بررسی رابطه امنیت غذایی و فقر درآمدی در مناطق روستایی استان گیلان: مطالعه موردی شهرستان املش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 استادیار بخش تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ترویجی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین امنیت غذایی و فقر درآمدی در مناطق روستایی شهرستان املش از توابع استان گیلان پرداخته است. داده‌ها با استفاده از روش نمونه گیری خوشه‏ای چندمرحله‌ای تصادفی و به کمک تکمیل پرسشنامه‌های مبتنی بر استاندارد امنیت غذایی خانوار از نمونه‏ای شامل دویست خانوار روستایی به‏دست آمد. برای تعیین وضعیت امنیت غذایی خانوارها، از روش استاندارد امنیت غذایی خانوار و برای تعیین فقر ذهنی از طیف چندگزینه‌ای لیکرت و همچنین، برای تعیین فقر نسبی از مخارج سرانه خانوار استفاده شد. افزون بر این، با بهره‌گیری از مدل لاجیت چندگانه و تحلیل اثر نهایی، بررسی تأثیر فقر درآمدی بر امنیت غذایی خانوارهای روستایی صورت گرفت. نتایج نشان داد که فقر ذهنی و فقر نسبی دارای رابطه مثبت و معنی‌دار با ناامنی غذایی خانوارهای روستایی است. بررسی تحلیل اثر نهایی نشان داد که فقر ذهنی  بیشترین تأثیر را در امنیت غذایی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of Relationship between Food Security and Income Poverty in Rural Areas of Guilan Province in Iran: A Case Study of Amlash County

نویسندگان [English]

  • M. Bagheri 1
  • H. Hadad 2
  • A.R. Shirvanian 3
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics and Development, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 MSc. Student in Agricultural Economics and Development, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Economic, Social and Extension Research, Fars Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

This study aimed at examining the relationship between food security and income poverty in rural areas of Amlash County in Guilan province of Iran. Data were collected from 200 rural households in a multistage cluster random sampling method as well as the food security standard questionnaire completed by the households. A household food security standard method was used to determine the food security status of the households. The Likert multi-choice spectrum and household per capita expenditure were also used to determine the mental and relative poverty. In addition, using multiple Logit model and analyzing the marginal effect, the impact of income poverty on food security in the rural households was examined. The results showed that the mental and relative poverty had a positive and significant relation with the food insecurity among the rural households. The analysis of the marginal effect showed that the mental poverty had the greatest impact on the food security. So, to deal with the food insecurity at various levels in the rural community, the poverty reduction in this community should be focused due to its highest priority and effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Food security
  • rural households
  • Income Poverty
  • Mental Poverty
  • relative poverty
  • Guilan (Province)
  • Amlash (County)