نویسنده = عبدالرسول شیروانیان
واکاوی ساختار عاملی سازه‌های تأثیرگذار بر پذیرش و توسعة کشت گندم دوروم در مناطق روستایی ایران

دوره 24، شماره 4، اردیبهشت 1401

10.30490/rvt.2021.352045.1277

مریم محمودی؛ هرمز اسدی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ اکبر مرزوقیان؛ لادن شفیعی


بررسی فقر اقتصادی عشایر اسکان‌یافته استان فارس و تعیین عوامل مؤثر بر آن

دوره 19، شماره 3، آذر 1395، صفحه 101-119

دادگر محمدی؛ عبدالرسول شیروانیان؛ غلام‏رضا چابکرو