کلیدواژه‌ها = زنان روستایی
فراترکیب عوامل مؤثر بر توانمندسازی زنان روستایی

دوره 24، شماره 4، اردیبهشت 1401، صفحه 47-70

10.30490/rvt.2021.351827.1274

مریم ظفری نسب؛ زینب گلزاری؛ محمد نوریان؛ حسن رضوی


ارزیابی صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در استان لرستان

دوره 23، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 135-156

10.30490/rvt.2020.286723.1059

مجتبی بابایی امین؛ مسعود برادران؛ معصومه فروزانی


تبیین جامعه‌شناختی مشارکت زنان در معیشت جامعه روستایی (مطالعه موردی: استان خراسان شمالی)

دوره 23، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 157-179

10.30490/rvt.2020.283774.1053

علیرضا محسنی تبریزی؛ غلامرضا غفاری؛ هوشنگ نایبی؛ محمد عفتی


بررسی مشارکت زنان روستایی در فعالیت‌های دامداری: مطالعه موردی شهرستان چاراویماق

دوره 21، شماره 3، آذر 1397، صفحه 51-73

علی شمس؛ نازیلا نبی زاده؛ حسین شعبانعلی فمی