نویسنده = منصور شاه ولی
چالش سازمان ترویج کشاورزی با تحولات به کمک دو رویکرد عملکردمداری و ارباب رجوع گرایی

دوره 11، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 61-90

منصور شاه ولی؛ طاهر عزیزی خالخیلی؛ زهرا لاچینی؛ بیژن ابدی؛ اعظم مسرور


تبیین پایداری توسعه روستایی به کمک نمادها

دوره 9، شماره 2، شهریور 1385، صفحه 47-76

منصور شاه ولی؛ مجتبی دهقانپور؛ زهرا نامجویان شیرازی


تحقق رویکردهای جهانی آتی ترویج کشاورزی با کمک نظریه مدیریتی سازمان‌های فراگیر

دوره 8، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 113-145

منصور شاه ولی؛ احمد عابدی سروستانی


تبیین مدیریت سازمان ترویج کشاورزی با کمک خدایان اسطوره ای مدیریت

دوره 8، شماره 1، خرداد 1384، صفحه 109-152

منصور شاه ولی؛ معصومه فروزانی؛ افسانه منصورآبادی؛ مریم شریف زاده؛ مسعود یزدان پناه