نویسنده = مژگان قلمبر
تعداد مقالات: 4
1. نمایه یکساله 1395

دوره 19، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 175-199

مژگان قلمبر


2. نمایه سال 1394

دوره 19، شماره 1، بهار 1395، صفحه 185-197

مژگان قلمبر


3. نمایه سیزده ساله (1381-1393) ضمیمه شماره بهار 1395

دوره 19، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-84

مژگان قلمبر؛ محمداسماعیل نوشمند


4. نمایه فصلنامه روستا و توسعه، 1393

دوره 18، شماره 1، بهار 1394، صفحه 169-181

مژگان قلمبر