نویسنده = یوسف قنبری
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تأثیر مشارکت اجتماعی جامعه روستایی بر موفقیت تعاونی‏های تولید روستایی: مطالعه موردی شهرستان اصفهان

دوره 19، شماره 3، بهار 1395، صفحه 121-138

سید علی نکویی‏نائینی؛ یوسف قنبری؛ حمید برقی؛ نادر علی‏زاده