نویسنده = علی اصغر میرک زاده
ارتباط میان موفقیت طرح «تسریع انتقال یافته­های تحقیقاتی» و ویژگی­های کشاورزان مجری طرح در استان کرمانشاه

دوره 17، شماره 3، آذر 1393، صفحه 143-164

لیلا بنی عامریان؛ امیرحسین علی بیگی؛ علی اصغر میرک زاده


تحلیل پایداری نظام بهره‌برداری خانوادگی در روستای خانم‌آباد، شهرستان کرمانشاه

دوره 15، شماره 3، آذر 1391، صفحه 95-114

محمدصادق عباسی زاده قنواتی؛ عبدالحمید پاپ زن؛ علی اصغر میرک زاده


واکاوی موانع مشارکت زنان روستایی در برنامه‌های آموزشی و ترویجی

دوره 13، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 147-165

علی اصغر میرک زاده؛ وحید علی آبادی؛ علی شمس