سنجش و اولویت‌بندی نواحی روستایی بر حسب سطوح پایداری اقتصادی؛ مطالعه موردی شهرستان مشگین‌شهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر سنجش و اولویت‌بندی دهستان‌های شهرستان مشگین‌ شهر بر حسب سطوح پایداری اقتصادی بود. برای جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه، به روستاییان ساکن در مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر مراجعه شد که جامعه آماری پژوهش را تشکیل می‌دادند. تعداد کل روستاییان بالای پانزده سال این شهرستان 90359 نفر بود که از آن میان، با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده از طریق رابطه کوکران، 384 نفر به‏ عنوان حجم نمونه تعیین و انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش تاپسیس فازی صورت گرفت. نتایج مدل تاپسیس فازی بر اساس وزن‌های محاسبه شده نشان داد که در بین دهستان‌های مناطق روستایی شهرستان مشگین‌شهر، دهستان‏های لاهرود و شعبان از حیث پایداری اقتصادی در رده های اول و دوم و دهستان ارشق شمالی در رده آخر قرار دارند. در نهایت، بر اساس نتایج پژوهش پیشنهادهایی کاربردی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement and Prioritization of Rural Areas in Term of Economic Sustainability levels: A Case Study of Meshgin Shahr County of Iran

نویسنده [English]

  • V. Heidari Sarban
Professor of Department of Geography and Rural Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

This study aimed at measuring and prioritizing the rural areas of Meshgin Shahr County of Iran in terms of economic sustainability levels. It was conducted in an analytical-explanative survey method. The statistical population included 90359 people at the ages of 15 and higher residing in the studied areas, among whom 384 people were selected as sample size in simple random sampling method using Cochran’s formula. The required data were collected through a questionnaire, the content and face validity of which was confirmed by faculty members at university and several experts of administrative offices; and to determine its reliability, a pilot test was conducted and the Cronbach’s alpha coefficient of 0.79 was achieved. The achieved data were analyzed by Fuzzy TOPSIS techniques. The results of multi-attribute decision making methods on the basis of calculated weights showed that Lahroud and Shaban sub-districts were in the first and second ranks in terms of economic sustainability, respectively, and Northern Arshagh sub-district was in the last rank. Finally, based on the results analysis, some applied recommendations were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic sustainability
  • Sustainable development
  • Economic Development
  • Rural development
  • Meshgin Shahr (County)