نویسنده = علی شاه شجاعی
تعداد مقالات: 7
1. نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1391

دوره 15، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 185-197

علی شاه شجاعی


2. نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1390

دوره 14، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 171-184

علی شاه شجاعی


3. نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1389

دوره 13، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 213-226

علی شاه شجاعی


4. بررسی کتاب

دوره 13، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 189-192

علی شاه شجاعی؛ مهدی ابراهیمی


5. نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1388

دوره 12، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 174-185

علی شاه شجاعی


6. نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1385

دوره 9، شماره 4، زمستان 1385، صفحه 255-261

علی شاه شجاعی


7. بررسی کتاب

دوره 8، شماره 4، زمستان 1384، صفحه 147-154

علی شاه شجاعی؛ مهدی گنجیان