کلیدواژه‌ها = محصولات کشاورزی/ سیستان و بلوچستان (استان)/ تریتیکاله/ جو نومار/ گندم هامون
تحلیل هزینه - فایده عملکرد محصولات کشاورزی در سیستان و بلوچستان:مطالعه موردی تریتیکاله، جونومار و گندم هامون

دوره 11، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 71-88

محمود محمدقاسمی؛ شیرعلی کوهکن؛ حسین اکبری مقدم؛ حسن رستمی؛ حبیب اله گلی محمودی