موضوعات = کالبدی
تحلیل موانع اجرای طرح هادی در مناطق روستایی شهرستان تبریز

دوره 23، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 151-173

10.30490/rvt.2020.253712.0

حسن خدایی استیار؛ علی اسدی؛ فریده امانی


شناسایی و ارزیابی چرخه فرسودگی بافتهای روستایی: مطالعه موردی مناطق روستایی استان تهران

دوره 22، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 123-156

10.30490/rvt.2020.288853.1065

لیلا دیانی؛ مهدی پورطاهری؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حسن احمدی


بررسی اثرگذاری میزان مشارکت روستاییان بر موفقیت در اجرای طرح هادی روستایی: مطالعه موردی شهرستان دشتستان

دوره 21، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 1-28

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری؛ سیده مهدیه موسوی


بررسی نوع و میزان مشارکت روستاییان در طرح هادی روستایی: مطالعه موردی روستای سنگستان همدان

دوره 19، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 47-73

موسی اعظمی؛ احمد یعقوبی‌ فرانی؛ مهسا معتقد