اس.، گامی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای استان مازندران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 93-115]
 • سجادیان، ناهید سیستم پشتیبانی تصمیم­گیری فضایی مدیریت ریسک بحران­های طبیعی در روستاها با بهره­گیری از جی. آی. اس.، گامی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای استان مازندران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 93-115]
 • سجاسی قیداری، حمداله سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان آق‌بلاغ استان زنجان [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 27-48]
 • سجاسی قیداری، حمداله راهبرد‌های توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 1-29]
 • سجاسی قیداری، حمداله تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 43-72]
 • سجاسی قیداری، حمداله اولویت ­ بندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی سوات ـ تاپسیس ـ فازی: مطالعه موردی شهرستان خدابنده [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 85-110]
 • سجاسی قیداری، حمداله نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهاد‌های تأثیرگذار [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 1-30]
 • سجاسی قیداری، حمداله سنجش و تحلیل روحیه کارآفرینی شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان خواف [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 25-53]
 • سجاسی قیداری، حمداله تحلیل تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در تقویت مهارت‌های کارآفرینانه روستاییان: مطالعه موردی شهرستان جوین [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 149-178]
 • سخدری، کمال الگوی توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر توانمندسازی شناختی و تبیین نقش محیط نهادی در آن: مطالعه موردی کسب‌و‏کارهای روستایی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 63-87]
 • سرایی، سودابه نقش برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش روش‌های کشاورزی پایدار: مطالعه موردی شالی­کاران شهرستان رشت [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 155-178]
 • سرایی، سودابه سنجش رضایت مشتریان از کیفیت خدمات الکترونیکی دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در استان اصفهان [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 143-167]
 • سرایلو، سمیرا اثر مخارج تحقیقات بخش کشاورزی بر فقر روستایی ایران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 53-71]
 • سردار شهرکی، علی تعیین سطوح توسعه‌یافتگی کشاورزی و اقتصادی [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 21-36]
 • سردار شهرکی، علی تحلیل انتخاب سیاست­های مختلف یارانه کود بر اساس دید­گاه گندم­کاران منطقه سیستان [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 123-142]
 • سرور، رحیم رابطه مشارکت محلی و توسعه روستایی در شهرستان میاندوآب: مطالعه موردی بخش مرحمت‌آباد [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 117-137]
 • سرور، رحیم تحلیل و سطح­بندی توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتی با تأکید بر رویکرد فازی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 95-114]
 • سرور، رحیم بررسی ایجاد شهر کوچک و تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های روستاهای حریم: مطالعه موردی شهر فردوسیه، بخش مرکزی شهرستان شهریار [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 49-71]
 • سروری، علی اکبر نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 23-37]
 • سروری، علی اکبر برآورد توابع تقاضای نهادهای تولید و عرضه سیب زمینی:مطالعه موردی استان خراسان [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 51-66]
 • سروری، علی اکبر تعیین سودآوری و سطح بهینه استفاده از نهادها در واحدهای صنعتی تولید شیر-مطالعه موردی:واحد دامپروری کنبیست آستان قدس رضوی [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 19-42]
 • سروش‌مهر، هما سنجش ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان خوزستان: مطالعه موردی دهستان بستان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 73-94]
 • سعدی، حشمت اله بررسی مسائل و مشکلات دختران روستایی در استان همدان [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 153-176]
 • سعدی، حشمت اله ارزیابی تعاونی‌های تولید کشاورزی در شهرستان کبودرآهنگ استان همدان [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 137-164]
 • سیف الهی، محمود ارزشیابی اثرات آموزش‌های ترویجی بر خانوارهای روستایی: مطالعه موردی دامداران شهرستان فریدن، استان اصفهان [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 63-89]
 • سیف الهی، محمود بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی مؤثر بر بهره‌برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 173-188]
 • سیف الهی، محمود اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهر اژیه در پایاب زاینده رود [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 77-96]
 • سلاورزی، محمد سطح‌بندی مناطق روستایی استان کرمانشاه براساس شاخص‌های بازار کار [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 179-196]
 • سلطانی، سحر بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362 [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 1-18]
 • سلطانی، شهره عوامل مؤثر بر استفاده زنان شالی‌کار مازندران از منابع اطلاعاتی [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 147-164]
 • سلطانی، شهره عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه‌سازی اراضی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • سلمانی، محمد تحلیل مدل ناحیه‌ای پیوندهای مکانی- فضایی در شهرستان فیروزکوه [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 73-88]
 • سلیمانی، عادل سنجش انتظارات کشاورزان از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان اسلام‌آباد غرب [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 67-83]
 • سلیمانی، عادل بررسی قابلیت­های دورکاری در ترویج و توسعه روستایی با استفاده از الگوی تحلیل سوات [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 37-54]
 • سلیمان پور، محمدرضا عوامل مؤثر بر گرایش دانش­آموختگان رشته‌های کشاورزی به خدمت در مراکز جهاد کشاورزی به­عنوان سربازان سازندگی [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 111-133]
 • سلمانزاده، سیروس تحلیل ملاحظات اخلاقی در فعالیت‌های کشاورزی شهرستان سنقر با بهره‌گیری از منطق فازی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 115-148]
 • سلمان زاده، سیروس عوامل مؤثر بر دانش کشاورزی پایدار: مطالعه موردی­ شالیکاران استان مازندران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 185-201]
 • سلمان زاده، سیروس شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات دامی در مناطق روستایی استان خوزستان [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 121-141]
 • سلیمی کوچی، جمیله سنجش و ارزیابی مؤلفه‌های کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی بخش کربال، شهرستان شیراز [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 17-41]
 • سنایی مقدم، سروش سطح‌بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 145-170]
 • سهرابی، روح اله شناسایی و رتبه­بندی عوامل حیاتی موفقیت اجرای طرح دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 53-72]
 • سواری، مسلم تحلیل چالش‌ها و راهبردهای بهبود امنیت غذایی در خانوارهای روستایی ایران با تحلیل سلسله مراتبی [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 95-124]
 • سوری، فرشاد عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی روستاییان نسبت به عملکرد دهیاران: مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 23-41]
 • سورانی، فاطمه بررسی نگرش روستاییان نسبت به کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 21-43]

ش

 • شایان، حمید ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی: مطالعه موردی شهرستان کمیجان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 155-179]
 • شایان، حمید نقش صنایع روستایی در توزیع بهینه درآمد: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 191-206]
 • شادپرور، عبدالاحد برآورد ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین، و طول عمر گله در گاوهای بومی گیلان [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 165-190]
 • شارع پور، محمود تدوین اهداف و گزینه‌های توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی: مطالعه موردی فرح‌آباد ساری [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 1-21]
 • شاطریان، محسن تبیین پیامدهای فضایی احداث شهرک‌های عشایری برای روستاهای پیرامونی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 133-150]
 • شاه آبادی، ابوالفضل بررسی تعیین‌کننده‌های قیمتی و غیرقیمتی بهره‌وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 1-22]
 • شاه آبادی، ابوالفضل نقش مؤلفه‌های دانش در رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 105-125]
 • شاه آبادی، ابوالفضل حکمرانی و عملکرد کشاورزی [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 181-204]
 • شاه آبادی، ابوالفضل منابع رشد بخش کشاورزی ایران طی سال های 1342تا 1385 [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 125-147]
 • شاهی اردبیلی، حکمت نقش صنایع روستایی در توزیع بهینه درآمد: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان مشهد [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 191-206]
 • شاهرخی ساردویی، صالح اولویت‌بندی دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان جیرفت بر مبنای معیارهای توسعه روستایی [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 93-120]
 • شاه شجاعی، علی نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1391 [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 185-197]
 • شاه شجاعی، علی نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1390 [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 171-184]
 • شاه شجاعی، علی نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1389 [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 213-226]
 • شاه شجاعی، علی بررسی کتاب [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 189-192]
 • شاه شجاعی، علی نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1388 [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 174-185]
 • شاه شجاعی، علی نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1385 [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 255-261]
 • شاه شجاعی، علی بررسی کتاب [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 147-154]
 • شاه مراد، لیلا بررسی چگونگی مصرف منابع انرژی و پیشگیری از تولید مواد زائد در محیط: مطالعه موردی شهرستان مشهد [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 73-94]
 • شاهنوشی، ناصر بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 137-154]
 • شاهنوشی، ناصر بررسی عوامل مؤثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • شاهنوشی، ناصر بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‌های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 111-134]
 • شاهنوشی، ناصر نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 125-154]
 • شاهنوشی، ناصر تأمین مالی روستاییان در فضای تأمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 135-172]
 • شاه ولی، منصور بررسی چگونگی مصرف منابع انرژی و پیشگیری از تولید مواد زائد در محیط: مطالعه موردی شهرستان مشهد [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 73-94]
 • شاه ولی، منصور تعیین توانمندی زیست‌محیطی کشاورزان عضو تعاونی­های تولید روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان فارس [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 31-52]
 • شاه ولی، منصور چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکردمداری و ارباب رجوع گرایی [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 61-90]
 • شاه ولی، منصور بررسی مدیریت دانش ضمنی امنیت غذایی با تأکید بر سازمان جهاد کشاورزی استان فارس [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 139-176]
 • شاه ولی، منصور تبیین پایداری توسعه روستایی به کمک نمادها [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-76]
 • شاه ولی، منصور تحقق رویکردهای جهانی آتی ترویج کشاورزی با کمک نظریه مدیریتی سازمان‌های فراگیر [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 113-145]
 • شاه ولی، منصور تبیین مدیریت سازمان ترویج کشاورزی با کمک خدایان اسطوره ای مدیریت [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 109-152]
 • شاه ولی، منصور طراحی الگوی ارتباطی و اطلاع­رسانی برای توانمند‌سازی زنان عضو صندوق اعتبارات خُرد روستای لپویی استان فارس با پارادایم توحیدمحور [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 43-68]
 • شیخی، حجت ارائه روش نظریه زمینه­ای برای مدل­سازی مفهومی پیامدهای تغییرات اقتصادی در روستاهای شهرستان چرداول: مطالعه موردی روستاهای مسیر راه کربلا در دهستان شباب [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 163-184]
 • شیخی، داود سنجش و تحلیل سطح سلامت در نواحی روستایی بر اساس رویکرد روستای سالم: مطالعه موردی شهرستان خنداب، استان مرکزی* [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 109-138]
 • شیخ تبار، مجید تعیین سطوح توسعه‌یافتگی کشاورزی و اقتصادی [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 21-36]
 • شیرانی بیدآبادی، فرهاد کاربرد شاخص‌ تنوع غذایی در بررسی وضعیت امنیت غذایی مناطق روستایی ایران [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 25-43]
 • شیرانی بیدآبادی، فرهاد عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مقابله­ای استفاده از غذاهای کمترمرجح و ارزان‌قیمت در شرایط عدم امنیت غذایی: مطالعه موردی مناطق روستایی گرگان [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 123-142]
 • شیرانی بیدآبادی، فرهاد شبیه­سازی رفتار کشاورزان با اعمال سیاست کاهش مقدار آب بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه­ریزی ریاضی مثبت ( PMP ) [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 71-92]
 • شیرانی بیدآبادی، فرهاد کاربرد رهیافت فازی در تعیین الگوی بهینه کشت در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار روستایی: زیربخش زراعت، شهرستان آمل [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 109-129]
 • شیرانی بیدآبادی، فرهاد تعیین سبد بهینه غذایی گروه‏های مختلف درآمدی در مناطق روستایی با استفاده از مدل برنامه‏ریزی آرمانی وزنی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 77-101]
 • شریعتی، محمدتقی مهارت های مورد نیاز برای انتخاب مدیران مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی با تاکید بر جهادسازندگی [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 177-200]
 • شریفی، امید بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در روند بازسازی روستاهای زلزله‌زده شهرستان بم [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 43-62]
 • شریفی، صلاح میزان توسعه‌یافتگی در دهستان‌های شهرستان مریوان: مطالعه موردی بخش مرکزی* [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 115-130]
 • شریفی، علی بررسی عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به مهاجرت شهری: مطالعه موردی بخش روستایی گاریزات استان یزد [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 55-74]
 • شریفی، محمدامین عوامل تعیین‌کننده سطح توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان کردستان* [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 75-95]
 • شریفی، محمدامین عوامل موثر بر پذیرش بیمه اجتماعی در میان کشاورزان:مطالعه موردی شهرستان قروه و دهگلان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 37-67]
 • شریفی، محمدعلی بررسی بازارهای محلی روستاهای استان مازندران از دیدگاه خریداران و فروشندگان [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 105-126]
 • شریفی، مهنوش بررسی موانع توسعه کسب وکارهای کشاورزی در استان گلستان [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 129-160]
 • شریفی تهرانی، عباس آسیب­شناسی مدیریت روستا [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • شریف زاده، ابوالقاسم بررسی موانع توسعه کسب وکارهای کشاورزی در استان گلستان [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 129-160]
 • شریف زاده، ابوالقاسم نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسائل و رهیافت ها [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 99-130]
 • شریف زاده، محمدشریف عوامل موثر بر راه‌اندازی کسب و کارهای مستقل در نواحی روستایی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 113-134]
 • شریف زاده، مریم تبیین مدیریت سازمان ترویج کشاورزی با کمک خدایان اسطوره ای مدیریت [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 109-152]
 • شریف زاده، مریم بررسی تطبیقی کیفیت زندگی ذهنی در روستاهای هدف و غیرهدف گردشگری تاریخی - فرهنگی شهرستان مرودشت [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 95-118]
 • شریف‌زاده، محمدشریف واکاوی نقش شرکت‌های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعه پایدار: رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 43-64]
 • شرقی، طاهره ارائه مدلی برای بهبود توسعه کارآفرینی روستا: مطالعه موردی شهرستان شازند [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • شیروانیان، عبدالرسول بررسی موانع مشارکت آب بران در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 53-72]
 • شیروانیان، عبدالرسول بررسی فقر خانوارهای عشایری در دوره خشکسالی و شناسایی عوامل تعیین­کننده آن در استان فارس [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 93-110]
 • شیروانیان، عبدالرسول فقر آموزشی و عوامل تعیین­کننده آن در جامعه روستایی ایران [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 73-94]
 • شیروانیان، عبدالرسول بررسی فقر اقتصادی عشایر اسکان‌یافته استان فارس و تعیین عوامل مؤثر بر آن [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 101-119]
 • شیروانیان، عبدالرسول بررسی رابطه امنیت غذایی و فقر درآمدی در مناطق روستایی استان گیلان: مطالعه موردی شهرستان املش [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 157-180]
 • شیروانیان، عبدالرسول تأثیر تغییر سیاست‌های یارانه‌ای بر فقر غذایی در جامعه روستایی استان فارس در فاصله سال‌های 1387 تا 1393 [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 119-150]
 • شعبان زاده، مهدی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 23-46]
 • شعبانعلی فمی، حسین بررسی نگرش جوانان ‌روستایی شهرستان گنبدکاووس نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 115-136]
 • شعبانعلی فمی، حسین مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 51-68]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات‌کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات‌رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 85-104]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل زمینه های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آب رسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 73-92]
 • شعبانعلی فمی، حسین عوامل موثر بر موفقعیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 21-38]
 • شعبانعلی فمی، حسین عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 87-108]
 • شعبانعلی فمی، حسین نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان خلیل­آباد خراسان رضوی [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 101-120]
 • شعبانعلی فمی، حسین عملکرد مؤثر دهیاری‌ها در توسعه روستایی از دیدگاه دهیاران؛ چالش‌های پیش رو: مطالعه موردی استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 93-111]
 • شعبانعلی فمی، حسین عوامل مؤثر بر انگیزش مشارکت شهروندان در طرح‌های کشاورزی اجتماع‌پشتیبان: مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 19-38]
 • شعبانعلی فمی، حسین تحلیل تحولات سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی شهرستان زنجان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 75-106]
 • شعبانعلی فمی، حسین بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامداری: مطالعه موردی شهرستان چاراویماق [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 51-73]
 • شفیعی، پروین اولویت‌بندی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 61-79]
 • شفیعی، فاطمه گروه بندی استان های مختلف کشور از نظر ظرفیت های دامپروری به منظور منطقی کردن ارائه خدمات پشتیبانی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 1-21]
 • شفیعی ثابت، ناصر نقش بازارچه های هفتگی روستایی در تحولات اقتصادی روستاهای استان تهران [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 29-52]
 • شکوری، علی افول روستا و روستاشناسی یا ضرورت بازنگری در رویکردها و روش‏ها در ایران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 1-29]
 • شکوری، علی مدرنیسم و پست مدرنیسم و پیامدهای آنها در توسعه و روستا با تاکید بر ایران [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 1-23]
 • شمس، علی واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی و ترویجی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 147-165]
 • شمس، علی عوامل مؤثر بر رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی خانوارهای روستایی شهرستان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]
 • شمس، علی تحلیل عاملی راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی: مطالعه موردی شهرستان شیروان [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 77-92]
 • شمس، علی بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامداری: مطالعه موردی شهرستان چاراویماق [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 51-73]
 • شمس، علی عوامل مؤثر بر رفتار دفع نهایی پسماندهای خانگی توسط زنان روستایی در شهرستان قزوین [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 45-64]
 • شمس، علی تحلیل پیامدهای گردشگری روستایی در منطقه رودبار الموت استان قزوین: مطالعه موردی روستای اُوان [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 25-49]
 • شمس، علی سنجش پیامدهای خشکسالی و تأثیر آنها بر نیت مهاجرت جوانان روستایی شهرستان همدان [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 51-77]
 • شمشاد، معصومه نظرسنجی در باره برخی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تعاونی‌های مرتع‌داری و جنگل‌داری از لحاظ میزان اشتغال‌زایی برای دستیابی به توسعه روستایی در استان گلستان [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 27-50]
 • شهابی، سیامک ارزشیابی اثرات آموزش‌های ترویجی بر خانوارهای روستایی: مطالعه موردی دامداران شهرستان فریدن، استان اصفهان [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 63-89]
 • شهابی، سیامک بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی مؤثر بر بهره‌برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 173-188]
 • شهابی، سیامک اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهر اژیه در پایاب زاینده رود [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 77-96]
 • شهابی، سیامک تحلیل عوامل موثر بر ارزش های خانوادگی جوانان روستایی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 171-200]
 • شهابی نژاد، وحید کارآیی شالی‌کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 65-84]
 • شهبازی، اسماعیل تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 21-39]
 • شهبازی، اسماعیل بررسی کتاب [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 171-173]
 • شهبازی، اسماعیل آسیب­شناسی مدیریت روستا [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 1-14]
 • شهبازی، اسماعیل تلفیق ترویج روستایی با مددکاری اجتماعی به­منظور توانمندسازی گروه‌های ویژه در روستاها [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 145-174]
 • شهبازی، اسماعیل مقایسه تطبیقی قانون اصلاحات ارضی و لایحه اصلاحی آن [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 97-126]
 • شهدادی، علی تحلیل ظرفیت‌های محلی برای توسعۀ بوم‏گردی در روستای بنگلایان بندرعباس [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 45-70]
 • شهرکی، جواد بررسی عوامل مؤثر بر نگرش بهره ­ برداران نسبت به فعالیت آبخیزداری : مطالعه موردی حوزه آبخیز کلستان استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 151-168]
 • شهرکی، سعیده بررسی تأثیر روانی مهاجرت بر ناپایداری اجتماعی– اقتصادی مناطق روستایی: مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 47-64]
 • شیهکی تاش، مهیم تحلیل راهبردی توسعه گردشگری روستایی در شهرستان سرباز [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 153-186]
 • شهیکی تاش، محمدنبی سنجش شدت فقر در خانوارهای روستایی و مقایسه آن با خانوارهای شهری در ایران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 41-55]
 • شوکت فدایی، محسن فقر آموزشی و عوامل تعیین­کننده آن در جامعه روستایی ایران [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 73-94]

ص

 • صابری، زیبا میزان رضایت ­ مندی ساکنان از کیفیت محیط سکونتی: مطالعه موردی روستا شهر عاشق­آباد [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 83-99]
 • صابری فر، رستم مدیریت اجتماعی مناطق روستایی و کاهش فقر : مطالعه موردی روستاهای منطقه حسین آباد غیناب سربیشه [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 15-36]
 • صادقیان، فرزانه اثرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی فناوری اطلاعات و ارتباطات در نواحی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دهاقان [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 55-72]
 • صادقلو، طاهره سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان آق‌بلاغ استان زنجان [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 27-48]
 • صادقلو، طاهره اولویت ­ بندی راهبردهای توسعه معیشت پایدار روستایی با مدل ترکیبی سوات ـ تاپسیس ـ فازی: مطالعه موردی شهرستان خدابنده [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 85-110]
 • صالحی، اصغر بررسی تطبیقی عوامل اقتصادی مؤثر بر بهره‌برداری از صنایع روستایی در استان اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 173-188]
 • صالحی، اصغر اثرات تبدیل روستا به شهر بر بخش کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی شهر اژیه در پایاب زاینده رود [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 77-96]
 • صالحی فیروزآبادی، گلسا مطالعه دوگانگی در بازار کار مناطق روستایی و شهری ایران [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • صبوحی صابونی، محمود نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 125-154]
 • صبوحی صابونی، محمود شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • صبوری، محمد صادق جهت‌گیری ­ های آتی نقش ­ های ترویج در توسعه کشاورزی از منظر کنشگران نظام دانش واطلاعات کشاورزی [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 1-26]
 • صحت، علیرضا تحلیل عوامل بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک، استان اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 59-77]
 • صحنه، بهمن سنجش سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی با استفاده از روش منطق فازی: مطالعه موردی دهستان های شهرستان آق قلا و بندرترکمن [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 1-32]
 • صحنه، بهمن تحلیلی بر عملکرد خانه‌های دوم در توسعه پایدار روستاهای کوهستانی: مطالعه موردی بخش چهاردانگه، شهرستان ساری [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]
 • صحنه، بهمن تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 105-123]
 • صیدزاده، حیدر عوامل مؤثر بر درآمد عشایر اسکان­یافته در استان ایلام [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 143-162]
 • صیدزاده، حیدر شناسایی چالش‌ها و تدوین راهبرد‌های مدیریت مشارکتی جنگل‌های زاگرس با استفاده از تحلیل شبکه‏ ای- سوات (ANP-SWOT): مطالعه موردی منطقه جنگلی بانکول، ایلام [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 23-43]
 • صید زاده، حیدر مقایسه وضع درآمدی عشایر اسکان‌یافته و شناسایی عوامل ایجادکننده تفاوت‌های درآمدی در دو وضعیت کوچندگی و اسکان در استان ایلام [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 77-100]
 • صدیقی، حسن تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 21-39]
 • صدیقی، حسن چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 97-128]
 • صدیقی، حسن شناسایی ابعاد راهبردی توسعه روستایی در ایران:دیدگاه صاحب­نظران دانشگاه­های تربیت مدرس و تهران [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 45-63]
 • صدیقی، حسن بررسی ویژگی‌های آموزش‌های ترویجی کشاورز- محور در نظام ترویج کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 111-131]
 • صدیقی، حسن تحلیل کانونی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های پایداری فعالیت شالی‌کاران چندکاره در حوضه آبریز دشت هراز [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 81-104]
 • صدیقی، رضا تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان : مطالعه موردی بخش گندمان، شهرستان بروجن [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 147-167]
 • صدقیان باویل، لیدا تبیین الگوی ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر توسعه روستایی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 105-134]
 • صرافی زاده قزوینی، اصغر الگوی توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر توانمندسازی شناختی و تبیین نقش محیط نهادی در آن: مطالعه موردی کسب‌و‏کارهای روستایی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 63-87]
 • صفا، لیلا تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 25-49]
 • صفری الموتی، پروانه عوامل مؤثر بر رفتار پیشگیری از تولید پسماند خانگی خانوارهای روستایی شهرستان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 45-70]
 • صفری الموتی، پروانه عوامل مؤثر بر رفتار دفع نهایی پسماندهای خانگی توسط زنان روستایی در شهرستان قزوین [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 45-64]
 • صفری الموتی، پروانه تحلیل پیامدهای گردشگری روستایی در منطقه رودبار الموت استان قزوین: مطالعه موردی روستای اُوان [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 25-49]
 • صمدی، عباس شناسایی و رتبه­بندی عوامل حیاتی موفقیت اجرای طرح دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 53-72]
 • صمدی، محسن طراحی الگویی از چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران: یک نظریه داده‌بنیان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 97-123]
 • صوفی، مجید بررسی فقر خانوارهای عشایری در دوره خشکسالی و شناسایی عوامل تعیین­کننده آن در استان فارس [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 93-110]

ض

 • ضیایی، سیده محدثه عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مقابله­ای استفاده از غذاهای کمترمرجح و ارزان‌قیمت در شرایط عدم امنیت غذایی: مطالعه موردی مناطق روستایی گرگان [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 123-142]
 • ضیاتوانا، محمدحسن تأثیر ابعاد فضایی - مکانی بر استمرار کارکرد اقتصادی روستاهای در معرض تخلیه جمعیتی شهرستان قزوین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 1-20]
 • ضیاتوانا، محمدحسن پیامدهای فضایی اسکان عشایر در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 53-86]
 • ضیاتوانا، محمدحسن اسکان عشایر و تخریب مراتع در استان چهارمحال و بختیاری: مطالعه موردی شهرک‌های عشایری شَرمک، چِلگرد و لُشتر [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 31-62]
 • ضیانوشین، محمدمهدی پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی- فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]

ط

 • طاطیان، محمدرضا بررسی تأثیر نوع بهره‌برداری بر وضعیت مراتع شهرستان سوادکوه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 69-82]
 • طالب، مهدی مبانی نظری مشارکت اجتماع روستایی در برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 25-52]
 • طالب، مهدی پیامد اعتبارات خرد روستایی بر توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار: نگاهی به نتایج طرح حضرت زینب ‌کبری (س) در روستاهای بویین‌زهرا [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 1-25]
 • طالب، مهدی بررسی جایگاه و نقش مطالعات بین رشته ای در مطالعه جوامع روستایی با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 35-52]
 • طالشی، مصطفی نقش اعتبارات کشاورزی در ماندگاری جمعیت روستایی: مطالعه موردی سکونتگاه‌های روستایی ناحیه کاشان [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]
 • طالقانی، غلامرضا آسیب‌شناسی دهیاری‌های استان آذربایجان شرقی: مطالعه موردی شهرستان بستان‌آباد [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 93-112]
 • طاهرپور، حمید بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‌های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 111-134]
 • طاهرخانی، مهدی تحلیل ابعاد و عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 43-72]
 • طاهرخانی، مهدی زمینه یابی اسکان مجدد مهاجران روستایی: مطالعه موردی مهاجران زیر پوشش کمیته امام خمینی شهرستان پاکدشت [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 119-142]
 • طاهری ریکنده، عمران عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 23-46]
 • طیبی، فاطمه دیدگاه اعضای تعاونی­های مرتع­داری درباره موفقیت طرح­های مرتع­داری در استان گلستان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 89-110]
 • طبرسا، زهره عوامل مؤثر بر انگیزش مشارکت شهروندان در طرح‌های کشاورزی اجتماع‌پشتیبان: مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 19-38]
 • طهماسبی، مریم بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 31-49]
 • طورانی، علی ارزیابی و مقایسه سطح توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی و شهری از دیدگاه ساکنان محلی: مطالعه موردی شهرستان مینودشت [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]

ظ

 • ظاهری، محمد خانه‌های دوم و نقش آنها در دگرگونی ساختار کارکردی روستاهای حوزه نفوذ کلان شهرها: مطالعه موردی روستاهای هروی، حاج عبدال و دیزج لیلی‌خانی، دره لیقوان استان آذربایجان شرقی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 1-15]
 • ظاهری، محمد بررسی تغییرات الگوی مسکن روستایی و ارزیابی اثرات اقتصادی آن: مطالعه موردی دهستان‌های آجی‏چای و میدان‏چای شهرستان تبریز [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 25-49]
 • ظریفیان، شاپور بررسی تطبیقی کاربرد شیوه ‏های تصمیم‌گیری چندشاخصه در سنجش سطح توسعه‏ یافتگی مناطق روستایی استان همدان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 29-53]

ع

 • عابدی سروستانی، احمد جایگاه ترویج در توسعه با تاکید بر مشارکت [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 137-166]
 • عابدی سروستانی، احمد تحقق رویکردهای جهانی آتی ترویج کشاورزی با کمک نظریه مدیریتی سازمان‌های فراگیر [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 113-145]
 • عابدی سروستانی، احمد تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی مراتع ییلاقی سهند، شهرستان مراغه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 151-171]
 • عادلی ساردوئی، محسن تأثیر توسعه گردشگری روستایی بر مؤلفه ‏های فرهنگی ساکنان روستایی: مطالعه موردی شهرستان جیرفت [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 71-90]
 • عاقل، حسن بررسی چگونگی مصرف منابع انرژی و پیشگیری از تولید مواد زائد در محیط: مطالعه موردی شهرستان مشهد [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 73-94]
 • عاقل، حسن نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 23-37]
 • عالم تبریز، اکبر الگوی توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر توانمندسازی شناختی و تبیین نقش محیط نهادی در آن: مطالعه موردی کسب‌و‏کارهای روستایی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 63-87]
 • عباسی، عنایت عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به یکپارچه‌سازی اراضی: [دوره 16، شماره 1، 1392]
 • عباسی، عنایت بررسی نیازهای آموزشی و ترویجی روحانیون برای مشارکت در برنامه‌های ترویج کشاورزی و منابع طبیعی [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 85-104]
 • عباسی، عنایت تحلیل مشارکت اعضای شوراهای اسلامی در مدیریت روستا: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشمر [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 17-35]
 • عباسی، عنایت تحلیل اثرات طرح یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی پایین­دست سد گلبلاغ، شهرستان بیجار [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 143-164]
 • عباسی، عنایت بررسی ویژگی‌های آموزش‌های ترویجی کشاورز- محور در نظام ترویج کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 111-131]
 • عباسی، عنایت نقش شرکت‌های سهامی زراعی در بهبود شاخص‌های توانمندسازی کشاورزان عضو: مطالعه موردی جنوب استان خراسان جنوبی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 39-63]
 • عباسی، عنایت بررسی اثرات مختلف گردشگری در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان رامسر [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 27-52]
 • عباسی، عنایت تحلیل کانونی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های پایداری فعالیت شالی‌کاران چندکاره در حوضه آبریز دشت هراز [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 81-104]
 • عباسی زاده قنواتی، محمدصادق تحلیل پایداری نظام بهره‌برداری خانوادگی در روستای خانم‌آباد، شهرستان کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 95-114]
 • عبدالله زاده، غلامحسین عوامل موثر بر راه‌اندازی کسب و کارهای مستقل در نواحی روستایی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 113-134]
 • عبدالله‌زاده، غلام‌حسین واکاوی نقش شرکت‌های تعاونی روستایی در پیشبرد توسعه پایدار: رویکرد مسئولیت‌پذیری اجتماعی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 43-64]
 • عبدالملکی، محمد بررسی عوامل مؤثر بر تمایل باغداران به مشارکت در تشکیل تعاونی­های تولیدگردو در شهرستان تویسرکان [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 49-69]
 • عبدالهی، عادل پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی در کردستان ایران بعد از انقلاب اسلامی‏: ‏مطالعه موردی منطقه اورامان ژاوَرو [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 59-82]
 • عبدالهی، عیوض تحلیل مشارکت تشکل های مردمی در برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان میاندوآب و شاهین دژ [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 27-42]
 • عبداله زاده، غلامحسین تحلیل عوامل بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک، استان اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 59-77]
 • عبداله زاده، غلامحسین ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با استفاده از تجارب کشورهای اروپای شرقی [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 67-104]
 • عرب تیموری، یاسر سنجش و تحلیل روحیه کارآفرینی شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان خواف [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 25-53]
 • عربیون، ابوالقاسم بررسی موانع توسعه کسب وکارهای کشاورزی در استان گلستان [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 129-160]
 • عربیون، ابوالقاسم دانش بومی: ضرورتی در فرآیند توسعه و ترویج [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 81-136]
 • عرفان نیا، امین شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های باقران، القورات و شاخن شهرستان بیرجند [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 91-122]
 • عزیزی، جعفر نقش بازارهای محلی در رونق اقتصادی روستاییان استان گیلان [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 125-139]
 • عزیزی خالخیلی، طاهر چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکردمداری و ارباب رجوع گرایی [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 61-90]
 • عسکرپور، محمدحسین عوامل مؤثر بر عرضه گردشگری روستایی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 1-22]
 • عسکری ندوشن، عباس مقایسه نقاط روستایی کشور براساس شاخص‌های توسعه انسانی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 1-18]
 • عسکری ندوشن، عباس چشم‏انداز آینده جمعیت روستایی و چالش‏های مدیریت توسعه پایدار روستایی در ایران [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • عفتی، محمد ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی طرح­ طوبی در استان لرستان [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 111-132]
 • عفتی، محمد تبیین جامعه‌شناختی مشارکت زنان در معیشت جامعه روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 157-179]
 • علی‏پور نخی، عباس بررسی اقتصادی و اجتماعی توسعه کشت کم‌نهاده برنج در استان مازندران [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 21-52]
 • علی‏زاده، نادر بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی جامعه روستایی بر موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 121-138]
 • علایی، فرزانه نمایه فصلنامه روستا و توسعه، 1392 [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 157-165]
 • علی آبادی، وحید واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی و ترویجی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 147-165]
 • علی یاری، ندا بررسی تطبیقی کیفیت زندگی ذهنی در روستاهای هدف و غیرهدف گردشگری تاریخی - فرهنگی شهرستان مرودشت [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 95-118]
 • علامه، علی‌اصغر بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‌های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 111-134]
 • علی بیگی، امیرحسین سنجش انتظارات کشاورزان از شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای فنی و مهندسی کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان اسلام‌آباد غرب [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 67-83]
 • علی بیگی، امیرحسین عوامل تعیین‌کننده سطح توانمندی اقتصادی زنان سرپرست خانوار در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان کردستان* [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 75-95]
 • علی بیگی، امیرحسین واکاوی عوامل موثر برموفقیت تعاونی های روستایی شهرستان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 1-22]
 • علی بیگی، امیرحسین جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه و چالش انتخاب شغل کشاورزی [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 59-76]
 • علی بیگی، امیرحسین زندگی روستایی از دیدگاه دختران روستایی شهرستان کرمانشاه [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 105-123]
 • علی بیگی، امیرحسین آسیب­شناسی شرکت­های تعاونی محصولات گلخانه­ای استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • علی بیگی، امیرحسین بررسی مدیریت ضایعات و بقایای محصولات باغی : مطالعه موردی روستای منصورآقایی شهرستان روانسر [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 45-67]
 • علی بیگی، امیرحسین بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • علی بیگی، امیرحسین ارتباط میان موفقیت طرح «تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی» و ویژگی­های کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 143-164]
 • علی پور، اقدس بررسی تعیین‌کننده‌های قیمتی و غیرقیمتی بهره‌وری کل عوامل بخش کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 1-22]
 • علی پور، حسن عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی: مطالعه موردی پروژه بین‌المللی ترسیب کربن [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 49-65]
 • علی پور، لیلا بازار عشایری چند­کارکردی: گامی در راستای پایداری زندگی عشایر کوچنده [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 149-172]
 • علی خواه اصل، مرضیه تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‌داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 89-111]
 • علیزاده، ندا تحلیل مشارکت تشکل های مردمی در برنامه های ترویجی پیرامون توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی شوراهای اسلامی روستایی شهرستان میاندوآب و شاهین دژ [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 27-42]
 • علیقلی زاده فیروزجایی، ناصر نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان نوشهر [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 1-22]
 • علیقلی زاده فیروزجایی، ناصر بررسی وضعیت مشارکت روستاییان در مدیریت منابع طبیعی جنگلی در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 1-26]
 • علویون، سید جابر اصلاح سازمانی بخش توسعه روستایی بر مبنای هوش سیاسی مروجان [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 55-75]
 • عمانی، احمدرضا متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصول گندم در میان گندم‌کاران شهرستان دزفول [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 127-146]
 • عمانی، احمدرضا شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات دامی در مناطق روستایی استان خوزستان [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 121-141]
 • عمرانی، محمد استفاده از سه روش پیش بینی در ارزیابی تاثیر خشکسالی برصید از دریاچه هامون [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 1-18]
 • عمرانیان خراسانی، مهدی برآورد توابع تقاضای نهادهای تولید و عرضه سیب زمینی:مطالعه موردی استان خراسان [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 51-66]
 • عمرانیان خراسانی، مهدی تعیین سودآوری و سطح بهینه استفاده از نهادها در واحدهای صنعتی تولید شیر-مطالعه موردی:واحد دامپروری کنبیست آستان قدس رضوی [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 19-42]
 • عنابستانی، علی اکبر تحلیل عوامل فرهنگی و اجتماعی مؤثر بر میزان مشارکت مردم در نواحی روستایی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان جهرم [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 85-108]
 • عنابستانی، علی اکبر بررسی آثار کالبدی خانه های دوم بر توسعه سکونتگا ه های روستایی : مطالعه موردی روستاهای ییلاقی شهر مشهد [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 149-166]
 • عنابستانی، علی اکبر بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دشتستان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • عینالی، جمشید نگرشی نو به مدیریت روستایی با تأکید بر نهاد‌های تأثیرگذار [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 1-30]
 • عنبری، موسی رابطه فرهنگ پدرسالاری و مشارکت سازمان‌یافته زنان درمدیریت روستایی: مطالعه موردی زنان روستایی دهستان فیروزآباد در استان لرستان [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 131-153]
 • عنبری، موسی تحلیل مسائل و کاستی های پژوهش های نوین در جامعه شناسی توسعه روستایی ایران [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 1-34]
 • عنبری، موسی بررسی جایگاه و نقش مطالعات بین رشته ای در مطالعه جوامع روستایی با تاکید بر ایران [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 35-52]

غ

 • غفاری، سیدرامین نقش گردشگری در توسعه اجتماعی- اقتصادی مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری: مطالعه موردی بخش سامان [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 113-126]
 • غفاری، سیدرامین جایگاه زنان روستایی در فرآیند توسعه پایدار [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 73-98]
 • غفاری، غلامرضا تبیین جامعه‌شناختی مشارکت زنان در معیشت جامعه روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 157-179]
 • غلامرضایی، سعید تحلیل اثرات طرح خروج دام از جنگل بر مردم محلی: مطالعه موردی روستای سیاه‌دره نهاوند [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 1-24]
 • غلامرضایی، سعید واکاوی راهکارهای توسعه بیمه کشاورزی کشور [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 71-86]
 • غلامرضایی، سعید عوامل اثرگذار بر گرایش جوانان روستایی به اشتغال در بخش کشاورزی: مطالعه موردی بیران‌شهر، استان لرستان [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 57-78]
 • غنیان، منصور تحلیل چالش‌ها و راهبردهای بهبود امنیت غذایی در خانوارهای روستایی ایران با تحلیل سلسله مراتبی [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 95-124]

ف

 • فارسی علی‌آبادی، محمدمهدی شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 27-49]
 • فاضل بیگی، محمدمهدی واکاوی چالش‌های فراروی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 21-41]
 • فاضل ساعتچی، معصومه بررسی اثرات مختلف گردشگری در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان رامسر [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 27-52]
 • فاضل نیا، غریب خشکسالی اقلیمی و پیامدهای مکانی و فضایی آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان قره‌پشتلوی بالا، شهرستان زنجان [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 57-72]
 • فاضل نیا، غریب ارزیابی برخی شاخص­های ابعاد نابرابری منطقه­ای در ایران [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 101-117]
 • فاضل نیا، غریب کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین اولویت بخش های اقتصادی: مطالعه موردی شهرستان نیشابور [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 77-98]
 • فاضل نیا، غریب چارچوب الگوی بهینه نظام برنامه‌ریزی ترویج تعاون در مناطق روستایی استان سمنان [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 67-86]
 • فاضل نیا، غریب تحلیل شاخص مخاطره خشکسالی و تأثیر آن بر مکان­گزینی روستایی: مطالعه موردی استان قزوین [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • فاطمی، متین بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‌های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 111-134]
 • فتاحی اردکانی، احمد سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ راهکاری برای توسعه روستایی: مطالعه موردی روستای آزادگان، شهرستان بن [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 29-44]
 • فتحی، سهیلا تحلیل تحولات سبک زندگی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی: مطالعه موردی شهرستان زنجان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 75-106]
 • فتح‌اللهی، زهرا طراحی الگوی امنیت غذایی خانواده‌های روستایی استان ایلام: کاربرد نظریه زمینه‌ای [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 61-88]
 • فتح‌الهی گلام‏بحری، سعدی تحلیل عملکرد دهیاری‌ها با رویکرد جنسیتی از دیدگاه مردم و شوراهای اسلامی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بوئین‌میاندشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 123-143]
 • فتحی مقدم، مهدی نقش و جایگاه باشگاه کشاورزان جوان در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان خلیل­آباد خراسان رضوی [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 101-120]
 • فداکار داورانی، محمدمهدی نقش قنات در توسعه پایدار روستایی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 167-191]
 • فریادرس، ولی اله عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در طرح آیش‌گذاری اراضی کشاورزی برای احیای تالاب جازموریان [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 23-46]
 • فراشی، مرضیه تحلیل اثرات طرح خروج دام از جنگل بر مردم محلی: مطالعه موردی روستای سیاه‌دره نهاوند [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 1-24]
 • فراهانی، طیبه بررسی تقاضای شیر و انواع تخمپرندگان در مناطق شهری ایران [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 65-84]
 • فرجی‏سبکبار، حسنعلی تحلیل فضایی الگوی اشتغال زنان روستایی و شهری ایران در بخش‌های عمده فعالیت با استفاده از ضریب FLQ [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 139-159]
 • فرج‌الله حسینی، سیدجمال عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 87-116]
 • فرج اله حسینی، سیدجمال بررسی عوامل مؤثر بر میزان انگیزه جوانان روستایی برای اشتغال به حرفه کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان کلاردشت [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 31-49]
 • فرج اله حسینی، سیدجمال نقش مهندسین ناظر در کاهش ضایعات گندم در استان قزوین [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 129-146]
 • فرج اله حسینی، سیدجمال سنجش سطوح پایداری توسعه روستایی در شهرستان کرج [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 69-86]
 • فرج‌زاده، زکریا تأمین مالی خرد و اشتغال‌زایی در تعاونی‌های استان فارس با تأکید بر تعاونی‌های روستایی: ارزیابی دیدگاه اعضای تعاونی و عوامل تعیین‌کننده [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 177-201]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی سنجش کیفیت زندگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی دهستان آق‌بلاغ استان زنجان [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 27-48]
 • فرجی سبکبار، حسنعلی نگرش جامعه میزبان به اثرات محیطی و اقتصادی گردشگری در نواحی روستایی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان نوشهر [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 1-22]
 • فردوسی، سجاد تبیین اثرات توسعه گردشگری روستایی بر ظرفیت تحمل جامعه محلی: مطالعه موردی روستای کندلوس، شهرستان نوشهر [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 53-80]
 • فرهادی، صامت مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 69-91]
 • فرهادیان، همایون عوامل مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به یکپارچه‌سازی اراضی: [دوره 16، شماره 1، 1392]
 • فرهادیان، همایون تحلیل مشارکت اعضای شوراهای اسلامی در مدیریت روستا: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشمر [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 17-35]
 • فرهادیان، همایون تحلیل اثرات طرح یکپارچه­سازی اراضی کشاورزی پایین­دست سد گلبلاغ، شهرستان بیجار [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 143-164]
 • فرهادیان، همایون نقش شرکت‌های سهامی زراعی در بهبود شاخص‌های توانمندسازی کشاورزان عضو: مطالعه موردی جنوب استان خراسان جنوبی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 39-63]
 • فرهادیان، همایون بررسی اثرات مختلف گردشگری در توسعه روستایی: مطالعه موردی شهرستان رامسر [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 27-52]
 • فیروزی، محمدعلی سیستم پشتیبانی تصمیم­گیری فضایی مدیریت ریسک بحران­های طبیعی در روستاها با بهره­گیری از جی. آی. اس.، گامی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی روستاهای استان مازندران [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 93-115]
 • فیروزآبادی، سیداحمد نقش انجمن های زادگاهی در توسعه روستایی: مطالعه موردی دریانی های تهران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 147-174]
 • فروزانی، معصومه تبیین مدیریت سازمان ترویج کشاورزی با کمک خدایان اسطوره ای مدیریت [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 109-152]
 • فروزانی، معصومه کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در تحلیل نظام‌های کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان شوشتر [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • فروزانی، معصومه ارزیابی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 135-156]
 • فیروزنیا، قدیر راهبرد برتر واگذاری اراضی مسکونی روستایی* [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 1-22]
 • فیروزنیا، قدیر تأثیر ابعاد فضایی - مکانی بر استمرار کارکرد اقتصادی روستاهای در معرض تخلیه جمعیتی شهرستان قزوین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 1-20]
 • فیروزنیا، قدیر تحلیل‌ نگرشی آثار و پیامدهای گسترش ویلاسازی در روستاها ی دهستان تاررود شهرستان دماوند [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 77-99]
 • فروشانی، ناهید متغیرهای تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصول گندم در میان گندم‌کاران شهرستان دزفول [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 127-146]
 • فروهش طهرانی، غلامرضا مسائل اجتماعی صیادان پره و عوامل مؤثر بر آن [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 155-176]
 • فیض پور، محمدعلی مطالعه دوگانگی در بازار کار مناطق روستایی و شهری ایران [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 1-19]
 • فطرس، محمدحسن عوامل مؤثر بر اعتماد و مؤلفه­های آن در تعاونی تولید کشاورزی وینسار قروه [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 43-58]
 • فعلی، سعید تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 21-39]
 • فعلی، سعید چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 97-128]
 • فعلی، سعید عوامل موثر بر مشارکت کشاورزان گندم کار در طرح گندم: مطالعه موردی استان تهران [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 123-141]
 • فعلی، سعید عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های کاهش‌دهنده ضایعات گندم در دوره­های کم­آبی و خشکسالی سال‌های 1380 تا 1384 : مطالعه موردی کشاورزان گندم­کار استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 113-134]
 • فعلی، سعید عوامل مؤثر بر استفاده زنان شالی‌کار مازندران از منابع اطلاعاتی [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 147-164]
 • فعلی، سعید عوامل مؤثر بر عدم مشارکت شالیکاران استان مازندران در طرح یکپارچه‌سازی اراضی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • فقیری، مژگان بررسی تأثیر صندوق­های اعتبارات خرد بر توانمندسازی زنان روستایی استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 1-22]
 • فقیه نصیری، مرجان ارزیابی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی با استفاده از روش های ناپارامتری [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 97-122]
 • فلاح، محمدرضا شناسایی پیشایندهای ورود موفق زنان روستایی به حوزه کارآفرینی: مطالعه موردی استان خراسان شمالی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 89-114]
 • فلاحی، محمدعلی بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 125-145]
 • فلاحتی، شمیم نقش بازارهای محلی در رونق اقتصادی روستاییان استان گیلان [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 125-139]
 • فلاح جلودار، ربیع عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 87-116]
 • فلسفی، پیمان عوامل مؤثر بر نهادینه شدن مشارکت کشاورزان در تشکل‌های تولیدی- صنفی با تأکید بر سطح مشارکت آنها [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 113-132]
 • فهرستی ثانی، مسعود سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ راهکاری برای توسعه روستایی: مطالعه موردی روستای آزادگان، شهرستان بن [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 29-44]
 • فوائدی، فرزانه عوامل تأثیرگذار بر موفقیت صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی: مطالعه موردی پروژه بین‌المللی ترسیب کربن [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 49-65]

ق

 • قاسمی، ایرج واکاوی الگوی توانمندسازی اجتماع‌محور در روستاهای منطقه مکران [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 185-214]
 • قاسمی، فرزانه تحلیل فضایی سرمایه‌های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 47-67]
 • قاسمی، محمدعلی بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادی مؤثر بر میزان مشارکت روستاییان در طرح‌های عمرانی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان کاشان [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 79-112]
 • قاسمی، مهدیه بررسی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر موفقیت زنان کارآفرین قالی‌باف استان مازندران [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 1-20]
 • قاسمی اردهایی، علی بررسی تطبیق وضعیت رفاه در خانوارهای شهری و روستایی [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 1-20]
 • قاسمی اردهایی، علی تأثیر محل زندگی (روستا / شهر) بر زمان ازدواج زنان در ایران [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 63-86]
 • قاسمی اردهایی، علی بررسی علل مهاجرت روستاییان به شهرها در ایران با فراتحلیل پایان نامه های تحصیلی(مقطع زمانی 83-1359) [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 51-80]
 • قالیباف، محمدباقر سنجش میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و آثار آن بر امنیت مناطق مرزی: مطالعه موردی بخش نوسود استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 163-184]
 • قیدی، احمد سنجش پیامدهای خشکسالی و تأثیر آنها بر نیت مهاجرت جوانان روستایی شهرستان همدان [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 51-77]
 • قدرتیان کاشان، سیدعبدالجابر عوامل مؤثر بر کاهش تمایل زنان روستایی به حرفه قالی‏بافی در شهرستان شیراز [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 115-131]
 • قدیری معصوم، مجتبی آسیب‌شناسی دهیاری‌های استان آذربایجان شرقی: مطالعه موردی شهرستان بستان‌آباد [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 93-112]
 • قدیری معصوم، مجتبی مطالعه تطبیقی مدیریت روستایی ایران و چین با رویکرد حکمروایی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 69-91]
 • قدیری معصوم، مجتبی پایداری اقتصادی و رابطه آن با ویژگی‌های مکانی- فضایی: مطالعه موردی روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبودرآهنگ [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 1-29]
 • قدیری معصوم، مجتبی اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان دره کن و سولقان [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 39-60]
 • قدیری معصوم، مجتبی روستاهای برآمده از اسکان عشایر و چالش‌های آن [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 41-62]
 • قدمی، مصطفی تدوین اهداف و گزینه‌های توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی: مطالعه موردی فرح‌آباد ساری [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 1-21]
 • قربانی، احمد برآورد ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین، و طول عمر گله در گاوهای بومی گیلان [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 165-190]
 • قربانی، حسین بررسی و نظر سنجی در باره مشکلات و توانمندی های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 101-130]
 • قربانی، رسول ارزیابی و مقایسه سطح توسعه‌یافتگی سکونتگاه‌های روستایی و شهری از دیدگاه ساکنان محلی: مطالعه موردی شهرستان مینودشت [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 51-76]
 • قربانی، محمد عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی: مطالعه موردی پروژه بین­المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 73-91]
 • قربانی، محمد بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 89-111]
 • قریشی ابهری، سیدجواد تغییرات ساختاری بخش کشاورزی ایران تا افق 1404 هجری شمسی: آرای صاحب‌نظران [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 21-39]
 • قرنجیک، عبدالمجید تبیین تحولات نظام زراعی، عوامل و نتایج آن: مطالعه موردی شهرستان ترکمن، استان گلستان، 90-1370 [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 153-172]
 • قرنجیک، عبدالمجید نقش سیاست‌های دولت در پایداری/ ناپایداری فعالیت‌های مولد زراعی: مطالعه موردی شهرستان‌های ترکمن و گمیشان از 1360 تا 1390 [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 155-180]
 • قیصاری، حمیده تعیین توانمندی زیست‌محیطی کشاورزان عضو تعاونی­های تولید روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان فارس [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 31-52]
 • قیصاری، صدیقه مدیریت اجتماعی مناطق روستایی و کاهش فقر : مطالعه موردی روستاهای منطقه حسین آباد غیناب سربیشه [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 15-36]
 • قلی پور، آرین نهادهای رسانه ای توسعه محور، محور توسعه روستایی، بررسی و تبیین ارتباط بین سازگاری برنامه های تلویزیونی شبکه استانی و توسعه روستایی در استان اردبیل [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 137-176]
 • قلمبر، مژگان نمایه فصلنامه روستا و توسعه، 1393 [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 169-181]
 • قلمبر، مژگان نمایه سال 1394 [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 185-197]
 • قلمبر، مژگان نمایه سیزده ساله (1381-1393) ضمیمه شماره بهار 1395 [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 1-84]
 • قنبری، یوسف ارزشیابی اثرات آموزش‌های ترویجی بر خانوارهای روستایی: مطالعه موردی دامداران شهرستان فریدن، استان اصفهان [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 63-89]
 • قنبری، یوسف تحلیل سطوح برخورداری دهستان‌های شهرستان اصفهان [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 93-112]
 • قنبری، یوسف نقش تعاونی‌های مشاع در توسعه مناطق روستایی تحت پوشش: مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 81-101]
 • قنبری، یوسف مقایسه نظام‌های بهره‌برداری از نظر دسترسی به برخی شاخص‌های توسعه روستایی: مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 39-68]
 • قنبری، یوسف بررسی و شناسایی اثرات خشکسالی بر خانوارهای روستایی شهرستان سمیرم: مطالعه موردی روستای سیور [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 55-76]
 • قنبری، یوسف بررسی و نظرسنجی درباره مؤلفه­های توانمندسازی زنان روستایی و تبیین عوامل مؤثر بر آنها: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 37-53]
 • قنبری، یوسف بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی جامعه روستایی بر موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 121-138]
 • قنبری، یوسف بررسی مؤلفه­ های تأثیرگذار بر عملکرد دهیاران نواحی روستایی شهرستان اصفهان [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 103-122]
 • قنبری، یوسف ارزیابی تأثیر خشکسالی بر وضعیت اقتصادی و معیشت خانوارهای روستایی در واحدهای بهره‌برداری مشاع: مطالعه موردی شهرستان فسا [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 69-91]
 • قهرمانی، نسرین اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان دره کن و سولقان [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 39-60]

ک

 • کاشانی، علیرضا تحقیق مزرعه ای: ویژگی ها و کارکردها [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 55-90]
 • کاظمی، مهدی وضعیت توزیع درآمد درمناطق روستایی استان سیستان و بلوچستان طی سال­های 80- 1376 [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 87-111]
 • کاظمی، مهدی توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستاهای کلان شهر مشهد [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 1-16]
 • کاظمی میانرودی، فاطمه بررسی شیوه‌های ارتباطات انسانی در بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی از دیدگاه سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 123-143]
 • کیانی، صدیقه تحلیل فضایی ارتباط بین دسترسی به راه و‌ میزان توسعه­یافتگی روستا با تأکید بر‌میزان دسترسی به خدمات [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 117-144]
 • کیانی راد، علی بررسی اقتصادی ایجاد و راه­اندازی مجتمع­های تعاونی روستایی: مطالعه موردی شهرستان شهریار [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 119-147]
 • کیانی راد، علی امکان‌سنجی به‌کارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 91-113]
 • کاووسی کلاشمی، محمد کاربرد روش­ هکمن دومرحله­ای در برآورد ارزش تفریحی روستای اشتبین [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 111-130]
 • کبیری، افشار بررسی عوامل مؤثر بر الگوی رفتار نیروی انسانی در فعالیت‌های کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان میاندوآب [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 21-45]
 • کبیری، افشار بررسی و تحلیل چالش های مدیریت نوین روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان میاندوآب [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 69-94]
 • کدیور، علی اصغر بررسی قابلیت‌های گردشگری روستایی در استان خراسان رضوی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 1-23]
 • کرامت زاده، علی عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد مقابله­ای استفاده از غذاهای کمترمرجح و ارزان‌قیمت در شرایط عدم امنیت غذایی: مطالعه موردی مناطق روستایی گرگان [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 123-142]
 • کرامت زاده، علی تعیین سبد بهینه غذایی گروه‏های مختلف درآمدی در مناطق روستایی با استفاده از مدل برنامه‏ریزی آرمانی وزنی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 77-101]
 • کرباسی، علیرضا کارآیی شالی‌کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 65-84]
 • کرباسی، علیرضا بررسی ارتباط وام با کارایی فنی زارعان در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 29-54]
 • کرباسی، علیرضا بهره‌گیری از فرایند تحلیل شبکه‌ای در اولویت‌بندی راهبردهای مؤثر بر موفقیت صندوق بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی استان چهارمحال و بختیاری [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 59-82]
 • کرباسی، علیرضا تحلیل انتخاب سیاست­های مختلف یارانه کود بر اساس دید­گاه گندم­کاران منطقه سیستان [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 123-142]
 • کرباسی، علیرضا بررسی وضعیت نابرابری درآمدی در خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور با تأکید بر نقش درآمدهای غیرکشاورزی [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 89-111]
 • کربلایی، فرشته تحلیل اثرات اجرای طرح صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی در استان لرستان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 111-126]
 • کردوانی، پرویز میزان توسعه‌یافتگی در دهستان‌های شهرستان مریوان: مطالعه موردی بخش مرکزی* [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 115-130]
 • کردونی، روزبه آسیب اجتماعی اعتیاد در بین جوانان روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان اهواز [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 27-50]
 • کرمی، آیت اله بررسی آثار بوم‌گردی کشاورزی بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در مناطق روستایی سیستان [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 65-86]
 • کرمی، آیت اله بررسی تطبیقی کیفیت زندگی ذهنی در روستاهای هدف و غیرهدف گردشگری تاریخی - فرهنگی شهرستان مرودشت [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 95-118]
 • کرمی، حمیدرضا بررسی نتایج طرح‌های مرتع‌داری واگذارشده در استان لرستان [دوره 15، شماره 2، 1391]
 • کرمی، حمیدرضا ارزیابی آثار اقتصادی- اجتماعی طرح­ طوبی در استان لرستان [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 111-132]
 • کرمی، حمید رضا بررسی اثرات کشت زعفران بر درآمد و اشتغال بهره‌برداران در استان لرستان [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 21-43]
 • کرمی، حمید رضا بررسی اثرات ­اقتصادی- اجتماعی اسکان عشایر بر خانوارهای اسکان‏یافته در استان لرستان [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 1-24]
 • کرمی، رویا اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح هدفمندسازی یارانه‌ها از دیدگاه روستاییان شهرستان زنجان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 125-148]
 • کرمی، شهره عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی‌ها: مطالعه موردی تعاونی‌های تولیدی محصولات خارج از فصل در استان کرمانشاه [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 31-60]
 • کرمی، شهره ارزشیابی طرح آموزش، حمایت و سازمان دهی زنان روستایی استان کرمانشاه به منظور تولید قارچ دکمه ای [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 127-153]
 • کرمی، عزت اله عوامل اثرگذار بر مهاجرت روستایی ناشی از خشکسالی: یک مطالعه موردی در استان فارس [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 113-127]
 • کرمی، عزت اله عدم تداوم فناوری آبیاری بارانی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 131-152]
 • کریم، محمدحسین تعیین سطوح توسعه‌یافتگی کشاورزی و اقتصادی [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 21-36]
 • کریم، محمدحسین نظر سنجی از روستائیان در مورد چالش های توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی دهستان ساروق، شهرستان اراک [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 155-178]
 • کریم، محمدحسین بررسی و نظر سنجی در باره مشکلات و توانمندی های بخش تعاون در استان سیستان و بلوچستان [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 101-130]
 • کریم، محمدحسین بررسی اثر جهانی شدن برکارآیی فنی صنایع تولیدکننده آبمیوه در ایران طی دوره 82-1362 [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 1-18]
 • کریمی، صفورا تحلیل اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر جوامع روستایی شهرستان سمنان [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 75-95]
 • کریمیان، علی‌اکبر نقش محصولات فرعی جنگلی و مرتعی در معیشت روستاییان: مطالعه موردی بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران، استان ایلام [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 17-28]
 • کریم زاده، حسین مدل‌سازی توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر ظرفیت‌های محلی: مطالعه موردی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان بناب [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 87-110]
 • کشاورز، مرضیه عوامل اثرگذار بر مهاجرت روستایی ناشی از خشکسالی: یک مطالعه موردی در استان فارس [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 113-127]
 • کشاورزی، سارا تأثیر کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی بخش دشمن‌زیاری شهرستان نورآباد ممسنی [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 25-45]
 • کشاورزحداد، غلامرضا محاسبه خط فقر خانوارهای روستایی ایران بر اساس بعد خانوار، 1390-1385 [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 155-172]
 • کلاته میمری، رقیه تحلیل تاثیر آموزش های فنی و حرفه ای در تقویت مهارت‌های کارآفرینانه روستاییان: مطالعه موردی شهرستان جوین [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 149-178]
 • کلانتری، خلیل تحلیل عوامل بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک، استان اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 59-77]
 • کلانتری، خلیل عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق­های اعتبارات خرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 15-33]
 • کلانتری، خلیل تحلیل محتوای میزان مطابقت سیلست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 1-25]
 • کلانتری، خلیل بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385 [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 51-67]
 • کلانتری، خلیل چشم‏انداز آینده جمعیت روستایی و چالش‏های مدیریت توسعه پایدار روستایی در ایران [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • کلانتری، خلیل عوامل مؤثر بر عملکرد دهیاری‌های استان گیلان [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 87-108]
 • کلانتری، خلیل نظام تحقیقات کشاورزی ایران: مسائل و رهیافت ها [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 99-130]
 • کلانتری، خلیل ساماندهی و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی با استفاده از تجارب کشورهای اروپای شرقی [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 67-104]
 • کلانتری، خلیل تحلیل اثرات اجرای طرح صدور اسناد مالکیت اماکن روستایی در استان لرستان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 111-126]
 • کلانتری، خلیل واکاوی میزان نیاز به سیاست‌های کشاورزی پایدار : مطالعه موردی دیدگاه‌ متخصصان و کارشناسان استان همدان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 127-156]
 • کلانتری، خلیل بررسی نگرش روستاییان نسبت به کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 21-43]
 • کلانتری، خلیل عوامل مؤثر بر انگیزش مشارکت شهروندان در طرح‌های کشاورزی اجتماع‌پشتیبان: مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 19-38]
 • کلانتری، خلیل اولویت‌بندی دهیاری‌های بخش مرکزی شهرستان جیرفت بر مبنای معیارهای توسعه روستایی [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 93-120]
 • کلانتری، خلیل طراحی الگویی از چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران: یک نظریه داده‌بنیان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 97-123]
 • کلانتری، خلیل تحلیل عملکرد دهیاری‌ها با رویکرد جنسیتی از دیدگاه مردم و شوراهای اسلامی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان بوئین‌میاندشت [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 123-143]
 • کلانتری، خلیل واکاوی الگوی توانمندسازی اجتماع‌محور در روستاهای منطقه مکران [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 185-214]
 • کلاهی، مهدی روستازیستی پایا در شهرستان تربت‌حیدریه [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 79-96]
 • کمالی، محمدباقر تحقیقات مشارکتی:رهیافت ها،تجربیات و پیشنهادها [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 217-248]
 • کمالی، محمدباقر جنبش سمائول آندونگ: تسهیل توسعه یا توسعه عمودی [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 43-64]
 • کهنسال، محمدرضا عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان در گروه‎های توسعه روستایی: مطالعه موردی پروژه بین­المللی ترسیب کربن در استان خراسان جنوبی [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 73-91]
 • کوشکی، فاطمه عوامل مؤثر بر بهبود مشارکت زنان در صندوق­های اعتبارات خرد روستایی: مطالعه موردی استان کرمانشاه [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 15-33]
 • کوهستانی، حسین آسیب‌شناسی دهیاری‌های استان آذربایجان شرقی: مطالعه موردی شهرستان بستان‌آباد [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 93-112]
 • کوهکن، شیرعلی بررسی میزان جبران خسارت کشاورزان از صندوق بیمه محصولات کشاورزی در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 39-48]
 • کوهکن، شیرعلی تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 71-88]

گ

 • گراوندی، شهیر آسیب­شناسی شرکت­های تعاونی محصولات گلخانه­ای استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • گریوانی، فاطمه بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 125-145]
 • گریوانی، فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر درآمد شاغلان روستایی در ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 1-19]
 • گل شیری اصفهانی، زهرا تاثیر انسجام اجتماعی بر میزان مشارکت روستاییان : مطالعه موردی بخش گندمان، شهرستان بروجن [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 147-167]
 • گلی محمودی، حبیب اله بررسی میزان جبران خسارت کشاورزان از صندوق بیمه محصولات کشاورزی در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 39-48]
 • گلی محمودی، حبیب اله تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 71-88]
 • گنجیان، مهدی بررسی کتاب [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 147-154]
 • گنجی پور، محمود تبیین پیامدهای فضایی احداث شهرک‌های عشایری برای روستاهای پیرامونی: مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 133-150]
 • گنجی پور، محمود نقش اعتبارات کشاورزی در ماندگاری جمعیت روستایی: مطالعه موردی سکونتگاه‌های روستایی ناحیه کاشان [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]
 • گنجعلی، علی اکبر کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی در تعیین اولویت بخش های اقتصادی: مطالعه موردی شهرستان نیشابور [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 77-98]
 • گودرزی، مجید کاربست رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه صنایع دستی در روستاهای استان خوزستان [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 29-62]

ل

 • لاچینی، زهرا چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکردمداری و ارباب رجوع گرایی [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 61-90]
 • لاچینی، زهرا بررسی مدیریت دانش ضمنی امنیت غذایی با تأکید بر سازمان جهاد کشاورزی استان فارس [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 139-176]
 • لشگرآرا، فرهاد نقش رهیافت های تلفیقی"مدارس مزرعه کشاورز" و "ترویج نوآوری های کشاورز"(FFS-PFI)در اشاعه نوآوری ها در بستر توسعه پایدار کشاورزی [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 105-134]
 • لشگرآرا، فرهاد نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در توسعه کشاورزی استان قم [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 111-127]
 • لطیفی، سمیه بررسی مسائل و مشکلات دختران روستایی در استان همدان [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 153-176]
 • لطیفی، سمیه بررسی تطبیقی کاربرد شیوه ‏های تصمیم‌گیری چندشاخصه در سنجش سطح توسعه‏ یافتگی مناطق روستایی استان همدان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 29-53]
 • لطیفه، ناهید عوامل اقتصادی مؤثر بر ناپایداری سکونتگاه­های روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان دماوند [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 141-161]
 • لهسایی زاده، عبدالعلی عوامل اثرگذار بر مهاجرت روستایی ناشی از خشکسالی: یک مطالعه موردی در استان فارس [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 113-127]
 • لوایی آدریانی، رسول طراحی الگویی از چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران: یک نظریه داده‌بنیان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 97-123]

م

 • ماجد، وحید امکان ‏سنجی توسعه پایدار روستایی از طریق توسعه صنایع خلاق: نمونه موردی صنایع دستی روستاهای منتخب استان اصفهان [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 51-69]
 • مالکی، رسول تحلیلی بر عملکرد ترویج و آموزش کشاورزی در استان‌های کشور با استفاده از مدل موریس [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 131-150]
 • مبردامادی، سیدمهدی نقش مهندسین ناظر در کاهش ضایعات گندم در استان قزوین [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 129-146]
 • متولی طاهر، نرگس تحلیلی بر عملکرد خانه‌های دوم در توسعه پایدار روستاهای کوهستانی: مطالعه موردی بخش چهاردانگه، شهرستان ساری [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]
 • مجتهد، احمد نظام شالیزاری کشور- موردپژوهی در دشت هراز [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 1-18]
 • مجنونی توتاخانه، علی مدل‌سازی توسعه کارآفرینی روستایی مبتنی بر ظرفیت‌های محلی: مطالعه موردی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان بناب [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 87-110]
 • محسنی تبریزی، علیرضا تبیین جامعه‌شناختی مشارکت زنان در معیشت جامعه روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 157-179]
 • محمدی، یاسر عملکرد مؤثر دهیاری‌ها در توسعه روستایی از دیدگاه دهیاران؛ چالش‌های پیش رو: مطالعه موردی استان فارس [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 93-111]
 • محمدی، یاسر تحلیل چرایی توسعه‌نیافتگی گردشگری فرهنگی در مناطق روستایی استان لرستان با استفاده از رویکرد نظریه بنیانی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 33-62]
 • محمدی، جمال تحلیل فضایی ارتباط بین دسترسی به راه و‌ میزان توسعه­یافتگی روستا با تأکید بر‌میزان دسترسی به خدمات [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 117-144]
 • محمدی، حسین اعتبارات مالی و نقش آن در مهاجرت روستایی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 121-156]
 • محمدی، دادگر بررسی فقر اقتصادی عشایر اسکان‌یافته استان فارس و تعیین عوامل مؤثر بر آن [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 101-119]
 • محمدی، علی‏رضا سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی دهستان‌های استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • محمدی، فاطمه سطح‌بندی درجه توسعه‌یافتگی دهستان‌های استان گلستان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 1-24]
 • محمدی، محمدرضا ویژگی‌های شخصیتی و انگیزه‌های زنان خوداشتغال روستای کندوان [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 147-164]
 • محمدی آشنانی، علی پیشنهاد فرآیند تطبیقی ارزیابی و برنامه ریزی محیطزیست جهت توسعه پایدارروستایی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 77-100]
 • محمدی آشنانی، محمدحسین پیشنهاد فرآیند تطبیقی ارزیابی و برنامه ریزی محیطزیست جهت توسعه پایدارروستایی در ایران [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 77-100]
 • محمدپور، احمد پیامدهای توسعه اقتصادی- اجتماعی در کردستان ایران بعد از انقلاب اسلامی‏: ‏مطالعه موردی منطقه اورامان ژاوَرو [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 59-82]
 • محمدپور، ماشااله شناسایی چالش‌ها و تدوین راهبرد‌های مدیریت مشارکتی جنگل‌های زاگرس با استفاده از تحلیل شبکه‏ ای- سوات (ANP-SWOT): مطالعه موردی منطقه جنگلی بانکول، ایلام [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 23-43]
 • محمدی خیاره، محسن شناسایی و اولویت‌بندی چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های باقران، القورات و شاخن شهرستان بیرجند [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 91-122]
 • محمدی ده­چشمه،، رعنا سنجش میزان توسعه‌پذیری سکونتگاه‌های انسانی در شهرستان شهرکرد در سطح دهستان [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 175-198]
 • محمدی ده­چشمه،، مصطفی سنجش میزان توسعه‌پذیری سکونتگاه‌های انسانی در شهرستان شهرکرد در سطح دهستان [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 175-198]
 • محمدزاده، رؤیا تأمین مالی روستاییان در فضای تأمین مالی کشاورزی: مطالعه موردی کشورهای هند، چین و ترکیه [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 135-172]
 • محمد زاده، لطیف بررسی ویژگی‌های آموزش‌های ترویجی کشاورز- محور در نظام ترویج کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 111-131]
 • محمدزاده نصرآبادی، مهناز ارائه مدلی برای بهبود توسعه کارآفرینی روستا: مطالعه موردی شهرستان شازند [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 1-26]
 • محمدقاسمی، محمود بررسی میزان جبران خسارت کشاورزان از صندوق بیمه محصولات کشاورزی در منطقه سیستان [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 39-48]
 • محمدقاسمی، محمود تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 71-88]
 • محمدی قره‌قانی، محمدعلی واکاوی الگوی توانمندسازی اجتماع‌محور در روستاهای منطقه مکران [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 185-214]
 • محمدی کنگرانی، حنانه ترسیم و تحلیل شبکه‌های ارتباطی میان ذی‌نفعان صیادی و نقش آن در توسعه گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای سلخ، جزیره قشم [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 47-67]
 • محمدی یگانه، بهروز تحلیل عوامل مؤثر بر انحراف اعتبارات کشاورزی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان غنی بیگلو، شهرستان زنجان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 37-58]
 • محمدی یگانه، بهروز سطح‌بندی پایداری اجتماعی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان‌های شهرستان چرام، استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 145-170]
 • محمدی‌نژاد، امیر عوامل مؤثر بر عرضه گردشگری روستایی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 1-22]
 • مخت، سارا بررسی نگرش جوانان ‌روستایی شهرستان گنبدکاووس نسبت به اشتغال در بخش کشاورزی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 115-136]
 • مختاری، سهراب تأمین مالی خرد و اشتغال‌زایی در تعاونی‌های استان فارس با تأکید بر تعاونی‌های روستایی: ارزیابی دیدگاه اعضای تعاونی و عوامل تعیین‌کننده [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 177-201]
 • مختاری، ویدا شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی­های تولید کشاورزی در استان ایلام [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 105-122]
 • مختاری حصاری، آرزو مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1390، صفحه 51-68]
 • مختاری حصاری، آرزو تحلیل و سنجش سطح برخورداری مناطق روستایی از خدمات‌کشاورزی و تعیین روستاهای مرکزی برای خدمات‌رسانی کشاورزی: مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان میانه [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 85-104]
 • مختاری حصاری، آرزو تحلیل زمینه های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آب رسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 73-92]
 • مرادنژادی، همایون سطح‌بندی مناطق روستایی استان کرمانشاه براساس شاخص‌های بازار کار [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 179-196]
 • مرادنژادی، همایون بررسی رابطه ویژگی‌های روان‌شناختی و جمعیت‌شناختی با تنبلی اجتماعی جوانان روستایی در استان ایلام [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 1-20]
 • مرام، فاطمه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به راه‌اندازی شرکت‌های سهامی زراعی: مطالعه موردی دهستان میاندربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 65-83]
 • مرداسی، غلامرضا کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در تحلیل نظام‌های کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان شوشتر [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • میردامادی، سیدمهدی سازه‌های مختلف تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان استان گلستان به مشارکت در تشکل آب‌بران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 135-151]
 • میردامادی، سیدمهدی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینی زنان روستایی شمال کشور [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 87-116]
 • میردامادی، سیدمهدی نقش شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در توسعه کشاورزی استان قم [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 111-127]
 • میردامادی، سید مهدی موانع کاربرد رهیافت مدیریت تلفیقی محصول در کشاورزی پایدار [دوره 16، شماره 1، 1392، صفحه 37-54]
 • میردامادی، سید مهدی سنجش سطوح پایداری توسعه روستایی در شهرستان کرج [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 69-86]
 • میردامادی، سید مهدی واکاوی راهکارهای فنی نوسازی باغ­های چای در ایران [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 105-122]
 • میردامادی، سید مهدی بررسی شیوه‌های ارتباطات انسانی در بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی از دیدگاه سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 123-143]
 • مردانی بلداجی، ابراهیم عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری‌های کاهش‌دهنده ضایعات گندم در دوره­های کم­آبی و خشکسالی سال‌های 1380 تا 1384 : مطالعه موردی کشاورزان گندم­کار استان خراسان رضوی [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 113-134]
 • مردانشاهی، محمد مهدی شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت کارآفرینی زنان روستایی: مطالعه موردی زنان کارآفرین روستاهای شهرستان بهشهر [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 75-96]
 • میرزایی، آرزو سازه‌های مختلف تأثیرگذار بر تمایل کشاورزان استان گلستان به مشارکت در تشکل آب‌بران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 135-151]
 • میرزایی، آرزو چالش‌های جوامع روستایی ایران برای دستیابی به توسعه پایدار [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 97-128]
 • میرزایی، حسین مبانی نظری مشارکت اجتماع روستایی در برنامه ریزی گردشگری روستایی در ایران [دوره 11، شماره 4، 1387، صفحه 25-52]
 • میرزایی، رحمت تاثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اورامانات کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 49-76]
 • میرزایی، معصومه روستازیستی پایا در شهرستان تربت‌حیدریه [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 79-96]
 • میرزایی خلیل‌آبادی، حمیدرضا گروه بندی روستاهای استان‌های کشور بر اساس شاخص ‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 29-46]
 • میرزایی خلیل‌آبادی، حمیدرضا بررسی رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 71-89]
 • میرزاده کوهشاهی، مهدی تحلیل ظرفیت‌های محلی برای توسعۀ بوم‏گردی در روستای بنگلایان بندرعباس [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 45-70]
 • مرسلی، ادریس بررسی نابرابری اشتغال شهری- روستایی استان آذربایجان غربی در فاصله سال های 75-1345 [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 77-104]
 • مرشدی، لاله بررسی شیوه‌های ارتباطات انسانی در بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی از دیدگاه سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 123-143]
 • میر کریمی، شهرزاد کاربرد رهیافت فازی در تعیین الگوی بهینه کشت در راستای نیل به اهداف توسعه پایدار روستایی: زیربخش زراعت، شهرستان آمل [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 109-129]
 • میرک زاده، علی اصغر تحلیل پایداری نظام بهره‌برداری خانوادگی در روستای خانم‌آباد، شهرستان کرمانشاه [دوره 15، شماره 3، 1391، صفحه 95-114]
 • میرک زاده، علی اصغر واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی و ترویجی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 147-165]
 • میرک زاده، علی اصغر ارتباط میان موفقیت طرح «تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی» و ویژگی­های کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 143-164]
 • میرک زاده، علی اصغر بررسی نگرش کشاورزان نسبت به راه‌اندازی شرکت‌های سهامی زراعی: مطالعه موردی دهستان میاندربند، شهرستان کرمانشاه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 65-83]
 • میرک‌زاده، علی اصغر تحلیل ملاحظات اخلاقی در فعالیت‌های کشاورزی شهرستان سنقر با بهره‌گیری از منطق فازی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 115-148]
 • میرلطفی، محمود رضا بررسی تأثیر روانی مهاجرت بر ناپایداری اجتماعی– اقتصادی مناطق روستایی: مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 47-64]
 • میرمهدوی چابک، سیدابوالحسن برآورد ضرایب اقتصادی تولید شیر، درصد چربی، درصد پروتئین، و طول عمر گله در گاوهای بومی گیلان [دوره 10، شماره 2، 1386، صفحه 165-190]
 • مسرور، اعظم چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکردمداری و ارباب رجوع گرایی [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 61-90]
 • مشیری، سیدرحیم پیامدهای استقرار نواحی صنعتی در مناطق روستایی : مطالعه موردی روستای کمرد در دهستان سیاهرود، شهرستان تهران [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 181-203]
 • مصباح، اردشیر امکان‌سنجی به‌کارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 91-113]
 • مطیعی لنگرودی، سیدحسن تحلیل فضایی سرمایه‌های معیشتی کشاورزان: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان شازند [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 47-67]
 • مطیعی لنگرودی، سید حسن تحلیل مدل ناحیه‌ای پیوندهای مکانی- فضایی در شهرستان فیروزکوه [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 73-88]
 • مظهری، محمد بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در حفاظت از منابع آب کشاورزی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 137-154]
 • معتقد، مهسا بررسی نوع و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی: مطالعه موردی روستای سنگستان همدان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 47-73]
 • معتمد، محمدکریم عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان بهره‌بردار در حفظ و نگهداری کانال‌های آب پوشش‌دار روستاهای استان گیلان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 95-120]
 • معتمدی، جواد تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی مراتع ییلاقی سهند، شهرستان مراغه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 151-171]
 • معززی، فاطمه فقر آموزشی و عوامل تعیین­کننده آن در جامعه روستایی ایران [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 73-94]
 • معظمی، میترا بررسی کتاب [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 193-213]
 • معمری، مهدی سنجش پایداری بوم‌شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‌شهر [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 69-88]
 • مفیدی چلان، مرتضی تبیین شاخص‌های سنجش پایداری اقتصادی سامان‌های عرفی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی مراتع ییلاقی سهند، شهرستان مراغه [دوره 18، شماره 3، 1394، صفحه 151-171]
 • مقدسی، رضا عوامل مؤثر بر عرضه گردشگری روستایی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 1-22]
 • مقدم واحد، محمد بررسی عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تسهیلگران زن در ایجاد گروه‌های مستقل زنان روستایی: مطالعه موردی آذربایجان شرقی [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 113-138]
 • مقصودی، طهماسب تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 153-170]
 • مقصودی، منیژه روش ارزیابی مشارکتی روستایی: مطالعه موردی چهار روستا در منطقه [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 91-118]
 • مقفلی، زهره بررسی تحولات برنامه‌ریزی توسعه روستایی اتحادیه اروپا در قرن بیست و یکم: درس‏هایی برای ایران [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 49-76]
 • ملکی، سعید کاربست رویکرد تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی در تدوین و اولویت‌بندی راهبردهای توسعه صنایع دستی در روستاهای استان خوزستان [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 29-62]
 • ملکی، طاهره واکاوی مشکلات مردم روستای رودبار شهرستان بهشهر در اثر جابه جایی ناشی از احداث سد [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 87-103]
 • ملکیان، عاطفه طراحی الگوی ارتباطی و اطلاع­رسانی برای توانمند‌سازی زنان عضو صندوق اعتبارات خُرد روستای لپویی استان فارس با پارادایم توحیدمحور [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 43-68]
 • ملک حسینی، افسانه تحلیل ملاحظات اخلاقی در فعالیت‌های کشاورزی شهرستان سنقر با بهره‌گیری از منطق فازی [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 115-148]
 • ملک محمدی، ایرج تحلیل موانع به‌کارگیری مدیریت بهینه منابع آب در نظام کشاورزی ایران [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 23-41]
 • ملک محمدی، ایرج جهت‌گیری ­ های آتی نقش ­ های ترویج در توسعه کشاورزی از منظر کنشگران نظام دانش واطلاعات کشاورزی [دوره 14، شماره 4، 1390، صفحه 1-26]
 • ملک محمدی، ایرج نظرسنجی در باره برخی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد تعاونی‌های مرتع‌داری و جنگل‌داری از لحاظ میزان اشتغال‌زایی برای دستیابی به توسعه روستایی در استان گلستان [دوره 13، شماره 4، 1389، صفحه 27-50]
 • ملک محمدی، ایرج عوامل موثر بر موفقعیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران از دیدگاه اعضا [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 21-38]
 • ملک محمدی، ایرج اثرات مدیریت منابع آب کشاورزی بر فقرزدایی معیشتی در مناطق روستایی ایران [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 1-17]
 • ملک محمدی، ایرج تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر انگیزه فعالیت در تعاونی‎ها: مطالعه موردی مدیران تعاونی‎های تولید کشاورزی استان تهران [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 55-71]
 • ملک محمدی، ایرج واکاوی راهکارهای فنی نوسازی باغ­های چای در ایران [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 105-122]
 • ملک‌محمدی، ایرج تأثیر دستگاه‌های سیار روغن‌کشی زیتون بر توسعه روستایی [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 29-47]
 • ملک‌میرزایی، مریم نقش محصولات فرعی جنگلی و مرتعی در معیشت روستاییان: مطالعه موردی بخش زرین‌آباد شهرستان دهلران، استان ایلام [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 17-28]
 • منتظری، فاطمه بررسی تأثیر نوع بهره‌برداری بر وضعیت مراتع شهرستان سوادکوه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 69-82]
 • منصورآبادی، افسانه تبیین مدیریت سازمان ترویج کشاورزی با کمک خدایان اسطوره ای مدیریت [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 109-152]
 • منصوریان، حسین سنجش کیفیت زندگی :بررسی مفاهیم،شاخص ها ، مدل ها و ارائه مدل پیشنهادی برای نواحی روستایی [دوره 11، شماره 3، 1387، صفحه 1-26]
 • منصوری واجاری، مهدخت واکاوی راهکارهای فنی نوسازی باغ­های چای در ایران [دوره 17، شماره 2، 1393، صفحه 105-122]
 • مهدیان، احمد الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 43-63]
 • مهدوی، شهرام عوامل مؤثر بر میزان رضایت‌مندی روستاییان نسبت به عملکرد دهیاران: مطالعه موردی بخش کونانی شهرستان کوهدشت [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 23-41]
 • مهدوی، مسعود سنجش و تحلیل سطح سلامت در نواحی روستایی بر اساس رویکرد روستای سالم: مطالعه موردی شهرستان خنداب، استان مرکزی* [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 109-138]
 • مهدوی، مسعود سنجش نگرش عشایر اسکان یافته نسبت به اسکان در استان چهارمحال و بختیاری [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 137-162]
 • مهدوی، مسعود اثرات گردشگری بر توسعه روستایی با نظر سنجی از روستاییان دره کن و سولقان [دوره 11، شماره 2، 1387، صفحه 39-60]
 • مهدوی، مسعود روستاهای برآمده از اسکان عشایر و چالش‌های آن [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 41-62]
 • مهدوی، مسعود بررسی ایجاد شهر کوچک و تأثیرات آن بر سکونتگاه‌های روستاهای حریم: مطالعه موردی شهر فردوسیه، بخش مرکزی شهرستان شهریار [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 49-71]
 • مهدوی حاجیلویی، مسعود تحلیل و سطح­بندی توسعه در مناطق روستایی شهرستان دشتی با تأکید بر رویکرد فازی [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 95-114]
 • مهرابی، علی اکبر بررسی رضایت بهره‌برداران از بیمه مراتع در استان فارس [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 155-170]
 • مهرابی، علی اکبر توسعه روستایی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلام [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 35-58]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین بررسی اثر آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی ایران [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 1-13]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین بررسی تخصیص بهینه عوامل تولید در محصولات زراعی استان کرمان [دوره 9، شماره 4، 1385، صفحه 201-216]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین تأثیر تغییرات بهره‌وری عوامل تولید بر شاخص فقر روستایی در ایران [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 19-36]
 • مهرابی بشرآبادی، حسین گروه بندی روستاهای استان‌های کشور بر اساس شاخص ‏های زیرساخت اقتصادی و توسعه انسانی [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 29-46]
 • مهرعلی تبار فیروزجایی، مرتضی بررسی وضعیت مشارکت روستاییان در مدیریت منابع طبیعی جنگلی در بخش بندپی شرقی شهرستان بابل [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 1-26]
 • مهنی رفتار، رضوان بررسی رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود شهرستان جیرفت با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 97-121]
 • موثقی جدیدی، حسین تعیین رابطه عوامل درون خانوار و مهاجرت اعضای خانوارهای روستایی شهرستان مرند به شهرها در سال 1383 [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 93-114]
 • موحدی، رضا تحلیل اثرات گردشگری روستایی در بهبود رفاه اجتماعی روستاییان (مطالعه موردی: روستای برفجین شهرستان همدان) [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 45-68]
 • موحدمحمدی، حمید تحلیل رگرسیونی عوامل موثر بر پایداری کشت سیب زمینی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 153-170]
 • موحدمحمدی، حمید تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر انگیزه فعالیت در تعاونی‎ها: مطالعه موردی مدیران تعاونی‎های تولید کشاورزی استان تهران [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 55-71]
 • موسوی، سیده مهدیه بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دشتستان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 1-28]
 • موسوی، میرنجف رابطه مشارکت محلی و توسعه روستایی در شهرستان میاندوآب: مطالعه موردی بخش مرحمت‌آباد [دوره 14، شماره 2، 1390، صفحه 117-137]
 • موسوی محمدی، حمیده بررسی اثر آزادسازی تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی ایران [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 1-13]
 • مولایی، محمد محاسبه حداقل معیشت خانوارهای روستایی ایران: 1392-1368 [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 121-141]
 • مولایی، مریم سنجش پایداری بوم‌شناختی در مراتع ییلاقی: مطالعه موردی چهار سامان عرفی عشایر شاهسون مشگین‌شهر [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 69-88]
 • مؤمنی هلالی، هادی تحلیل کانونی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های پایداری فعالیت شالی‌کاران چندکاره در حوضه آبریز دشت هراز [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 81-104]
 • موموندی، عبداله بررسی شیوه‌های ارتباطات انسانی در بهبود عملکرد آموزشگران ترویجی از دیدگاه سربازان سازندگی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 123-143]
 • میوه چی، مریم بررسی اقتصادی ایجاد و راه­اندازی مجتمع­های تعاونی روستایی: مطالعه موردی شهرستان شهریار [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 119-147]

ن

 • نایبی، هوشنگ تبیین جامعه‌شناختی مشارکت زنان در معیشت جامعه روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی) [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 157-179]
 • نادری مهدیی، کریم تحلیل محتوای میزان مطابقت سیلست های برنامه های توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پس از انقلاب با الگوی توسعه پایدار [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 1-25]
 • نادری مهدیی، کریم عوامل مؤثر بر اعتماد و مؤلفه­های آن در تعاونی تولید کشاورزی وینسار قروه [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 43-58]
 • نادری مهدیی، کریم واکاوی میزان نیاز به سیاست‌های کشاورزی پایدار : مطالعه موردی دیدگاه‌ متخصصان و کارشناسان استان همدان [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 127-156]
 • نادری مهدیی، کریم راهکارهای توسعه مناطق روستایی در شهرستان نهاوند با تأکید بر متنوع‌سازی اقتصاد [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 1-32]
 • ناساری، عاطفه تعیین سبد بهینه غذایی گروه‏های مختلف درآمدی در مناطق روستایی با استفاده از مدل برنامه‏ریزی آرمانی وزنی [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 77-101]
 • ناصری، تیمور محرک‌ها و بازدارنده‌های توسعه گردشگری روستایی: مطالعه موردی روستای کُلْم شهرستان بدره [دوره 23، شماره 2، 1399، صفحه 1-27]
 • ناصری، داریوش تعیین قابلیت اراضی برای توسعه کشاورزی و مرتع‌داری مناطق روستایی حوضه آبخیز ساری- قمیش استان اردبیل [دوره 21، شماره 4، 1397، صفحه 89-111]
 • ناصری، زهرا تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 105-123]
 • ناصری، مهدی نقش شرکت‌های سهامی زراعی در بهبود شاخص‌های توانمندسازی کشاورزان عضو: مطالعه موردی جنوب استان خراسان جنوبی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 39-63]
 • ناظم‌نژاد، منصور بررسی اقتصادی و اجتماعی توسعه کشت کم‌نهاده برنج در استان مازندران [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 21-52]
 • نامجویان شیرازی، زهرا تبیین پایداری توسعه روستایی به کمک نمادها [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 47-76]
 • نامدار، محبوبه عوامل موثر براشتغال زنان همراه با ورود فناوری‌های نوین به عرصه اقتصاد روستایی: مطالعه موردی کمباین­داران استان فارس [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 103-128]
 • نامدار، محبوبه تحلیل ابعاد اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی بحران خشکسالی و آثار آن بر خانوارهای روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زرین‌دشت [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 161-183]
 • نبی زاده، نازیلا بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامداری: مطالعه موردی شهرستان چاراویماق [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 51-73]
 • نبی ئیان، صدیقه بررسی رابطه علیت بین فقر و مهاجرت از روستا به شهر در ایران [دوره 22، شماره 4، 1398، صفحه 71-89]
 • نجاحی، اکبر توسعه روستایی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلام [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 35-58]
 • نجفی، بهاالدین بررسی موانع مشارکت آب بران در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 53-72]
 • نجفی، غلامعلی نظام شالیزاری کشور- موردپژوهی در دشت هراز [دوره 8، شماره 2، 1384، صفحه 1-18]
 • نجفی‏ فر، علی شناسایی چالش‌ها و تدوین راهبرد‌های مدیریت مشارکتی جنگل‌های زاگرس با استفاده از تحلیل شبکه‏ ای- سوات (ANP-SWOT): مطالعه موردی منطقه جنگلی بانکول، ایلام [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 23-43]
 • نجفی اصل، زهره پیامد اعتبارات خرد روستایی بر توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار: نگاهی به نتایج طرح حضرت زینب ‌کبری (س) در روستاهای بویین‌زهرا [دوره 10، شماره 3، 1386، صفحه 1-25]
 • نجفی کانی، علی‏ اکبر تحلیلی بر کارکرد بازارهای هفتگی در کیفیت زندگی نواحی روستایی شهرستان گنبدکاووس [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 105-123]
 • نجفی کانی، علی اکبر تحلیلی بر عملکرد خانه‌های دوم در توسعه پایدار روستاهای کوهستانی: مطالعه موردی بخش چهاردانگه، شهرستان ساری [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 133-159]
 • نشاط، اکرم سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ راهکاری برای توسعه روستایی: مطالعه موردی روستای آزادگان، شهرستان بن [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 29-44]
 • نصیری، اسماعیل آثار تشکیل تعاونی­های تولید کشاورزی بر بهبود شاخص­های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضا: مطالعه موردی روستاهای شهرستان زنجان [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 127-145]
 • نصیری، اسماعیل صنایع روستایی،عاملی تاثیرگذار بر فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی: نمونه تجربی روستاهای بومهن [دوره 11، شماره 1، 1387، صفحه 35-58]
 • نصیری، سیروس الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 43-63]
 • نظام‌زاده، سیداسماعیل شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر قابلیت کارآفرینی زنان روستایی: مطالعه موردی زنان کارآفرین روستاهای شهرستان بهشهر [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 75-96]
 • نظری، عبدالحمید نقش سیاست‌های دولت در پایداری/ ناپایداری فعالیت‌های مولد زراعی: مطالعه موردی شهرستان‌های ترکمن و گمیشان از 1360 تا 1390 [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 155-180]
 • نظری پور، نصرت بررسی کارآیی فنی تعاونی‌های روستایی استان سیستان و بلوچستان با روش تحلیل پوششی داده‌های فازی (FDEA) [دوره 23، شماره 1، 1399، صفحه 79-94]
 • نعیمی، امیر شناسایی ابعاد راهبردی توسعه روستایی در ایران:دیدگاه صاحب­نظران دانشگاه­های تربیت مدرس و تهران [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 45-63]
 • نعیمی، امیر بررسی رفتار زیست‌محیطی زنان روستایی حوضه آبخیز هلیل‌رود شهرستان جیرفت با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 97-121]
 • نعمتی، ولی تبیین اثرات توسعه گردشگری روستایی بر ظرفیت تحمل جامعه محلی: مطالعه موردی روستای کندلوس، شهرستان نوشهر [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 53-80]
 • نعمت پور، لیلا فعالیت در تشکل­های تولید ورمی­کمپوست، راهکاری برای توانمندسازی زنان روستایی: مطالعه موردی استان فارس [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 83-103]
 • نقوی، سمیه سادات سنجش رضایتمندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 87-111]
 • نقوی، مریم تدوین اهداف و گزینه‌های توسعه گردشگری در چارچوب تفکر ارزشی: مطالعه موردی فرح‌آباد ساری [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 1-21]
 • نیک آریا، مهران ارزیابی برخی شاخص­های ابعاد نابرابری منطقه­ای در ایران [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 101-117]
 • نیک نامی، مهرداد ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی مؤثر بر نگرش جوانان روستایی استان سمنان نسبت به اشتغال در فعالیت‌های کشاورزی [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 129-152]
 • نیکویی، علیرضا نقش بیمه محصولات زراعی در توسعه روستایی مطالعه موردی در استان فارس [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 15-38]
 • نکویی‏ نائینی، سیدعلی بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی جامعه روستایی بر موفقیت تعاونی‌های تولید روستایی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 121-138]
 • نکویی نائینی، علی واکاوی عوامل موثر برموفقیت تعاونی های روستایی شهرستان کرمانشاه [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 1-22]
 • نگهداری، ابراهیم محاسبه خط فقر خانوارهای روستایی ایران بر اساس بعد خانوار، 1390-1385 [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 155-172]
 • نمازی، علی نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان یزد [دوره 10، شماره 1، 1386، صفحه 33-40]
 • نوری، سیدهدایت الله اولویت‌بندی صنایع کوچک و کارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 61-79]
 • نوری، سیدهدایت الله جایگاه زنان روستایی در فرآیند توسعه پایدار [دوره 9، شماره 3، 1385، صفحه 73-98]
 • نوری، مرضیه تحلیلی بر تحول در میزان مشارکت زنان روستایی در بخش کشاورزی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان تربت جام [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 131-153]
 • نوری، هدایت اله مقایسه نظام‌های بهره‌برداری از نظر دسترسی به برخی شاخص‌های توسعه روستایی: مطالعه موردی استان اصفهان [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 39-68]
 • نوری‏زمان‏آبادی، سیدهدایت اله درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 65-88]
 • نوری پور، مهدی تحلیل مؤلفه‌های بازدارنده پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌های صفی روستایی: مطالعه موردی شهرستان بویراحمد [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 25-41]
 • نوری زمان‌آبادی‏، سید هدایت‌اله تأثیر کشاورزی پایدار در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی بخش دشمن‌زیاری شهرستان نورآباد ممسنی [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 25-45]
 • نوروزی، سپیده تحلیلی بر رابطه بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی شهرستان اسلام آباد غرب [دوره 20، شماره 1، 1396، صفحه 25-49]
 • نوروزی، شعبانعلی بررسی بازارهای محلی روستاهای استان مازندران از دیدگاه خریداران و فروشندگان [دوره 9، شماره 2، 1385، صفحه 105-126]
 • نوروزی، عباس تلفیق ترویج روستایی با مددکاری اجتماعی به­منظور توانمندسازی گروه‌های ویژه در روستاها [دوره 10، شماره 4، 1386، صفحه 145-174]
 • نوروزی، عباس مقایسه تطبیقی قانون اصلاحات ارضی و لایحه اصلاحی آن [دوره 23، شماره 3، 1399، صفحه 97-126]
 • نوشمند، محمداسماعیل نمایه سیزده ساله (1381-1393) ضمیمه شماره بهار 1395 [دوره 19، شماره 1، 1395، صفحه 1-84]

و

 • ودادی، احمد تبیین الگوی ارزیابی اخلاقیات سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی با تاکید بر توسعه روستایی [دوره 24، شماره 1، 1400، صفحه 105-134]
 • ودادی، الهام بررسی مسائل و مشکلات دختران روستایی در استان همدان [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 153-176]
 • ورمزیاری، حجت چشم‏انداز آینده جمعیت روستایی و چالش‏های مدیریت توسعه پایدار روستایی در ایران [دوره 16، شماره 2، 1392، صفحه 1-23]
 • ورمزیاری، حجت بررسی فرضیه توزیع درآمد کوزنتس در نواحی روستایی ایران در دوره 86-1350 [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 1-16]
 • ورمزیاری، حجت بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار کشاورزی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران [دوره 17، شماره 4، 1393، صفحه 1-23]
 • ورمزیاری، حجت طراحی الگویی از چالش‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه روستایی در ایران: یک نظریه داده‌بنیان [دوره 21، شماره 2، 1397، صفحه 97-123]
 • ورمزیاری، حجت تحلیل عوامل مؤثر بر تمایل مالکان کسب وکارهای روستایی به توسعه فعالیت اقتصادی در روستا [دوره 22، شماره 1، 1398، صفحه 1-22]
 • وزین، نرگیس نقش دانش بومی در حفاظت از منابع آب و خاک از دید روستاییان: مطالعه موردی بخش خورش‌رستم، شهرستان خلخال [دوره 15، شماره 4، 1391، صفحه 91-114]
 • ویسی، هادی گروه بندی استان های مختلف کشور از نظر ظرفیت های دامپروری به منظور منطقی کردن ارائه خدمات پشتیبانی [دوره 9، شماره 1، 1385، صفحه 1-21]
 • ویسی، هادی بررسی عوامل م ؤ ثر بر نقش اجتماعی زنان در فعالیت‌های روستایی : مطالعه موردی استان کردستان [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 19-42]
 • وصالی، سیدسعید توسعه روستایی از درون: رویکرد قالیبافان در روستاهای کاشان؛ کامیابی‌ها و ناکامی‌ها [دوره 8، شماره 4، 1384، صفحه 44-77]
 • ولایی، محمد بررسی و تحلیل چالش های مدیریت نوین روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان میاندوآب [دوره 22، شماره 3، 1398، صفحه 69-94]
 • ولی خانی، محبوبه تحلیل‌ نگرشی آثار و پیامدهای گسترش ویلاسازی در روستاها ی دهستان تاررود شهرستان دماوند [دوره 16، شماره 4، 1392، صفحه 77-99]
 • ولدبیگی، رنگین واکاوی عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های تعاونی روستایی با استفاده از مدل ارزیابی متوازن: مطالعه موردی شرکت تعاونی روستایی پیراقوم شهرستان اردبیل [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 27-44]

ه

 • هاتف، حکیمه نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 4، 1388، صفحه 23-37]
 • هاتف، حکیمه برآورد توابع تقاضای نهادهای تولید و عرضه سیب زمینی:مطالعه موردی استان خراسان [دوره 8، شماره 3، 1384، صفحه 51-66]
 • هاتفی، مائده عوامل مؤثر بر انگیزش مشارکت شهروندان در طرح‌های کشاورزی اجتماع‌پشتیبان: مطالعه موردی شهرستان گرگان [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 19-38]
 • هاتفی شجاع، سمیه نقش طبیعت‌گردی در توسعه پایدار روستای دره مرادبیگ همدان با استفاده از مدل تحلیل سوات (SWOT) [دوره 20، شماره 2، 1396، صفحه 1-21]
 • هاتفی مجومرد، زهره تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه روستایی با رویکرد برنامه‌ریزی راهبردی و مشارکتی: مطالعه موردی روستای صدرآباد دهستان رستاق استان یزد [دوره 18، شماره 2، 1394، صفحه 89-110]
 • هاجری، بهرام تحلیل فضایی الگوی اشتغال زنان روستایی و شهری ایران در بخش‌های عمده فعالیت با استفاده از ضریب FLQ [دوره 19، شماره 3، 1395، صفحه 139-159]
 • هاشمی، ابوالحسن نظر سنجی از روستائیان در مورد چالش های توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی دهستان ساروق، شهرستان اراک [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 155-178]
 • هاشمی، سیدسعید توسعه روستایی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی: مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلام [دوره 14، شماره 1، 1390، صفحه 35-58]
 • هاشمی، سمیرا بررسی تغییرات الگوی مسکن روستایی و ارزیابی اثرات اقتصادی آن: مطالعه موردی دهستان‌های آجی‏چای و میدان‏چای شهرستان تبریز [دوره 21، شماره 3، 1397، صفحه 25-49]
 • هاشمی، فائزه تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر انگیزه فعالیت در تعاونی‎ها: مطالعه موردی مدیران تعاونی‎های تولید کشاورزی استان تهران [دوره 17، شماره 1، 1393، صفحه 55-71]
 • هاشمی، نیلوفر نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 173-188]
 • هاشمی امین، ناهید سنجش ناامنی غذایی خانوارهای روستایی و عوامل مؤثر بر آن در استان خوزستان: مطالعه موردی دهستان بستان [دوره 20، شماره 4، 1396، صفحه 73-94]
 • هاشمی امین، ناهید امکان‌سنجی تشکیل انجمن‌های آب‌بران بر اساس الگوی IAD: مطالعه موردی دهستان مهربان سفلی در شهرستان کبودرآهنگ [دوره 24، شماره 2، 1400، صفحه 91-120]
 • هاشمی تبار، محمود تحلیل و ارزیابی کارآیی فنی تعاونی های صید و صیادی با استفاده از تابع مرزی تصادفی: مطالعه موردی منطقه چابهار [دوره 12، شماره 1، 1388، صفحه 169-188]
 • هاشمی تبار، محمود بررسی ارتباط وام با کارایی فنی زارعان در استان سیستان و بلوچستان [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 29-54]
 • هدایتی، صلاح روند تحولات مدیریت روستا در ایران با تأکید بر عملکرد شوراهای اسلامی: مطالعه موردی منطقه سیستان [دوره 13، شماره 3، 1389، صفحه 105-126]
 • هدایتی نیا، سعید تحلیل مؤلفه‌های بازدارنده پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌های صفی روستایی: مطالعه موردی شهرستان بویراحمد [دوره 16، شماره 3، 1392، صفحه 25-41]
 • همتیار، عبدالهادی تحلیل عوامل بازدارنده طرح‌های تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی: مطالعه موردی منطقه خور و بیابانک، استان اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 59-77]
 • همراز، سمانه سادات مقایسه روش­های اقتصادی در برآورد ارزش تفریحی مناطق ییلاقی روستایی: مطالعه موردی روستای اخلمد، خراسان رضوی [دوره 18، شماره 1، 1394، صفحه 71-92]
 • هوشمند، محمود سنجش رضایتمندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی [دوره 12، شماره 2، 1388، صفحه 87-111]
 • هوکری، طیبه سطح‌بندی مناطق روستایی استان کرمانشاه براساس شاخص‌های بازار کار [دوره 23، شماره 4، 1399، صفحه 179-196]

ی

 • یادآور، حسین واکاوی مشکلات مردم روستای رودبار شهرستان بهشهر در اثر جابه جایی ناشی از احداث سد [دوره 22، شماره 2، 1398، صفحه 87-103]
 • یاری شگفتی، اسلام سنجش میزان رضایتمندی ساکنان روستایی از کیفیت زندگی و آثار آن بر امنیت مناطق مرزی: مطالعه موردی بخش نوسود استان کرمانشاه [دوره 12، شماره 3، 1388، صفحه 163-184]
 • یاسوری، مجید سنجش پایداری زیست ‏محیطی در نواحی روستایی: مطالعه موردی دهستان سراوان شهرستان رشت [دوره 20، شماره 3، 1396، صفحه 85-110]
 • یاوری، غلامرضا الگویی برای برنامه راهبردی سامان‌دهی عشایر استان تهران [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 43-63]
 • یاوری، غلامرضا واکاوی چالش‌های فراروی صندوق بیمه محصولات کشاورزی در ایران [دوره 13، شماره 1، 1389، صفحه 21-41]
 • یزدان‏پناه، مسعود کاربرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در تحلیل نظام‌های کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان شوشتر [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 1-23]
 • یزدان پناه، کیومرث بررسی تحولات برنامه‌ریزی توسعه روستایی اتحادیه اروپا در قرن بیست و یکم: درس‏هایی برای ایران [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 49-76]
 • یزدان پناه، مسعود تبیین مدیریت سازمان ترویج کشاورزی با کمک خدایان اسطوره ای مدیریت [دوره 8، شماره 1، 1384، صفحه 109-152]
 • یزدان پناه، مسعود عوامل مؤثر بر رضایت‏مندی دانشجویان روستایی از زندگی در روستا [دوره 21، شماره 1، 1397، صفحه 49-69]
 • یعقوبی، جعفر نظرسنجی درباره برخی پیامدهای گردشگری روستایی در مناطق روستایی بخش سلطانیه، استان زنجان [دوره 15، شماره 2، 1391، صفحه 139-153]
 • یعقوبی، جعفر نقش فناوری‌های سیار در ارائه خدمات آموزشی و ترویجی به روستاییان: مطالعه موردی استان زنجان [دوره 13، شماره 2، 1389، صفحه 129-145]
 • یعقوبی، جعفر تحلیل عاملی راهکارهای بهبود توانمندی شغلی زنان سرپرست خانوار روستایی: مطالعه موردی شهرستان شیروان [دوره 19، شماره 4، 1395، صفحه 77-92]
 • یعقوبی، مرتضی کارآیی شالی‌کاران منطقه کامفیروز جنوبی شهرستان مرودشت: کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 15، شماره 1، 1391، صفحه 65-84]
 • یعقوبی‌ فرانی، احمد بررسی نوع و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی: مطالعه موردی روستای سنگستان همدان [دوره 19، شماره 2، 1395، صفحه 47-73]
 • یوسفیان، مائده بررسی تأثیر نوع بهره‌برداری بر وضعیت مراتع شهرستان سوادکوه [دوره 17، شماره 3، 1393، صفحه 69-82]