کلیدواژه‌ها = خشکسالی
شناسایی مولفه‌های اثرگذار بر گسترش سوء تغذیه در مناطق روستایی ایران

دوره 23، شماره 3، آذر 1399، صفحه 27-49

10.30490/rvt.2020.337215.1168

محمدمهدی فارسی علی‌آبادی؛ محمود دانشورکاخکی؛ محمود صبوحی صابونی؛ آرش دوراندیش؛ حمید آماده


درک رفتار سازگاری کشاورزان در برابر تغییرات اقلیمی: مطالعه موردی مناطق روستایی شهرستان چرداول، استان ایلام

دوره 18، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 65-88

علی‏رضا جمشیدی؛ سیدهدایت‌اله نوری‏‌زمان‌آبادی؛ محمدصادق ابراهیمی