موضوعات = گردشگری روستایی
عوامل مؤثر بر عرضه گردشگری روستایی

دوره 23، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-22

10.30490/rvt.2020.336669.1169

محمدحسین عسکرپور؛ امیر محمدی‌نژاد؛ رضا مقدسی


سرمایه‌گذاری در گردشگری؛ راهکاری برای توسعه روستایی: مطالعه موردی روستای آزادگان، شهرستان بن

دوره 22، شماره 3، آذر 1398، صفحه 29-44

10.30490/rvt.2020.263066.1010

فرزانه بهرامی چالشتری؛ احمد فتاحی اردکانی؛ اکرم نشاط؛ مسعود فهرستی ثانی


تحلیل ظرفیت‌های محلی برای توسعۀ بوم‏گردی در روستای بنگلایان بندرعباس

دوره 22، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 45-70

10.30490/rvt.2019.91765

مهدی میرزاده کوهشاهی؛ علی شهدادی؛ منا رستمی