کلیدواژه‌ها = خراسان رضوی (استان)
نقش اعتبارات خرد در توسعه پایدار روستایی: مطالعه موردی روستاهای تربت‌جام

دوره 22، شماره 3، آذر 1398، صفحه 125-154

10.30490/rvt.2020.271475.1030

علیرضا ثانی حیدری؛ محمود دانشورکاخکی؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود صبوحی صابونی


بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی طرح‌های عمرانی انتقال آب سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

دوره 20، شماره 3، آذر 1396، صفحه 111-134

لیلی ابوالحسنی؛ ناصر شاهنوشی؛ حمید طاهرپور؛ متین فاطمی؛ علی‌اصغر علامه